Afgelopen vrijdag 9 november is de begroting voor 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. @Gemeentebelang Rijssen-Holten is blij met haar bijdrage aan de begroting, waarin we onderwerpen zien die wij belangrijk vinden. Wij hebben er mede voor gezorgd dat:

  • Gemeentelijke bijdrage aan de sanering van asbestdaken
  • Uitbreiding takenpakket van de gebiedsmakelaar
  • Gratis storten van asbest (binnen voorwaarden)
  • Verharding van de Vianenweg

Hiernaast komt er extra geld voor het maken en uitvoeren van plannen om onze gemeente duurzamer te maken. Denk aan ruimte voor vernieuwende ideeën rondom klimaatadaptatie of om de energietransitie: een belangrijk thema voor ons!

Wil je meer weten over de begroting? Lees dan verder op de website van de gemeente: www.rijssen-holten.nl/begroting2019.

Lees hieronder de inleiding van de algemene beschouwingen door onze Jan Beunk:

Vandaag is het 9 november 2018. Deze dag is uitgeroepen tot dag van de uitvinders.
De dag van de uitvinder werd afgekondigd door uitvinder en ondernemer Gerhard Muthentahler van
Berlijn. De organisatie van de dag van de uitvinder geeft aan de volgende doelstelling na te streven:
Mensen aan te moedigen ideeën na te streven om dingen te verbeteren.
Dit sluit naadloos aan bij het ja mits, een principe dat ook terugkomt in het coalitieakkoord. Een
gemeente maken we samen met de inwoners. Het doel is om inwoners te stimuleren om op
verschillende manieren initiatieven te ontwikkelen. Deze initiatieven hebben nogal eens betrekking op
meerdere gemeentelijke beleidsterreinen. Het mag dan niet zo zijn dat deze initiatieven vroegtijdig
sneuvelen omdat het inspanning kost om deze in een meerjarige financiering voor elkaar te krijgen.
Flexibiliteit in gemeentelijk budgetten dient dan ook, daar waar nodig, toegepast te worden. In het
kader van burgerinitiatief heeft GB dan ook een motie voorbereid inzake de parkeerproblematiek
t’Vletgoor.
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de belangstelling voor de politiek al jarenlang afbrokkelt.
Het is daarom van belang dat de voorstellen aan de commissie en de raad worden voorzien van een
heldere en leesbare toelichting. In stukken wordt vaak gebruik gemaakt van moeilijk ambtelijke taal,
veelal uit gemakzucht of kopieergedrag. Veel inwoners haken daarop af. Als we inwoners willen
aanmoedigen ideeën na te streven om dingen te verbeteren, dan moeten we ervoor zorgen dat
inwoners weten waarover gesproken wordt in de commissies en raad.
Het ja mits principe dient voortvarend ter hand genomen te worden. Daar waar evenementen plaats
vinden verwachten wij dat in 2019 dit principe ook daadwerkelijk toegepast wordt en dat er niet
gehandeld wordt zoals 1,5 week terug.
Ook hebben we creatieve oplossingen nodig voor huisvesting. Voortvarend en snel handelen, zoeken
naar geschikte locaties, snelle aanpassing en doorloop van bestemmingsplannen moeten nagestreefd
worden.
Met de upgrade van het centrum van Rijssen dient in 2019 aangevangen te worden. Bezorgde
ondernemers en bewoners van het centrum in Rijssen moeten weten dat de wachttijd voor de upgrade
niet zal oplopen.
In het verlengde hiervan is aandacht voor groen en bomen in een groeiende gemeente noodzakelijk.
In onze gemeente waar gezond en prettig leven terecht hoog in het vaandel staat, moet bewust met
groen en bomen omgegaan worden. Daar waar bomen moeten wijken voor bouwprojecten dienen
deze bomen zoveel mogelijk vervangen te worden. Zeker bij inbreiding is het belangrijk om de
verschillende functies van groen en bomen te behouden.
De volwaardige ontsluiting van de Kalfstermansweide dient deze raadsperiode in uitvoering genomen
te worden.
Blij zijn we ook met het voorstel om particuliere woningbezitters tegemoet te komen in het gratis
storten tot 35 m2 asbest. Het plan voor de asbestsanering in het buitengebied zien wij vol
belangstelling tegemoet.
Cultuur doet leven. Dat dit belangrijk is komt ook tot uiting in het verhoogde cultuurbudget en de
stimulering van cultuureducatie.
Dat de financiën op orde zijn, betekend niet dat er geen moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.
Voorzieningen dienen onderhouden te worden, toekomstige plannen dienen gefinancierd te worden.
Al met al genoeg werk aan de winkel.
De grootste en meest inhoudelijk uitdagingen zitten de komende jaren wederom in de drie grootste
transities waarbij in het bijzonder de jeugdzorg ons zorgen baart. Deze uitdagingen zijn belangrijke
onderwerpen waarbij we heel dicht bij de persoonlijk leefwereld van onze inwoners komen. Het zijn
verschuivingen met grote financiële gevolgen waarbij nog veel onzeker is. Spaarzaamheid blijft
belangrijk. Juist om te zorgen dat goede zorg, dichtbij, ook in de toekomst gewaarborgd kan worden.
Tot slot, dank aan een ieder die zich op zijn of haar wijze heeft ingezet voor onze gemeente. Of dit nu
het college is, het ambtelijk apparaat of de vrijwilligers op welke wijze dan ook. Ik spreek ook de wens
uit dat een ieder zich blijft inzetten voor onze mooie gemeente.
Ook dank aan mijn collega raadsleden voor hun positieve en constructieve bijdrages. Zij zijn immers
degene die ieder dag opnieuw kijken en beoordelen wat er beter kan en moet. Dit is ook de essentie
van waar het bij de volksvertegenwoordiger om moet draaien. Het invulling geven aan de
controlerende en medewetgevende rol op een manier waarbij verleden, heden en toekomst
voortdurend met elkaar verbonden worden. Oog hebben voor de gehele bevolking van onze
gemeente. De politiek is van iedereen en samen maken we onze gemeente.
Dank u wel.