Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

 

Raadsperikelen 26 september 2013 (GemeenteBelang commissielid Wim Muller beschouwt de Raadsvergadering vanuit de schaduw.)

Spanning achter de schermen, eensgezindheid op het toneel.

De burgemeester startte de vergadering met een toelichting op de, toen nog, verrassende ontwikkelingen bij Oad, de grootste werkgever van Holten. Hij en allen hopen van harte op doorstartmogelijkheden.

Vervolgens werd Jan Kevelam (VVD) aangesproken, tot diens grote verbazing. Het bleek dat Jan exact 25 jaar geleden in de Holtense raad was gestart. Dit jaar nog geen officiële ceremonie want ergens werd een jaar gemist.

De actielijst bevatte 14 lopende zaken, waarvan de meeste zonder vermelding van de afhandelings-termijn en de actienemer. Jan Aanstoot was van plan om hierover een kritische opmerking te plaatsen, maar Ben Beens maaide hem het gras voor de voeten weg.

Uit het gemeentefonds zijn extra middelen ontvangen voor armoedebeleid, € 15.000 in 2013. De PvdA diende een motie in om dit te besteden aan kinderen in armoedige omstandigheden. De motie werd ingetrokken na bespreking. De algemene mening was, dat gedetailleerd oormerken van dit bedrag niet effectief is. De wethouder meldde dat een deel van de beschikbare middelen niet benut wordt. Ondanks schrijnende situaties weten velen de weg ernaartoe niet te vinden. In het begrotingsoverleg zal het armoedebeleid aan de orde komen.

De SGP werd op haar (!) wenken bediend met antwoorden op de vragen over de dreigende invloed van buur-gemeentes bij verdere samenwerking. Hun zorgen over het verbleken van de “Couleur Locale” werden vakkundig weggevaagd. Het refoblauw zal helder blijven.

Beantwoording van de GB-vragen over “Holterberg van de kaart geveegd” geeft meer hoofdbrekens. Het college dubt nog.

Bespreking van de “nota drugsgebruik” maakte duidelijk dat de raad vorig jaar een beetje dom was met de bezuiniging op de preventieve taken door bureau Halt. De lange lijst met aanbevelingen moet tot actie leiden.

Soweco, een continuing story, beleefde een nieuw dieptepunt en kreeg een cliffhanger.

Zoals de Tubantia vermeldde,was de raad in 2012 verteld dat met circa 5 ton de uittreding afgerond kon worden. Nu is de eis 2,9 miljoen per gemeente voor Rijssen-Holten en Hellendoorn. De afloop van eventuele juridische procedures over het totaal van 5,7 miljoen is onzeker en door de vertraging(technieken) is onze organisatie niet klaar om per 1 jan.2014 het eigen WSW-bedrijf te starten. Daarom stelt het college voor om het verzoek tot uittreden in te trekken.

Veel kritische vragen, gezucht en gesteun. De verliezen stijgen en gaan de dure rapporten de prullenbak in?

Wethouder ter Keurst geeft nogmaals uitvoerig en gedetailleerd inzicht over de gang van zaken, zijn teleurstellingen en een mea-culpa omdat hij te goed van vertrouwen en niet hard genoeg is geweest.

De SGP-fractie wilde in 1e instantie wel de juridische strijd aan met het Sowecobestuur en de 4 overblijvende gemeenten. Een schorsing met onbepaalde tijd was nodig om op één lijn te komen en de raad stemde uiteindelijk unaniem in met het voorstel om het uittredingsverzoek in te trekken.

Opvallend was de harde uithaal van Rob de Koe (Lokaal Liberaal) tegen bestuur en directie van Soweco. Op de publieke tribune werd door een Soweco medewerker “schande” geroepen. Kort daarvoor had de wethouder zijn conflict met het bestuur beschreven en gemeld dat de Sowecodirectie wel wilde meewerken, maar dat het bestuur dwars lag.

Alle partijen benadrukten de wens om de lokale bedrijven maximaal te betrekken bij het inzetten van de WSW-medewerkers uit onze gemeente.

De 4 buur-gemeenten hebben een slim/sluw spel gespeeld tegen het belang van Rijssen-Holten en Hellendoorn. Dit gaf de SGP een ge(mis)bruikte kans om opnieuw te waarschuwen tegen intensieve samenwerking met buur-gemeenten en om te pleiten voor het behoud van de “Colour Locale”.

Er is vertrouwen in het zelf kunnen uitvoeren van de taken volgend uit de WsW- en Participatiewet, daarom is besloten om door te gaan met de oprichting van de Stichting Mens en Werk en een coöperatie om zoveel mogelijk SW'ers en overige werkzoekenden lokaal werk te bieden.

 

Niet alle thema’s kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl.