Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

 

Raadsperikelen 28 juni 2013 (GemeenteBelang commissielid Wim Muller beschouwt de Raadsvergadering vanuit de schaduw.)

Coalitie-partij PvdA verwijt het college gebrek aan passie.

Brede erkenning voor de toeristenindustrie.

Voor de jaarlijkse begroting worden in juni de kaders besproken en in november volgt de definitieve vaststelling. De middelen staan onder druk. Het college van B&W heeft 62 bezuinigingsvoorstellen aangeboden en als de raad die plannen weigert of wijzigt, kan gekozen worden uit circa 100 reservevoorstellen om de gaten te dichten.

Een lange dag vergaderen. De burgemeester herdacht bij de opening de overleden H.Aalderink (ex-raadslid) en E. van Schooten, de oud-wethouder, ex-voorzitter, ex-raadslid, erelid van Gemeentebelang Rijssen-Holten en 1e ereburger van de fusiegemeente Rijssen-Holten.

Remi de la Haye (PvdA) startte met een verrassende felicitatierede vanwege het 12½ jarig huwelijk Rijssen-Holten. “Het was een moetje, maar leidde tot een mooi kind”. Bij de algemene beschouwing bleek hij minder blij met de huidige (pleeg)ouders. Dit college, waar de PvdA in participeert, werd beoordeeld als “passieloos, remmend en richtingloos”.

De SGP en CU lardeerden hun beschouwingen met kanselwaardige strofen. De SGP riep ook op om de overheidsbemoeienis te beperken tot kerntaken, maar kwam later met onder andere een motie om het orgel in het stadhuis te behouden en onderhouden.

Jan Kevelam (VVD) zag weinig nut in een beschouwing met volzinnen en plechtstatige formuleringen. Hij koos voor improvisatie en noemde deze raad (inclusies hijzelf) “een stelletje laffe boekhouders” en kaasschavers die niet durven te kiezen. De charme van zijn welsprekendheid wordt verzwakt door breedsprakerigheid.

Jan Aanstoot koos voor een rationeel verhaal met daarin een  toelichting op de keuzes die Gemeentebelang maakt in deze begrotingsronde. Zijn beschouwing staat op www.GB-Rijssen-Holten.nl. Voor enkele thema's werden meerdere moties ingediend en soms samengevoegd, zoals bij Jeugd- en Jongerenwerk, Jeugdledensubsidie, Toeristenbelasting en Cultuurinstellingen/Muziekonderwijs. Het overzicht van de moties is beschikbaar op de websites van de gemeente en Gemeentebelang.

Opvallende besluiten of discussies :

Jeugd- en Jongerenwerk: Door de bezuiniging op 't Honk wordt extra inzichtelijk dat het huidige beleid onredelijkheid en ongelijkheid bevat omdat vrijwilligersinzet niet wordt beloond, maar “bestraft”. Vorig jaar wees Gemeentebelang hier al op, maar de CDA-lobby voor een subsidie ad € 25,000, aan de Syrisch-Orthodoxe Vereniging Abgar voor een professionele jongerenwerker, werd toen omarmt met dezelfde motieven die nu worden afgeschoten.

Resultaat: De bezuiniging op 't Honk gaat niet door en de toezegging van een nieuwe beleidsnota geeft hoop voor de toekomst.

Cultuurinstellingen en muziekonderwijs: Raadsbreed heerst de wens tot meer samenwerking tussen de instellingen om daarmee efficiencyvoordelen te halen. Nieuwe initiatieven volgen. Voorlopig wordt de 5% bezuiniging niet doorgezet. Aan Gemeentebelang is bevestigd dat de doelstelling om muziekonderwijs in Holten te houden onderdeel wordt van het initiatief.

Ouderenzorg, SWOR-H ,Socuwe: Gemeentebelang pleitte om de bezuiniging van € 40,000 te beperken tot € 20.000 onder andere omdat deze 2e bezuiniging van € 40.000 nadelig is voor het lopende fusietraject, de extra taken die komen, de aansturing en de motivatie van een organisatie met vele, vele vrijwilligers. De andere partijen accepteerden de uitleg van de wethouder dat deze bezuiniging wordt gecompenseerd met extra geld voor de aanstelling van een ouderenconsulent. Blijkbaar was de aanvullende en volledige informatie van mw. Hiddink (Socuwe) niet duidelijk overgekomen bij de (on)willige luisteraars. Jammer voor de ouderen.

Toeristenbelasting: In de commissie kondigde de PvdA een verhoging tot circa € 1,75 p.p. per nacht aan.

De ingediende motie bleef beperkt tot € 1,25. De vraag van Jan Aanstoot (GB) “waarom deze afzwakking?” werd behendig ontweken. Ik houd het er op dat de publieke oproep van Gemeentebelang aan de PvdA om het gezonde verstand te gebruiken is gehoord. De insprekers van en namens de bedrijven waren duidelijk; het PvdA-voorstel wurgt de toeristenbranche en schaadt de lokale economie. De motie van Gemeentebelang om alleen te verhogen met de inflatiecorrectie werd door alle partijen gesteund met uitzondering van de PvdA.

Kort maar krachtig:

* 3 wethouders kan organisatorisch prima. Gemeentebelang stelt voor om alvast die intentie uit te spreken met een besparing van € 90.000 per jaar. Maar andere partijen durven geen kaarten in te leveren bij het politieke spel, ongeacht de prijs in deze crisistijd.

* Stoppen met de internetvergoeding voor de wethouders van € 10,- per maand en vervolgens het verzoek om de raads- en commissieleden een vergoeding te geven van 15% aanschafwaarde tablet (± € 4,00 per maand) bij het niet meer verstrekken van papieren stukken. Beide voorstellen zijn te nuanceren, misschien wel dapper of slim om in te dienen, maar ik vind het ongemakkelijk en overbodig.

*Gemeentebelang heeft een reeks bezuinigingen voorgesteld uit de reservelijst als dekking van de wijzigingen. *De vastgestelde kaders worden verwerkt in de begroting 2014-2017 die wordt behandeld in november en waarbij ook de laatste financiële ontwikkelingen worden opgenomen.

Tot slot: Het is vermakelijk en interessant om te zien hoe partijen onderwerpen “partij-exclusief” proberen te maken. Elke partij wil het politiebureau in Rijssen houden zoals eerder is besproken, maar om daar tijdens de kaderbegroting een motie over in te dienen lijkt mij podiumdrang. Het schijnt erbij te horen.

 

Niet alle thema’s kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl.