Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

 

Raadsperikelen 25 april 2013 (GemeenteBelang commissielid Wim Muller beschouwt de Raadsvergadering van 25 april 2013 vanuit de schaduw.)

Een raadsvergadering met een oranje sausje.

De nul-variant in Holten, geen brug en geen tunnel.

Het meest gezegd werd er over een thema waar de gemeente niets over te zeggen heeft.

Voorafgaand aan de vergadering werden de kroonappeltjes van Oranje en de Oranjestrikken uitgereikt. Een waardering voor prima sociale initiatieven en enthousiaste Oranje-activisten. Opvallend was het appeltje voor het Kulturhus Dijkerhoek, want die klus moet nog geklaard worden. Er is blijkbaar veel vertrouwen in en steun voor het oprichtingsteam.

Bij het agendapunt “ingekomen stukken” vraagt Annie Kuiper (GB) hoe het college de vraag/klacht over de Vianenweg gaat afhandelen. Gemeentebelang vindt het afscheiden van het fietspad met paaltjes noodzakelijk om de onveiligheid op te heffen. De wethouder Ligtenberg zal de brief en de noodzakelijke actie alsnog ambtelijk bespreken.

Initiatiefvoorstel PvdA over een voetgangersbrug.

In december 2012 is besproken het PvdA-voorstel om een voetgangersbrug over het station te realiseren en daarbij alternatieve parkeermogelijkheden te betrekken. Voor het onderzoek is € 15.000 beschikbaar gesteld. Eindresultaat is 0, we weten nu wat niet kan. Deze PvdA-ambitie reikt een brug te ver.  

Ook een tunnel komt er (nog) niet. De aangeboden bijdrages van Prorail en de provincie lonken, maar voor Rijssen-Holten blijft het eigen kostenaandeel te hoog en bij een voetgangers-/fietstunnel moet ook de overgang Beukenlaan dicht.

Remy de la Haye (PvdA) accepteerde het negatieve advies. Het moet lastig voor hem zijn geweest. De Veeneslagentunnel wilde hij niet en die kwam wel, de Holtense brug wilde hij wel en die komt er niet.

Jan Aanstoot (GB) pleitte voor het verlengen van het Groene(fiets)weggetje tot aan de OAD-rotonde en zal daar later op terugkomen. Andre Scheppink (SGP) twitterde “Gemeentebelang als nog voor Noordelijke (fiets)rondweg :-) ?”

Bij de behandeling van de kadernota in juni wordt besloten over het voorstel om wel het parkeerterrein aan te leggen. Verdere varianten wegenstudie worden uitgewerkt en de eventuele tunnelambities met 5 jaar vertraagd.

Geld voor de Kroningsfeesten en voor hulpverlening Giro 555.

De aanvraag van € 28.000 voor de extra kosten Troonwisseling/K(r)oningsdag was natuurlijk niet meer te weigeren op 25 april. Terecht was er kritiek op het late verzoek hiervoor.

Besloten moest worden over een bijdrage hulpverlening vluchtelingen Syrië.

De raad heeft jaren geleden gekozen voor een bijdrage van € 1,- per inwoner aan elke Giro 555 actie. Meerdere partijen  (SGP, VVD, LL) vinden de automatisch gekoppelde hulpverlening onwenselijk. Deze landelijke 555 actie voor Syrië raakt de Nederlandse emotie en portemonnee nauwelijks, daarom is het nu makkelijker om een harder politiek standpunt in te nemen.

Persoonlijk zet ik ook ?? bij de rol en verantwoordelijkheid van gemeentes aan het bijdragen/beperken van schrijnende (inter)nationale noden.

De afwijzende partijen, SGP, VVD, LL, raakten in de spagaat van het eerdere raadsbesluit en deze aanvraag.

Consequent en correct waren de SGP en LL die, ondanks bezwaren, de eerdere afspraken respecteerden en instemden met de bijdrage. Alleen de VVD stemde tegen.

Ik ben benieuwd wie het initiatief neemt tot afschaffing van de traditie om elke giro 555 actie te steunen. Bij de huidige verhoudingen in de raad zal het standpunt van Gemeentebelang doorslaggevend zijn.

Moties over werkgelegenheid en veiligheid gevangenissen en instellingen.

Het besluit van staatssecretaris Teeven om instellingen en gevangenissen te sluiten, waaronder de Karelskamp in Almelo, heeft tot een publicitaire wervelwind geleid in de geraakte regio's.

Ook enkele R-H inwoners zijn rechtstreeks betrokken. In de raad werden 2 moties ingediend met oproepen aan de staatssecretaris en de 2e Kamer. De PvdA-motie ging over de werkgelegenheid. De SGP-motie betrof de werkgelegenheid en de veiligheid, vanwege de verruimde inzet van enkelbanden. De PvdA-motie riep ook op tot een uiterste inspanning door het college om banenverlies in de publieke sector te voorkomen. De burgemeester concludeerde daaruit dat het gemeentelijke ambtenarenbestand eerder uitgebreid dan afgebouwd moet worden. Al met al werd het een brede discussie over enkelbanden, landelijke bezuinigingen, krimpregio's, relevante context, principes, strafmaten, etc.. Bij de discussie over enkelbanden meldde de heer Kevelam (VVD) dat hij over onderwerpen waar hij geen verstand van heeft ook geen mening zal uiten. (Het zal stil worden in de raad en in Holten :-).

De motietekst werd aangepast door de oproep om “banenverlies te voorkomen in de publieke sector” te wijzigen in “banenverlies te voorkomen in de  penitentiaire inrichtingen” in deze regio.  Veel discussie over een onderwerp waar de gemeenteraad niet over beslist. Als eindresultaat werden beide moties aangenomen.

Afsluiting

Ook de afsluiting kreeg een Oranjetintje.

Na het ambtsgebed riep de burgemeester op om een laatste blik te werpen op het portret van de toeziende koningin. In herderlijke formuleringen werden de kroon- en afbeeldingswisselingen ingeluid en de raadsleden keerden huiswaarts.

Niet alle thema’s kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl.