Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

 

Raadsperikelen Dialectvergadering (GemeenteBelang commissielid Wim Muller beschouwt de Raadsvergadering van 21 maart 2013 vanuit de schaduw.)

Genne schuure in de bokse vuur  het college van Riessen-Hoolten”.

Vorige week heb ik in De Weekkrant/De Driehoek hardop nagedacht over de haalbaarheid van het Deltaplan. Vooral de SGP maakte bezwaar tegen het inzetten van de reserves en wilde de besluitvorming verschuiven tot de behandeling van de kadernota, over enkele maanden. De SGP-wethouder financiën, Ligtenberg, pleitte wel voor een snelle en volledige uitvoering van het plan en de inzet van de reserves.

Blijkbaar zijn er stevige gesprekken in de fractiekamer geweest, want de SGP stemde toch in met het raadsvoorstel. De tegenzin aan deze medewerking bleef tussen de vele woorden hoorbaar.

GEMEENTEBELANG stelde ook enkele kanttekeningen bij de financiering van het plan aan de orde. Na toelichting en toezeggingen van de wethouder is het GB/VVD amendement ingetrokken. Door het Deltaplan unaniem aan te nemen benadrukt de totale raad de noodzaak tot actie in deze tijd. Op onderdelen kan later worden bijgestuurd.

Een onderdeel van het Deltaplan is “Stimuleren sanering asbestdaken naar duurzaam dak” op de bedrijfsterreinen. GEMEENTEBELANG heeft een motie ingediend om ook de agrarische bedrijven daarbij te betrekken. Dit voorstel is in het programma overgenomen met een aanvullend budget van € 25.000. Vooral de link met zonnepanelen ondersteunt de doelstellingen.

Ook overgenomen werd de GB/VVD motie om een project “Werken in Duitsland” uit te werken met de diverse actoren (Euregio, Kamer van Koophandel, Arbeitskammer, UWV, Belastingdienst etc…..).

De GB/VVD motie om extra middelen voor Toerisme&Recreatie komt aan de orde bij de kadernota.

Plat:

Deze vergadering was een “dialectraad”, daarom werd voorafgaand aan de vergadering de “Platte Beker” uitgereikt aan de burgemeester. Aan de burgemeester, omdat hij voorzitter is van een raad die gebruik van dialect respecteert en waar mogelijk stimuleert.   

Het aantal platpraoters in de vergadering viel mij mee en ondanks de pittige agenda werden de standpunten in alle talen begrijpelijk verwoord en soms Oost-Indisch niet begrepen. Het waren de lokale politieke artiesten die van het dialectpodium genoten. Persoonlijk vind ik het dialectgebruik geen meerwaarde voor een raadsvergadering.

Welstandsnota Buitengebied.

GEMEENTEBELANG had samen met de VVD een amendement voorbereid om de welstandscriteria voor karakteristieke panden te schrappen. Jan Kevelam zou het amendement toelichten, maar helaas. hij was ziek. Roel Smelt (VVD) had de plicht om het dossier over te nemen en hij beperkte zijn inbreng tot het voorlezen van het amendement.

Annie Kuiper formuleerde het GB-standpunt. Diverse partijen stelden (kritische) vragen en de eerlijkheid gebied mij te stellen dat het merkbaar was dat Annie en Roel overvallen waren door deze ontwikkeling.

Twee Jannen ziek, dat was er nu één teveel. Rob de Koe (Lokaal Liberaal) rook politiek bloed en genoot merkbaar van  zijn recht om zuigende vragen te stellen.

Het amendement werd verworpen. Gemeentebelang heeft in elk geval duidelijk vastgelegd hoe de stellingname is betreffende het lokale welstandsbeleid. Minder regels, minder bemoeienis en bij plichten horen rechten.

Bestemmingsplan Kern Holten.

Meerdere partijen zijn bezorgd over eventuele planschade claims.

De berekende risico's met een maximum tot € 600.000 verontrusten. De heer Tijhof (CU) is bang voor een “schuure (of schoar?) in de bokse”. De wethouder schat die risico's minimaal.

Dorpsstraat 39, Holten

Dit perceel heeft de functie-aanduiding Detailhandel maar er is nu, met ontheffing, een fysiotherapie gevestigd. Vanwege onzekerheden wil de eigenaar de bestemming Detailhandel (nog) niet laten vervallen. GEMEENTEBELANG en de VVD wilden de zienswijze van de eigenaar gegrond verklaren, maar bleven daar alleen in staan.

Niet alle thema’s kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl.