Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen 13 dec. 2012 (GemeenteBelang commissielid Wim Muller beschouwt de Raadsvergadering van 13 december 2012 vanuit de schaduw.)

De regent regeert, wat niet onfatsoenlijk is moet blijven.

De agenda bevatte 3 onderwerpen waar Gemeentebelang een nadrukkelijk andere mening over had dan het college en de collega's .

· naamswijziging Slachthuisstraat

· toeristenbelasting

· hondenbelasting

De vergadering begon met een bomvolle publieke tribune, voornamelijk scholieren/studenten. De burgemeester verwelkomde de groep, maar al snel bleek het een verplichte, studiepunten gerelateerde aanwezigheid. Tijdens de hamerstukken werden de eerste vluchtpogingen succesvol ondernomen. De burgemeester gaf een toelichting en beloofde dat het boeiender zou worden, maar niemand bleef daar op wachten.

Willy Veneklaas (camping De Holterberg) deed de aftrap als inspreker.

Hij onderbouwde zijn stelling dat de gemeente een onbetrouwbare gesprekspartner is, omdat  afspraken over toeristenbelasting niet worden nagekomen. Vooral in de communicatie worden grote fouten gemaakt ten koste van de portemonnee van de recreatieondernemers.

Mijn indruk is dat de scherpte en de kern van zijn betoog werden ontkracht, omdat hij ook bij de commissie had ingesproken en men hem en zijn toonzetting te goed kent. Bij een dergelijke inspreker is het jammer dat discussie niet is toegestaan.

Voor  het vragenuur werd door GemeenteBelang een lijstje met kritische vragen over de naam Slachthuisstraat ingebracht. GemeenteBelang ondersteunt de wens van de ouders en de school om de naam te wijzigen in De Dorsmolen. Dat is een breedgedragen wens, ondersteund door een petitie met 182 handtekeningen. Het collegestandpunt werd verwoord door de burgemeester. Hij bleef negatief met als belangrijkste argumenten het voorkomen van precedentwerking en “De Slachthuisstraat is geen onfatsoenlijke naam”. Jan Aanstoot (GB) spoorde de andere partijen aan om hun mening te geven, maar men wenste het besluit niet te bekritiseren met uitzondering van Jan Kevelam (VVD). Het klopt dat de raad vooral over de hoofdlijnen moet gaan en niet over iedere afzonderlijke straatnaam en dat het college bevoegd is te besluiten, maar dit gaat om meer. Het blijft triest dat een burgerinitiatief niet het respect krijgt dat het verdient.

Jan Aanstoot meldde zijn verbazing dat een andere straatnaamwijziging wel is doorgevoerd zonder de aanwonende burgers te betrekken. Is de Waagweg wel onfatsoenlijk?

Wie vraagt krijgt niets en wie niets vraagt moet slikken wat het college wijs acht. Onder de noemer “geen precedent” wordt betrokkenheid gekortwiekt. Alleen een aangenomen “motie van treurnis” kan dit collegebesluit wijzigen, hoe treurig.

Het PvdA plan, met onder andere een loopbrug over het station en een andere P-voorziening, werd door geen enkele partij afgeschoten. De wethouder beloofde dat het verder uit- en onderzoeken van dit plan niet tot vertraging in het totale traject zal leiden. In een tussenzin werd dit aanvullend onderzoek als een koopje (=€15.000 !!) betiteld. Dus onderzocht wordt of en hoe het realistisch is om dit plan  toe te voegen aan de al lopende diverse onderzoeken en deelplannen. De SGP meldde bezorgdheid over het aantasten van de Enk. Een opvallend standpunt van deze voorvechter voor de Noordelijke Rondweg.

Het onderwerp toeristenbelasting kreeg vooral aandacht door de breed gedragen wens om de scouting vrijstelling van afdracht te geven. VVD en Gemeentebelang wilden die vrijstelling oprekken tot alle jeugdgroepen die met een educatief programma in onze gemeente logeren, ongeacht de logieslocatie. Maar u raadt het al, het machtsblok trok gesloten op.

De scouting had, uit onschuld, nooit toeristenbelasting betaald, daarom ontstond de vraag “is het nieuw beleid of niet”. Het college sputterde eerst nog tegen, omdat het juridisch niet zou kunnen om één groep vrijstelling te geven. Maar de druk werd zo hoog, dat dit precedent wel aanvaardbaar bleek. Niemand wilde te strak in de leer of heiliger dan de paus zijn.

Ondertussen zat Willy Veneklaas zich te verbijten langs de zijlijn en zich op te winden omdat aan zijn scherpe inspraakbijdrage geen aandacht werd besteed. Jan Aanstoot (GB) stemde tegen de verordening toeristenbelasting met verwijzing naar de uitgebreide discussie die al in de commissie was gevoerd. Hij besteedde er niet veel woorden meer aan.

Gemeentebelang stemde ook niet in met de belastingverordening hondenbelasting, maar daarover heb ik in een eerder artikel genoeg geschreven.

Niet alle thema’s kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl.