Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen Begrotingsvergadering. (GemeenteBelang commissielid Wim Muller beschouwt de Begrotingsraadsvergadering van 9 november 2012  vanuit de schaduw.)

Hondenbelasting leidt tot gegrom en gekef in Rijssense Raad.

Graag gebruik ik deze mogelijkheid voor een beschouwing over de plaatselijke politieke kennel.

Tijdens de begrotingsvergadering diende Gemeentebelang een amendement in om de hondenbelasting voor het buitengebied af te schaffen. Al vaker heeft Gemeentebelang een soortgelijk pleidooi gehouden .

De reacties waren niet vriendelijk. Diverse partijen verweten Gemeentebelang dat opnieuw dit thema werd toegeworpen. Mijn verwachting was dat Ben Beens (SGP) als eerste een afkeurend gegrom zou laten horen, zoals eerder. Maar nu werd terriër Bosma (SGP) ingezet en hij kefferde fel en pleitte voor een copy-paste knop om tijdens de komende begrotingsvergaderingen  dit onderwerp snel af te handelen. Zijn stelling: “Ook de fractie van de SGP zou ieder jaar wel onderwerpen aan de orde willen stellen waar ze problemen mee blijft houden. Daar ziet de SGP echter vanaf”.  Mijn mening is dat de ingetogenheid van de SGP mede is gebaseerd op collegedeelname en hun comfortabele raadspositie.

Jan Aanstoot (GB) droop niet af, maar bewaakte zijn terrein dapper. Helaas het amendement werd alleen door de VVD gesteund.

Veel triester was het gebrek aan support voor de Stichting Welzijn Ouderen (SWORH).  De directeur, mevrouw Westen, hield een hartstochtelijk pleidooi voor genoeg middelen om de activiteiten veilig te stellen. Zij geeft aan dat de SWORH vast loopt met het ouderenadvieswerk, de vrijwilligers kunnen niet goed meer worden aangestuurd, de in gang gezette activiteiten kunnen niet meer worden uitgevoerd en de stichting heeft te maken met teveel pro-deo overwerk. De SWORH heeft in 2013 minimaal € 15.000 extra nodig.

Er wordt welwillend geluisterd, maar de hand blijft op de knip. Wethouder ter Keurst (PvdA) meldt dat: “Mocht er sprake zijn van een tekort dan kan het college besluiten dit aan te vullen”.

Voor de andere  partijen bleek deze informatie voldoende om een amendement van Gemeentebelang niet te steunen. Mijn mening: het is beter voor de raad om concreet afspraken te maken over bijdrage en prestaties, dan om blind te vertrouwen op de bruine ogen van de wethouder en een toezegging over wat het college kan gaan besluiten.

Niet alle thema’s kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl.

Amendement Gemeentebelang

Overwegende dat:
- burgers in het buitengebied van de gemeente Rijssen-Holten geen gebruik maken van de voorzieningen, zoals hondentoiletten en geen kosten veroorzaken;
- burgers in het buitengebied wel voor het volle bedrag aan hondenbelasting worden aangeslagen;
- in veel gemeenten hondenbelasting in zijn geheel of voor het buitengebied is afgeschaft;
- als grens voor het buitengebied de bebouwde kom kan worden aangehouden;
- het stoppen van het heffen van hondenbelasting in het buitengebied de ambtelijke kosten vermindert;
- met de huidige APV-voorschriften besparingen te realiseren zijn in de kosten van het onderhoud van de      hondentoiletten in de bouwde kom;
besluit:
- de hondenbelasting voor het buitengebied af te schaffen;
- de hondentoiletten te verwijderen met behoud van afvalbakken op diverse locaties.