Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen (GEMEENTEBELANG commissielid Wim Muller beschouwt vanuit de schaduw de raadsvergadering)

 

Raadsvergadering van 1 november 2012.

Een korte agenda, een lange zit en 14 parkeerplekken minder voor € 40.000 meer .

Slechts 3 agendapunten:

1. Bestemmingsplan buitengebied Rijssen-Holten

2. Bestemmingsplan locatie Schuppert Holten

3. Krediet parkeerkelder en plein plan Tusveld Rijssen

In het vragenuurtje heeft Annie Kuiper (GEMEENTEBELANG) gevraagd naar de voortgang van de brandveiligheidsmaatregelen op de Borkeld. Volgens de wethouder zijn er gesprekken met 1/3 van de eigenaren geweest, maar de planning is moeilijk door de landelijke spreiding van de eigenaren. Voor één doorsteek zijn concrete afspraken gemaakt. Onteigeningsprocedures zijn waarschijnlijk noodzakelijk.   

Bestemmingsplan buitengebied Rijssen-Holten

Bij behandeling “bestemmingsplan buitengebied” kwamen de diverse oudbekenden opnieuw inspreken. Opnieuw omdat, na de commissievergadering, hun wensen niet of niet voldoende zijn gehonoreerd.  Deze betrokkenen kennen de regel “wie zwijgt stemt toe” en maken daarom gebruik van hun democratisch recht.   

Insprekers waren de heer Lubbersen (Bijvanksweg 1A te Holten), de heer Hofstede (namens de heer Veneklaas, Vijfhuizenweg 5), de heer Veneklaas (camping De Holterberg), de heer Westenberg (het verdwenen theehuisje) en de heerBeldman (eigenarenvereniging De Borkeld).

Na de insprekers volgde de vragenronde, discussie en besluitvorming.

Dat inspreken nuttig kan zijn bleek uit de latere behandeling, maar het belangrijkste onderdeel van dit agendapunt werd “de lijst met karakteristieke panden”.

De VVD had op haar site al getrompetterd dat er een meerderheid is voor hun  amendement om de lijst af te schaffen en dat er veel reacties zijn gekomen op de VVD -brief aan de eigenaren van die panden. Dat ging Lokaal Liberaal  (de ex-VVD'er ) te ver en met graagte reageerde Rob de Koe met verwijten over leugens en verdraaiing van feiten.  

Het standpunt van GEMEENTEBELANG over die lijst was duidelijk. De lijst wordt afgewezen onder andere omdat de samenstelling en normbepaling discutabel zijn, het contact met de eigenaren miserabel is verlopen en er wel plichten maar geen rechten zijn. Veel partijen deelden vergelijkbare bezwaren maar na een lange schorsing werd de wethouder toch gesteund. Het amendement, door VVD, GEMEENTEBELANG en CDA ingediend, werd verworpen. Er heerste vooral de angst dat na het afschaffen van de lijst een eventuele herintroductie van een soortgelijke lijst complex en kostbaar zal zijn.

De inspreker de heer Lubbersen, Bijvanksweg 1A, te Holten wilde zijn bouwperceel verplaatsen. Zijn wens werd niet direct beloond, maar toegezegd is een zeer welwillende medewerking bij het komende ontwikkelingsgerichte bestemmingsplan, zodat zijn doel alsnog bereikt wordt.

De SGP en GEMEENTEBELANG dienden een motie in om het ontwikkelingsgerichte bestemmingsplan voor 1 januari 2014 beschikbaar te krijgen. Na toelichting en toezeggingen van de wethouder bleek die motie overbodig en is ingetrokken.

De heer Hofstede (namens de heer Veneklaas, Vijfhuizenweg 5) pleitte opnieuw voor het definitief vastleggen van alle gebouwen en overkappingen en om het aanpassen van de activiteitenbeschrijving naar “productie- en HANDELSonderneming voor landbouw- en industriële doeleinden”. De omschrijving handelsonderneming was niet geaccepteerd, omdat (detail)handel niet is toegestaan binnen de bestemming bedrijf. De wethouder maakte voldoende duidelijk dat door toevoeging van het woord “handel” er juridische risico's voor detail- en groothandel ontstaan.

Het amendement van SGP en GEMEENTEBELANG om de huidige bouwwerken definitief te bestemmen werd unaniem aangenomen en het bedrijf kan daardoor ongestoord doorgaan met de eigen producten te verhandelen en groeien.

De heer Willy Veneklaas, wie kent hem niet, had van zijn oorspronkelijke 28 zienswijzen nog 2 bezwaren over: De bouwhoogte van maximaal 3 meter voor te bouwen recreatiewoningen en het strijdig gebruik van gronden voor verblijfsrecreatie.

GEMEENTEBELANG deelt de mening van camping De Holterberg dat het mogelijk moet blijven om tot 4 meter te bouwen omdat daarover eerdere en aantoonbare toezeggingen zijn gedaan.

Het GEMEENTEBELANG-amendement om voor deze locatie een uitzondering vast te leggen vanwege de toezeggingen werd door de andere partijen niet gesteund. Het blijft opvallend hoe er geshopt wordt met het begrip “belofte maakt schuld”. In zijn woorden gaf de heer Kevelam (VVD) aan dat W. Veneklaas “hartstikke gelijk” had, maar in daden stemde hij tegen het amendement.

Het 2e bezwaar van de heer Veneklaas ging over het strijdig gebruik van gronden voor verblijfsrecreatie. Zijn tekstanalyse van  het bestemmingsplan leidt tot de conclusie dat op recreatiegronden niet gekampeerd mag worden. Dit is een verrassend aspect voor een camping. De wethouder heeft in de vergadering toegelicht dat de intentie is: het weren van tenten bij de (Borkeld) recreatiewoningen. De tekst is aangepast.

De heer Westenberg kwam inspreken met het verzoek om het verdwenen theehuisje te blijven bestemmen. In de commissievergadering was Het geheim van het gestolen theehuisje al toegelicht, maar er waren geen redenen om het collegestandpunt te wijzigen. Het theehuisje was in 1988 verdwenen/gesloopt en er is geen gebruik gemaakt van de calamiteitenregeling om binnen 1,5 jaar te herbouwen. Herbouw in 2012 heeft de status van nieuwbouw vakantiewoning en zal ook provinciaal verboden worden. Uit de raad kwam geen steun voor zijn verzoek.

De heer Beldman (Eigenarenvereniging De Borkeld) pleitte voor het toe (blijven) staan om vrijstaande schuurtjes te bouwen bij recreatiewoningen op De Borkeld. College en raad blijven bij het standpunt dat uitbouw met een bergruimte mogelijk is tot 300 m³, maar alleen als aanbouw en niet als vrijstaand.  

Tijdens de commissievergadering heeft de heer Hoornenborg, Oude Diepenveenseweg  3, ingesproken. Hij woont op de gemeentegrens en heeft in Raalte een stuk bouwblok ingeleverd met de afspraak om gelijke meters in de gemeente Rijssen-Holten erbij te krijgen. Dit is echter niet gebeurd. GEMEENTEBELANG had een motie voorbereid om te voorkomen dat deze ondernemer tussen ambtelijke molenstenen wordt geplet. Na toezeggingen van de wethouder over een  toekomstige oplossing is de motie ingetrokken.

Complimenten voor de de heer Robert Kamphuis (SGP) Met veel plezier en respect luister ik altijd naar de deskundige inbreng van de heer Kamphuis, in het dagelijks leven adviseur milieu en ruimtelijke ordening. Herkenbaar is dat hij van zijn beroep zijn hobby heeft gemaakt. Zijn inbreng wordt niet beïnvloed door de behoefte om zich zelf te horen praten. Een grote fractie heeft de luxe dat deskundigheid ingezet kan worden zonder een exorbitante tijdsinspanning van de raadsleden. Ook in dit complexe dossier was zijn inbreng relevant.

Bestemmingsplan locatie Schuppert Holten

Alle partijen zijn blij met dit plan en de melding van de wethouder dat de projectontwikkelaar zo spoedig mogelijk wil starten.

Krediet parkeerkelder en plein plan Tusveld Rijssen

Ab Hofhuis had al eerder gemeld: “Dit is een glijbaan, deskundig ingesmeerd met groene zeep, niemand kan meer terug”.    

GEMEENTEBELANG stond alleen met de afwijzing van dit plan. De PvdA had diverse vragen over de toegang tot de kelder, de inrichting van het plein en zette wel een vraagteken bij nut en noodzaak van de parkeerkelder, maar koos niet voor een serieuze heroverweging.

De PvdA en SGP hadden een motie voorbereid om een fietsenstalling te realiseren bij of onder het nieuwe plein. Volgens de wethouder wordt deze wens vervuld in het nieuwe fietsenplan en de motie werd ingetrokken. Lokaal Liberaal riep “belofte maakt schuld” en vergat daarbij dat de raad beslist en dat de belofte aan camping De Holterberg, (het vorige agendapunt), wel door hem werd geschonden.

Jan Aanstoot (GEMEENTEBELANG) verbaasde zich over de kosten van ruim 1 miljoen voor 10 extra parkeerplekken. Volgens de wethouder en het CDA verlicht de kelder de parkeerdruk op marktdagen, omdat dan de markt op het plein staat. Voor het gemak (of geweten) werd vergeten dat in het toekomstige plan de markt waarschijnlijk niet op het nieuwe plein komt. Het plein wordt kleiner en volgens het raadsvoorstel wordt de toekomstige plek voor de markt nog nader bepaalt.

Jan Aanstoot constateert dat er voldoende ruimte beschikbaar is voor de markt rondom het gemeentehuis (de huidige parkeerplekken zijn dan ook op marktdagen beschikbaar).

Mijn verbazing blijft dat alle andere partijen klakkeloos en kritiekloos accepteren de verschillen tussen het oorspronkelijke voorstel en dit voorstel. Destijds 24 extra parkeerplekken voor 1 miljoen en nu slechts 10 extra parkeerplekken terwijl de kosten stijgen met € 40.000.

Zijn wij nou zo slim of ….?

Ter verduidelijking klik hier voor een overzicht.

 

Niet alle thema’s kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl.