Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

VOORWOORD

GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN is een lokale, onafhankelijke politieke partij. En met succes. We dragen onze bestuurlijke verantwoordelijkheid reeds meerdere perioden door een wethouder te leveren aan het college van de voormalige Gemeente Holten en nu aan de Gemeente Rijssen-Holten.

• Wij komen op voor iedere inwoner binnen onze gemeentegrenzen en zijn niet gebonden aan een landelijke partij. GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN vertegenwoordigt alleen de belangen van onze inwoners. Dat wil zeggen, dat GEMEENTEBELANG in de eerste plaats vanuit haar lokale betrokkenheid de belangen van de inwoners dient.

• Samenwerking met andere overheden, partijen, organisaties, verenigingen, bedrijven en vooral de inwoners is een belangrijk uitgangspunt voor GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN. Belanghebbende inwoners moeten in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden bij plannen en ontwikkelingen en er dient zoveel mogelijk maatwerk geleverd te worden. Daarom geen planontwikkeling zonder contact met de burger. En uiteraard moet het niet bij een plan blijven, maar moet er ook naar gehandeld worden.

De Gemeente is er overigens niet om alle problemen van de inwoners op te lossen. Eigen verantwoordelijkheid van de inwoners vinden wij belangrijk. Natuurlijk moet er wel een vangnet blijven voor hen die het echt nodig hebben.

Verder dient de Gemeente zich er goed van bewust te zijn, dat zij vaak de enige partij is voor het aanbieden van bepaalde diensten en producten. Derhalve dient zij zich op te stellen als dienstverlener en zo min mogelijk als regelgever.

Om op te kunnen komen voor de belangen van de inwoners is uw steun onontbeerlijk:

 

GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN,

ALTIJD GOED GESTEMD!

 

BESTUUR EN ORGANISATIE

FINANCIËN

VERKEER EN VERVOER

AFVAL

WIJKBEHEER EN GROEN

RECREATIE EN TOERISME

SOCIALE VEILIGHEID / JEUGD EN GEZIN

ZORG en WELZIJN, GEZONDHEID, SENIOREN, JONGEREN.

SPORT

BEDRIJVEN, MIDDENSTAND EN WERKGELEGENHEID

ONDERWIJS, EDUCATIE EN BUURTWERK

WONEN

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

NATUUR EN MILIEU

 

BESTUUR EN ORGANISATIE

GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN wil in haar verantwoordelijkheid, ook voor toekomstige generaties, bijdragen aan het welbevinden van de inwoners van onze gemeente.

Dit willen wij doen in samenspraak met de inwoners, samenhang zoekend en maatwerk leverend op zoveel mogelijk terreinen. GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN komt op voor de belangen van alle inwoners in de gehele Gemeente Rijssen-Holten. Daarvoor is een herkenbaar beleid nodig van een uitsluitend op kerntaken gerichte gemeentelijke organisatie die vanuit de vraag van de inwoners werkt. Het gemeentebestuur en de ambtenaren zijn er voor de inwoners en niet andersom.

Van belang hierbij zijn 3 grote taken van een gemeente:

1. Het bestuur moet de Gemeente goed en betrouwbaar besturen en daar waar nodig lokale regels ontwerpen en daar waar het kan de regeldruk verminderen.

2. Het bestuur moet (lokale) wetten, voorschriften en verordeningen handhaven.

3. Publieke diensten (paspoorten, rijbewijzen, enzovoort) worden geleverd tegen kostendekkende tarieven.

Standpunten

 Onze Gemeente moet zich ontwikkelen naar een eigentijdse, op de inwoners gerichte, flexibele, klantvriendelijke, ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Het dienen van het stedelijke en plattelandsbelang wordt de grootste bestuurlijke uitdaging van de komende periode.

 Het luisteren en het samen zoeken met onze inwoners naar oplossingen moet één van de belangrijkste zaken zijn bij het te voeren beleid.

 Belanghebbenden dienen vroegtijdig betrokken te worden bij beleidsbeslissingen.

 De wijk/buurt aanpak dient in de huidige vorm behouden te blijven.

 Het verstrekken van informatie dient actief en breed te gebeuren via pers, lokale omroep en internet. Alle agenda’s, verslagen en rapporten dienen op internet te worden gepubliceerd.

 Een optimale en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan de inwoners moet uitgangspunt van beleid zijn.

 Het gemeentelijk beleid moet gericht zijn op en beperkt worden tot essentiële kerntaken.

 Overbodige lokale regels moeten worden geschrapt.                   

 De loketfunctie in de kern van Holten dient afhankelijk van de behoefte minimaal op het huidige niveau behouden te blijven.

 Alle beleidsnota’s dienen vergezeld te gaan van een communicatieplan.

 Externe adviesbureaus dienen zo min mogelijk ingeschakeld te worden. Als een adviesbureau wordt ingeschakeld, dient de opdrachtformulering openbaar te zijn.

 Alle onderzoeksrapporten van de laatste 20 jaar dienen via de gemeentelijke site toegankelijk te zijn.

 Een moderne ambtelijke organisatie dient flexibel en dynamisch te zijn.

FINANCIËN

Tijdens het schrijven van dit verkiezingsprogramma laat de centrale overheid nog veel onzekerheid bestaan over de toekomstige middelen.

Eén ding is zeker, de financiële middelen voor de Gemeente zullen de komende jaren verminderen!

Een gezond financieel beleid is de basis voor een goed gemeentelijk beleid. De meerjarenbegroting dient structureel op orde te zijn. De tering zal naar de nering gezet moeten worden. De vastgestelde bezuinigingen zullen de nodige middelen moeten opleveren. Bij onvoldoende middelen zal getemporiseerd en bezuinigd moeten worden. “Keulen en Aken zijn ook niet op 1 dag gebouwd”. De omvang van de gemeentelijke taken zal nog weer bekeken dienen te worden. Welke taken zijn echt gemeentelijk, waar ligt het ambitieniveau en welke zaken moeten de inwoners zelf regelen. De uitvoering van gemeentelijke taken kan ook door andere organisaties worden gedaan middels budget verlening of zo nodig met budgetsubsidies. In dit verband zal samenwerking met onze buurgemeenten Hellendoorn en Wierden noodzakelijk zijn en oplossingen kunnen bieden, zij hebben dezelfde ambities.

Standpunten  

 Subsidie dient uitsluitend ter tijdelijke stimulatie van een voorziening en mag niet de financiële grondslag vormen. Wij willen geen verschil in subsidie voor organisaties met dezelfde maatschappelijke functies.

 Verzakelijking en een direct verband tussen (gewenste) prestatie en subsidie dienen beleidsuitgangspunt te zijn.

 Voor alle bestaande en nieuwe subsidies moet worden vastgesteld met welk doel de betreffende subsidie wordt gegeven en vervolgens moet minimaal eens per twee jaar worden nagegaan of de doelstelling ook wordt bereikt.

 Indien de doelstelling niet wordt bereikt moet gekozen worden tussen verhogen of afschaffen van de subsidie.

 Subsidieregelingen, waarvan niet vaststaat hoeveel die regelingen in totaal de gemeente gaan kosten (zgn. open-eind financiering) moeten worden vermeden.

 Waar mogelijk en zinvol, moeten echter subsidies worden omgezet in budgetfinancieringsovereenkomsten met de uitvoerende instantie.

 Er wordt een voorzichtig financieel beleid gevoerd, met als accent; nieuw voor oud beleid. Wij pleiten ervoor om niet voortdurend meevallers direct weer uit te geven aan nieuw beleid, om zodoende ruimte te houden om ook zonder OZB verhoging tegenvallers op te vangen. Vanwege afboekingen op het Grondbedrijf zijn er de komende jaren aanzienlijk minder financiële middelen beschikbaar en dienen we onze uitgaven hierop af te stemmen.

 Wij zijn en blijven tegen de hondenbelasting, zowel in de bebouwde kommen als op het platteland.

VERKEER EN VERVOER

De verkeersproblemen in de gehele Gemeente Rijssen-Holten vereisen een daadkrachtige aanpak.

De tijdelijke verbinding in de Veeneslagen tussen de Butaanstraat en de rotonde in Laan Oud Indiëgangers (De Bereklauw) dient naar onze mening een permanent karakter te krijgen.

Nu de raad besloten heeft tot uitvoering van de 1e fase van het Verkeersstructuurplan te Holten (V.S.P.) dient dit zo snel mogelijk te worden uitgevoerd. Na realisatie van het Zilverzandtracé als wijkontsluitingsweg dient de oprit van de Kolweg naar de Rijssenseweg (N350) te worden afgesloten.

Na realisatie van fase 1 van het V.S.P. dient met spoed een oplossing te komen voor de gevaarlijke situatie op de Stationsstraat, waarbij ook de Noordelijke Rondweg duidelijk in beeld is.

Standpunten

 In de kernen zal de komende jaren nadrukkelijk gekeken dienen te worden naar de fietsroutes en de verdere invulling van wegen en straten naar “duurzaam veilig”.

 Wij zijn stellig voorstander van veelvuldig fietsgebruik naar de scholen. Voor het strikt noodzakelijke autogebruik dient voldoende parkeergelegenheid voor handen te zijn.

 Wij stellen als prioriteit, dat er in het buitengebied meer gebruik gemaakt gaat worden van grasbetonstenen.

 De verzorging van het openbaar vervoer dient minimaal op het huidige niveau te blijven. Voor wat betreft het vraagafhankelijk vervoer wensen wij een bredere ondersteuning en ruimere toepassing.

 

AFVAL

De afvalstoffenheffing moet kostendekkend blijven en een systeem omvatten, geënt op duurzaamheid, dat ook door de burger als reëel en vriendelijk wordt ervaren. Wij staan voor maximale openingstijden van de afvalbrengpunten, zowel in Rijssen als in Holten.

Standpunten

 Gescheiden inzameling van afval heeft daar waar dit kostendekkend kan, de voorkeur.

 De huidige twee wekelijkse inzameling van GFT- en restafval voldoet goed en dient te blijven.

 Het twee wekelijks inzamelen van kunststoffen dient na een jaar te worden geëvalueerd.

 

WIJKBEHEER EN GROEN

GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN ondersteunt de huidige aanpak en de daarbij toegepaste wijkavonden. Het is belangrijk, dat het gemeentebestuur in gesprek blijft met de inwoners. De wijkavond is hiervoor een uitgelezen gelegenheid. Deze dient een opbouwend karakter te hebben. Voor individuele klachten en problemen kan de inwoner terecht bij de klachtenlijn of de burgercontactpersoon.

Groenvoorzieningen in de Gemeente Rijssen-Holten dienen op een redelijk onderhoudsniveau te zijn. Voor inwoners is het belangrijk dat hun buurt of wijk er goed verzorgd uitziet. Indien mogelijk is participatie van de buurt in het onderhoud een goede zaak. Voorzieningen voor de jeugd in diverse leeftijden is een wenselijke zaak.

Standpunten

 GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN vindt goed gemeentebeheer belangrijk. Daarin past bijvoorbeeld een doordacht strooibeleid, om bij ijzel en sneeuwval de woon-, zorg- en winkelcentra goed bereikbaar te houden.
Gladheidbestrijding van doorgaande wegen, fiets- en voetpaden moeten in elke wijk, buurt of dorp tijdig plaats vinden, ook in het buitengebied. Wel dienen bewoners zelf hun stoepen schoon te houden.

 Elke wijk dient een goede mix te vormen van wonen, parkeren, spelen en groen. De Gemeente dient blijvend te streven naar goed overleg over het terugdringen van de overlast door het parkeren van bedrijfswagens.

 

RECREATIE EN TOERISME

Al sinds de samenvoeging van de gemeentes Rijssen en Holten is recreatie en toerisme aangemerkt als speerpunt van beleid door zowel college als de raad. Dit heeft geleid tot het (laten) schrijven van een aantal ambitieuze beleidsnotities over de toekomst van de sector.

Nu het echter op uitvoering van de in de beleidsnotities genoemde projecten aan komt,  wordt er geen geld beschikbaar gesteld.

GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN is van mening dat als je A zegt, je ook B moet zeggen. Er moeten dus middelen beschikbaar gesteld worden voor uitvoering van projecten.

Er moet eerst geïnvesteerd worden voordat de vruchten geplukt kunnen worden.

Waar moet dit geld dan weg gehaald worden?

Het is vragen naar de bekende weg, immers de Gemeente heeft ook inkomsten uit recreatie en toerisme o.a. toeristenbelasting en forensenbelasting. De opbrengsten van deze belastingen zouden ten goede moeten komen aan de toeristische sector.

Daarnaast dient er verder gezocht te worden naar een alternatief voor de toeristenbelasting.

 

SOCIALE VEILIGHEID / JEUGD EN GEZIN

Openbare orde en veiligheid zijn essentieel voor een goed bestuurde gemeente. De regelgeving van verschillende gemeentelijke instanties mag niet tegenstrijdig zijn.  De hulpverleningsinstanties bij rampen en grote ongelukken moeten hun activiteiten goed op elkaar afstemmen en vooral ook geregeld oefenen in de praktijk.

Standpunten

 De politie moet blijvend gebiedsgericht werken en krachtdadig optreden.

 Wij zien graag de wijkagent meer op straat en verlangen dat hij zich ook meer tussen de bevolking begeeft.

 De aangestelde buitengewone opsporingsambtenaren (BOA´s) dienen zichtbaar te zijn.

 Snelheidscontroles dienen wat ons betreft uitsluitend voor de bevordering van de verkeersveiligheid en niet voor het ophalen van geld. Daarom gerichte controle in kinderrijke buurten, op routes van en naar school en op tijdstippen dat veel kinderen onderweg zijn.  

 Verlichting op gevaarlijke en onveilige plekken in de gehele gemeente.

 Het probleem van de diverse groepen hangjongeren dient ook vanuit de thuissituatie te worden aangepakt. Ouders moeten meer betrokken worden bij het voorkomen van problemen, zij zijn in 1e instantie verantwoordelijk voor de opvoeding en het bijbrengen van normen en waarden aan hun kinderen.

ZORG en WELZIJN, GEZONDHEID, SENIOREN, JONGEREN.

 

In de gezondheidszorg zijn de laatste jaren veel veranderingen aan de orde geweest. De wereld van de zorg is in beweging. Een nieuw stelsel voor de ziektekostenverzekering, het deels verdwijnen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). En wat gaat er de komende jaren nog gebeuren? Op veel vragen is nog geen antwoord. Iedereen heeft recht op goede zorg. Hierin heeft de Gemeente een taak om dit zo goed mogelijk op te pakken en daar waar mogelijk vergoedingen op te nemen o.a. het WMO beleid.

De Gemeente moet hierin actief contact houden met de burgers, organisaties en verenigingen om de vinger aan de pols te houden. Een actief luisterend oor met als doel de kwaliteit van de zorg en ons welzijn hoog te houden.

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid. Toch zijn bepaalde groepen kwetsbaar. Deze mogen niet de dupe worden van een veranderend beleid; de Gemeente vervult een vangnetfunctie en draagt er, samen met andere zorginstellingen zorg voor, dat er voor een ieder, jong en oud, al of niet zorgbehoevend, adequate zorgverlening plaats vindt. Hiervoor willen wij extra middelen vrij maken.

GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN vindt dat in welzijnswerk de inzet van vrijwilligers onmisbaar blijft. Alleen al om economische redenen kan onze maatschappij niet zonder vrijwilligers. Het cement van de samenleving. GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN heeft dan ook veel respect voor de inzet van vrijwilligers. Zij verdienen onze steun omdat zij veel taken verrichten in de zorg, sport en sociaal-cultureel gebied.

GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN vindt dat de aandacht ook moet gaan naar jongeren met wie het goed gaat. Zij vormen een belangrijke groep en kunnen via een voorwaarden scheppend beleid gestimuleerd worden in hun verdere ontwikkeling en ontplooiing. Voor sommige jongeren is extra aandacht en begeleiding noodzakelijk en gewenst.

GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN ondersteunt met kracht alle maatregelen tot uitvoering van de bouw van een aula op de nieuwe begraafplaats in Holten met de nodige voorzieningen, of een volwaardig alternatief.

SPORT

De gemeente Rijssen-Holten is een sportgemeente, kent vele sportverenigingen met vele jeugdige en volwassen sporters en heeft goede binnen- en buitensport-accommodaties. Naast het gezondheidsaspect aan het sporten, vinden wij het sociale aspect van het deelnemen aan sport belangrijk.

Wij onderschrijven de onder regie van de Sportraad verschenen nota “Rijssen-Holten beweegt” 2010-2014, waarin het sport- en accomodatiebeleid is vastgelegd.

De Gemeente dient de faciliteiten voor de sporters te scheppen, waardoor de sport laagdrempelig en dus voor iedereen bereikbaar blijft. Daarnaast past het om zelfwerkzaamheid te verlangen van verenigingen in ruil voor lagere huurtarieven.

Standpunten

 GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN vindt sportbeoefening door zowel jong als oud en specifieke doelgroepen van wezenlijk belang voor onze gemeenschap.

 De Gemeente dient te zorgen voor aanleg en onderhoud van goede accommodaties en voorzieningen.

 De jeugdsubsidies dienen in stand te worden gehouden voor actieve sportdeelname door onze jeugd.

 De huurtarieven voor sportaccommodaties dienen laag te worden gehouden, waarbij het instrument van zelfwerkzaamheid wordt ingezet.

 De investeringsregeling voor uitbreiding of vervanging van opstallen en/of voorzieningen ten behoeve van de sport, dient overeind te blijven.

 Het netwerkplan Holten dient met voortvarendheid te worden uitgevoerd. Indien onverhoopt blijkt dat dit op korte termijn niet haalbaar is, dient er te worden geïnvesteerd in de bestaande accommodaties.

 Gelet op de vertraging die is ontstaan voor het netwerkplan Opbroek, dient de Gemeente de verenigingen die hierdoor in de problemen komen, tegemoet te komen.

 De zwembaden dienen in beide kernen te worden gehandhaafd.

 De gemeentelijke sportaccommodaties dienen in overleg naar behoefte en efficiëntie alle dagen van de week opengesteld te zijn.

 Wij achten een goed functionerende Sportraad, als belangenbehartiger voor de sport en als objectief adviesorgaan voor ons bestuur, van groot belang.

 GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN pleit voor sterkere samenhang en samenwerking tussen buurtwerk, onderwijs en sport.

BEDRIJVEN, MIDDENSTAND EN WERKGELEGENHEID

 

Rijssen-Holten heeft een geografisch gunstig gelegen gebied voor veel bedrijven. Alle bedrijven inclusief de recreatie bedrijven vormen tezamen met de agrarische bedrijvigheid de motor van onze gemeentelijke economie. De economische stilstand in ons land wordt ook in onze Gemeente ervaren. De lokale overheid zal dan ook al het mogelijke moeten doen om in overleg met de ondernemers hier onderuit te komen en werkgelegenheid veilig te stellen. Er moet voor worden gewaakt, dat bij planprocedures onnodige belemmeringen voor andere belanghebbenden worden ingesteld. (W.V.G.)  

De Gemeente zal ervoor moeten zorgen dat de grondprijzen en/of andere voorzieningen aantrekkelijk zijn met name voor startende ondernemers. Onder bepaalde voorwaarden dient men te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor leegkomende agrarische bedrijfsgebouwen, die het voor een startende ondernemer gemakkelijker maken. De revitalisatie en opwaardering van het oude industriegebied in Rijssen krijgt onze steun. De verbinding tussen de Rijssense en Holtense industriegebieden zal door ons nauwlettend gevolgd worden.

 

Standpunten

 Wij pleiten voor een zuinig en doelgericht gebruik van de ruimte op industrieterreinen.

 Er dient een goed ondernemersklimaat te zijn. De zakelijke dienstverlening en kennisinstituten zullen verder moeten worden aangetrokken. De lokale overheid dient voorwaardenscheppend hierin te zijn.

 Er moet meer diversiteit in de werkgelegenheid komen. In het reconstructieplan zitten diverse mogelijkheden voor subsidiëring, ondersteuning en ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Tezamen met alle betrokkenen moet gekeken worden naar het maximale gebruik hiervan, zonder dat dit belemmeringen of bezwaren oplevert voor de bestaande bedrijven. De regelgeving zal drastisch dienen te worden verminderd.

 Door ontwikkelingen in de agrarische sector is een verdere afname van het aantal bedrijven te verwachten. Initiatieven die dit kunnen compenseren verdienen grote steun. Landbouw blijft immers de belangrijkste economische activiteit van het buitengebied. Het platteland is het grootste multifunctionele bedrijventerrein van de gemeente Rijssen-Holten.

 Zowel de bedrijfscontactfunctionaris als een plattelandsmedewerker dienen de ruimte te krijgen om te functioneren.

 De recreatieve sector is in de komende jaren de groeisector binnen onze gemeente. Dit kan alleen verwezenlijkt worden als de Gemeente m.n. facilitair medewerking verleent.

 De Gemeente zal alles in het werk moeten stellen om te zorgen, dat de lokale bedrijven voldoende gelegenheid krijgen om zich te ontplooien. Onafhankelijk van grootte of oppervlak moet het uiterste worden gedaan om ze binnen de gemeentegrenzen te houden.

 

ONDERWIJS, EDUCATIE EN BUURTWERK

Goede opvoeding en vorming zijn waarborgen voor een goed functionerende samenleving. Zowel in Rijssen als in Holten is onderwijs voor een brede laag van de jeugd mogelijk, voor het hoger onderwijs dient onze Gemeente een spilfunctie te blijven vervullen. Wij willen vaktechnische opleidingen stimuleren door het aantal leer/werk projecten waarin de Gemeente samen met Regionale Onderwijs Centra participeert, uit te breiden en tevens alles in het werk stellen om zo veel mogelijk gebruik te maken van combinatiefuncties om  samenhang in het aanbod van onderwijs, sport- en culturele instellingen te creëren.

Pijlers voor het algemene welzijnsbeleid zijn; het buurtwerk, de buurtsport, de verenigingen en de speeltuinen. Zij bepalen mede de leefbaarheid in wijken en dorpen. Het besluit om de buurtschapscholen intact te laten, voor nu en in de toekomst ondersteunen wij, aangezien zij naast de onderwijsfunctie ook een belangrijke sociale functie vervullen in deze kleine kernen of buurtschappen.

 

WONEN

De Gemeente dient alert te zijn bij mogelijk aan te kopen gronden voor uitbreiding in de toekomst. In beide kernen dienen voor starters op de woningmarkt goedkope wooneenheden te worden gerealiseerd. Er dient een beleid ontwikkeld te worden om snellere doorstroming op de woningmarkt te bereiken.

Standpunt     

 GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN blijft zich inzetten voor de bouw van betaalbare starterswoningen. Op inbreidingslocaties in de kom van Rijssen en Holten dienen seniorenwoningen gerealiseerd te worden. Regelgeving voor verbouw van bestaande woningen zal vereenvoudigd en sneller afgehandeld moeten worden. Renovatie van woningen heeft prioriteit boven het afbreken en bouwen van duurdere nieuwe woningen.

 

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Voor de kernen Rijssen en Holten kiezen wij zowel voor inbreiding als voor uitbreiding.  De groei van de kern Holten zal met alle voortvarendheid worden opgepakt om leegloop van onze jonge inwoners te voorkomen. Vooral hier geldt: uitvoeren wat je afspreekt!  

Er moet ruimte blijven voor “groen en spelen”. Let op de goede mix.

Standpunten

 Een bestemmingsplan dient een visie voor de toekomst te zijn (min.10 jaar) en niet slechts het vastleggen van de huidige situatie.

 Beeldkwaliteitplannen dienen slechts daar toegepast te worden waar, of een hogere overheid dat verplicht stelt, of daar waar een bovengemiddelde beeldkwaliteit vereist is volgens de gemeenteraad. Voorbeelden; in de directe omgeving van monumenten; in een centrum met een “beschermd stadsgezicht”.

 Een goed RO-beleid draagt bij tot een vitaal platteland met behoud van natuur en landschapswaarden passend bij een moderne agrarische sector.

 

NATUUR EN MILIEU

We moeten trots en zuinig zijn op onze natuurlijke omgeving. Duurzame aandacht voor natuur en milieu is dus noodzakelijk, alsmede het in standhouden van ons coulisselandschap. Vanzelfsprekend dient dit niet uit te monden in een “alles laten zoals het was”, maar dient onderhoud hierin een rol te spelen.   

Standpunten

 Houtsnippers, takken en bermmaaisel zijn voor ons geen afval. Onze inzet zal erop gericht zijn dat dit niet afgevoerd hoeft te worden tegen hoge kosten, maar dat het ter plekke verwerkt kan worden.                    

 Bij handhaving van de milieuwetgeving moet niet altijd alleen naar de letter van de wet gekeken worden, maar ook naar de geest ervan en hiernaar handelen.

 De reconstructie van het platteland moet worden uitgevoerd met als uitgangspunt dat de landbouw fungeert als sociaal/economische drager van het platteland en met behoud van natuur- en landschapswaarden.

 De agrarische bevolking heeft tot nu toe steeds het grootste deel van het onderhoud van het buitengebied betaald. Nu deze groep sterk verminderd en ook de economie van het platteland minder wordt, zal er geld gereserveerd dienen te worden voor het behoud van onze prachtige fauna en flora.

 De medewerking aan de doorvoering van de plannen van Natura2000 moet per direct worden beëindigd.

 

 

Verkiezingsprogramma 2010-2014