Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen (GEMEENTEBELANG commissielid Wim Muller beschouwt vanuit de schaduw de raadsvergadering)

 

Raadsvergadering van 28 juni 2012.

 

Wel meningsverschillen, geen strijdkreten. Rustig op vakantie.

 

Vorige week is het traject van de bestuursrapportage en de kadernota afgerond, nu nog een “gewone” vergadering en dan vakantie. Het was een intensieve maand met veel huiswerk, commissie- en andere vergaderingen.

Bijna elke partij heeft een afwezige. De burgemeester grapt dat de raad blijkbaar wel met minder leden kan. Hij vergeet dat het college dan ook met minder kan. Het gaat overigens goed met weth. Stegeman na zijn heupoperatie.

 

De vergadering start met 2 vragen, waarbij GEMEENTEBELANG een rol speelt.

Eerst samen met de VVD een vraag over de wegwerkzaamheden aan de Stationsstraat in Holten en vervolgens de GB-vraag over de weigering van het college om het gemeentehuis beschikbaar te stellen voor een activiteit in het kader van 400 jaar betrekkingen tussen Turkije en Nederland.

N.a.v. dit thema bezocht de koningin Turkije en zijn in veel gemeentehuizen activiteiten georganiseerd.

Jan Aanstoot vraagt onder andere waarom deze weigering terwijl een grote SGP-bestuurdersgroep wel zeer gastvrij werd ontvangen en verzorgd?

De burgemeester vindt de relatie/vergelijking mank gaan en accentueert de collegiale relatie met de SGP-bestuurders. Hij vindt dat van een heel andere orde dan een verzoek om in contact te komen met de plaatselijke bevolking ( !!!).

Jan Aanstoot is duidelijk in zijn reacties. Veel gemeentes herkennen wel het belang van medewerking en hij betreurt deze opstelling van het college.

Trouwlocaties,

Officieel moeten trouwlocaties door de raad worden vastgesteld. Het college krijgt nu die bevoegdheid gedelegeerd en het lijstje met de bestaande locaties wordt vastgesteld. De SGP heeft als enige partij bezwaren met de niet openbare (horeca- )trouwlocaties.

 

Nieuw commissielid, dhr. P.Sjabbens, voor Lokaal Liberaal. (LL)

Bij de kaderbegroting van 2012 werd uitgegaan van minder commissieleden in de toekomst, maar extra partij(en) verstoren die doelstelling. Wel knap werk dat LL zo snel haar organisatie en ambitieuze fractie op de rit krijgt en in verwachting is van een 3e cie.lid.

 

De Keizersweg

Een hot thema, vaak, veelvuldig en uitgebreid besproken. Het is duidelijk, na de commissie- vergaderingen heeft niemand meer de behoefte tot herhaling van meningen etc..

De wethouder zegt toe dat nogmaals kritisch wordt gekeken naar de aansluiting van het fietspad op de rotonde en dat de Commissie Grond daarbij betrokken wordt.

 

Ook het bestemmingsplan Keizersweg wordt vastgesteld zonder herhaling van discussie. De vragen uit de commissie, o.a. de GB-vragen over de geluidsbelasting, zijn uitvoerig schriftelijk beantwoord.. Alleen de PvdA was, is en blijft tegen.

 

Bestemmingsplan agrarisch bouwblok Russendijk.

In de Commissie Grond had dhr. Kamphuis (SGP) zijn vraagtekens gezet bij de juridische mogelijkheden om de vergunning te koppelen aan een max. aantal dieren.

Na aanvullend overleg met de huisadvocaat legt weth. Ligtenberg de raad voor om te kiezen tussen:

- opschorten van besluitvorming en eerst meer onderzoek te doen of te wachten op jurisprudentie   elders.

- Nu het bestemmingsplan vaststellen en daarmee waarschijnlijk een juridisch traject ingaan,   waardoor jurisprudentie ontstaat.

 

De raad kiest unaniem om nu de bestemming vast te stellen, ondanks de juridische procedures. Vooral nu omdat dit traject al heel lang loopt en bij opschorting de vertraging niet te overzien is.

 

Maximum tarief voor rijbewijzen

Besluit : Het tarief wordt niet verlaagd tot het “maximum tarief” van € 37,05 maar blijft het kostendekkende tarief van € 46,00.

De Jannen Aanstoot en Kevelam stellen kritische vragen: waarom is RH duurder dan gemiddeld in NL?

Weth. Ligtenberg pareert met de opmerking dat door sluiting van het gemeenteloket in Holten de kostprijs zal dalen.

 

De parkeernota Holten.

R.Conelissen (CDA) loopt een blauwtje met het pleidooi om geen blauwe zone in te voeren. Volgens de VVD is er geen probleem als de middenstanders en hun personeel niet in het centrum parkeren. Daarmee heeft hij theoretisch gelijk, maar de praktijk is anders.

Jan Aanstoot pleit met verve voor een geleidelijke invoer van de P- zones, voor een 2 uursparkeertijd en voor een duidelijk bewegwijzering naar de terreinen voor lang – en kortparkeren.

Onderdeel van een blauwe zone is dat (af en toe) gecontroleerd wordt. CDA doet dramatisch over de werkdruk en prioriteiten van de politie, maar dat maakt weinig indruk bij de collega's.

De notitie wordt aangenomen, de CDA en VVD stemmen tegen.

 

De burgemeester sluit de vergadering met een korte terugblik en vernoemd als een van de “hoogtepunten” de geboorte van een nieuwe partij “Lokaal Liberaal” en uit waardering over de onderlinge toonzetting ondanks meningsverschillen.

 

Niet alle thema’s kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl.