Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen (GEMEENTEBELANG commissielid Wim Muller beschouwt vanuit de schaduw de raadsvergadering)

 

Raadsvergadering van 22 juni 2012.

 

Een kort verhaal over een lange zit.

Niet saai, nooit spannend, wel onderhoudend.

 

Ben Beens (SGP) startte de eerste ronde met de algemene beschouwingen. De spreekstoel leek deels een preekstoel. Naast de hemelse boodschap ook de aardse financiële realiteit en gelukkig geen zwevende filosofieën. Het keiharde NJET tegen een begrotingstekort bleek achteraf coalitiezacht.

Enkele fractievoorzitters kondigden in hun beschouwingen al de reacties op de diverse moties aan, anderen bleven op de kaders gericht met ideologische kanttekeningen.

 

Onze Jan was op dreef, zijn verhaal staat elders op deze site.

Resumerend wenst GEMEENTEBELANG dat de lasten voor burgers en bedrijven niet onnodig worden verhoogd, maar verlaagd. Zij kiest ervoor de OZB niet extra te verhogen. Het structurele tekort, verhoogd met de aangegeven wensen van GEMEENTEBELANG, kan als volgt worden gedekt: halveren risicobuffer, bezuinigingen € 100.000, reserve Ltvv € 100.000, geen bijdrage parkeergarage Tusveld € 100.000, weerstandsvermogen verlagen met structureel € 200.000.

 

7 Fractievoorzitters met elk een eigen beschouwend verhaal, dat is wel even afzitten. Ik betwijfel of er luisteraars op Radio 350 na het 1e uur zijn overgebleven.

 

De rode draden door alle beschouwingen waren: de economische crisis, het instabiele Haagse klimaat en waar betalen we de (nieuwe) wensen van, wel of niet uit de reserves of door extra bezuinigingen?

 

Er zijn verschillende visies over het noodzakelijke weerstandsvermogen. Ik vind het vreemd dat er eerst een kadernota wordt vastgesteld en pas later gaat het auditcomitė (uit de raad) overleggen over een norm voor het weerstandsvermogen.

 

26 moties en 1 amendement waren ingediend, 6 over de "bestuursrapportage voorjaar 2012" en 20 betreffende de "kadernota 2013".

In het commissieoverleg waren de diverse onderwerpen al aan de orde geweest en werden de gelijkgerichten herkenbaar. De CU bleef in de commissie zwijgzaam en koos voor profilering met haar moties in de raadsvergadering.

De fractievoorzitters hadden in een vooroverleg een verdeling gemaakt over het indienen van de moties. De moties met mede-ondertekenaars en brede overeenstemming .

Het is interessant om achteraf te zien hoe enkele partijen een breed gedragen onderwerp kapen als hun “overwinning”.

 

Gelukkig waren er dit jaar geen beschamende voorstellen zoals vorig jaar de kortingen van enkele duizenden euro's voor wandelsport, jeugd-EHBO en de activiteiten voor gehandicapten.

 

GEMEENTEBELANG startte de reeks met een amendement over het oneigenlijk toewijzen van een niet benut budget. Het college wilde die middelen ongevraagd besteden aan het op te stellen Beeldenboek Regge. Unaniem werd deze mening gedeeld.

 

Lokaal Liberaal, GB en VVD willen de hondenbelasting kostenneutraal afschaffen nu de APV aangepast is. Maar alleen gegrom was hun loon, gelukkig werd er niet gebeten.

GEMEENTEBELANG moest stofhappen, omdat niemand wilde meewerken aan het verharden van de Vianenweg.

De moties voor nieuwe voorzieningen voor de scouting en de tennisclub werden unaniem ondersteund. Dus de actievelingen kunnen actief blijven.

De aanvallen op de horeca werden afgeslagen. Geen terrassenbelasting en geen extra regels over de sluitingstijden. Wel heeft de burgemeester beloofd het thema “vroegere sluitingstijden horeca” in de regio te bespreken. Maar hij wil absoluut voorkomen om als de Rijssense moraalridder de voorpagina van de Telegraaf te halen.

 

Het verstrekken van Wabo-vergunningen blijft nog altijd een stevige kostenpost. De oppositie (GB, VVD en LL)vroegen om een snelle aanpassing (in 2013) van de personele inzet, maar ze kregen geen steun van de coalitiepartijen.

 

10 moties werden ingetrokken omdat het college kon aangeven dat de onderwerpen al in behandeling of in voorbereiding zijn. Zoals overhead aanpassingen, P+N dorp en Groentransferium Holten.

Ook ingetrokken werden de SGP moties “Kerntakendiscussie” en “Dubbele Voorzieningen”. Duidelijk is dat de SGP hier de trechtertechniek hanteert. Eerst zoeken naar partners door een brede formulering en vervolgens de keuzes beperken, op weg naar sluiting van voorzieningen. De SGP verzocht het college om een financieel overzicht te maken van kosten en opbrengsten van de diverse voorzieningen. Jan Aanstoot hekelde deze keiharde financiële afweging omdat er geen relatie wordt gelegd met de maatschappelijke doelstellingen voor stad, dorp en kernen.

 

Mobiel Camera Toezicht (MCT).

GEMEENTEBELANG was tegen deze motie, niet vanwege de kosten, maar er zijn nog teveel onduidelijkheden over de effectiviteit.

Niet is gebleken dat MCT de eerdere incidenten had voorkomen. Wat wordt precies verstaan onder MCT, is dat de camera op een politiehelm, op de auto, wisselend op daken, etc..? Meerdere onderzoeken tonen aan dat MCT in circa 50 % geen effectieve bijdrage levert. Het belangrijkste resultaat is de (subjectieve) verhoogde veiligheidsbeleving en betere daderopsporing. Laat Rijssen-Holten eerst gedegen afwegingen maken voordat de politiek de emotionele tribune bespeelt en bedient.

De dag was boeiend door de vele onderwerpen en verschillen van inzicht of uitgangspositie. Overbodig waren enkele voortslepende voordrachten over moties waarvan het `intrekken` al in zicht was. Nu 7 fracties, met ieder een zegje. Hopelijk worden het er in 2014 niet meer.

 

Niet alle thema’s kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl.