Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen (GEMEENTEBELANG commissielid Wim Muller beschouwt vanuit de schaduw de raadsvergadering)

 

Raadsvergadering 31 mei 2012

 

Een zware avond voor 2 fractievoorzitters. Wie tegen uitgeven is krijgt het moeilijk.

 

Isa Kahraman (CDA) en Jan Aanstoot (GB) hadden beiden een eigen lastige boodschap.

Ze gingen niet voetstoots akkoord met een collegevoorstel. De uitgaven werden kritisch getoetst.

 

De raadsvergadering start met SGP vragen over het geweldsincident op zondagmorgen bij de spoortunnel. De burgemeester deelt de zorg, maar ontkent dat er sprake is van een tendens. Wel benadrukt hij de jonge leeftijd ( ± 18 jaar) van de geweldplegers. Elk incident is er één teveel, maar het aantal geweldsdelicten in Rijssen-Holten wijkt niet negatief af van de regio. De regionale functie van Rijssen heeft zijn voor- en nadelen. Er is waardering voor de inzet en samenwerking met Lucky .

De roep om mobiel cameratoezicht wordt niet als een directe oplossing gezien om elk incident te voorkomen. De CU legt vooral de relatie met alcoholgebruik en het tijdstip van het uitgaan en roept de raad op, om tot betere regulering te komen. De burgemeester legt een link naar de 2e kamer en de discussie over verbod op alcoholgebruik onder de 18 jaar.

 

De welstandsnota

Jan Aanstoot stemt als enige tegen het voorstel. GEMEENTEBELANG vindt de hele welstandsnota overbodig en kiest voor minder regels. Er blijven genoeg andere regels over om de kwaliteit te bewaken zoals de bestemmingsplannen en de beeldkwaliteitsplannen. Meerdere gemeentes werken succesvol zonder een welstandsnota. Jan Kevelam, VVD, heeft wel hetzelfde standpunt als GB over welstandsvrij bouwen, maar vindt dat de nota “die er nu eenmaal” ligt wel vastgesteld moet worden en stemt in.

 

Vaststelling A.P.V.

Gelukkig was de hondenpoepgeur uit de commissievergadering inmiddels weggewaaid.

Over het parkeren van bedrijfswagens (klussenbussen) op zaterdagen tijdens werkzaamheden is toegezegd dat met tolerantie wordt gehandhaafd. Deze klus werd snel geklaard.

 

Één Brandweer Twente.

Een complex en dik dossier met grote bedragen en personele en financiële gevolgen.

Na overdracht van de brandweer, met alle huidige middelen en budgetten, blijft de gemeente achter met een kostenpost van € 250.000 per jaar. Dit zijn de lokale overheadkosten die niet naar de regio overgaan. De planning (en hoop) is dat de regionale brandweer straks efficiënter gaat werken en dat daardoor de doorbelaste kosten per deelnemende gemeente afnemen.

Isa Kahraman (CDA) deed meerdere dappere pogingen om die € 250.000 te laten verrekenen met de overdrachtafspraken. Maar ook na een verwarrende discussie, een amendement en schorsing blijft het voorstel overeind.

Belangrijke aspecten zijn dat vertraging in besluitvorming de belangen van de RH- brandweermensen ernstig benadeelt, want de andere gemeentes zijn al akkoord met de regionale brandweer en verdelen dan de beschikbare banen onderling. De burgemeester vindt verdere bezuinigingsdoelstellingen voor de regionale brandweer onverantwoord voor de veiligheid en waarschuwt dat RH dan overgeslagen wordt bij verdeling van de regiobijdrage van 1,5 mio.

Toegezegd is dat over de € 250.000 overheadkosten, die achterblijven, een actief besparingbeleid gevoerd wordt. Misschien door stevige maatregelen zoals verhuur van ruimtes in gemeentehuis.

 

De eenmalige bijdrage regionale bedrijfsopleiding REMO.

Na de eenzame strijd van dhr. Kahraman was de arena voor Jan Aanstoot.

Jan vraagt de wethouder wat de gevolgen zijn als RH de € 150.000 niet bijdraagt. Gaat dan de opleiding niet door? De wethouder kan die vraag niet beantwoorden, het voorstel gaat over bijdragen aan huisvestingskosten en is niet gerelateerd aan de andere exploitatiekosten.

Op verzoek van GB is de balans en begroting van REMO ter inzage verstrekt. De wethouder legt uit dat het Eigen Vermogen op de balans van 520.000 eigenlijk maar 125.000 is. (REMO heeft nu 90 leerlingen en straks + 40. De financiële structuur is goed).

GEMEENTEBELANG vindt als enige partij een 3e bijdrage van € 150.000 aan REMO niet noodzakelijk.

GB hecht waarde aan opleidingen en heeft waardering voor de prestaties van REMO, dat staat niet ter discussie. Maar REMO is een bedrijfsopleiding en bedrijfsopleidingen worden normaliter niet door gemeenten ondersteunt. Daarvoor zijn meerdere en andere geldstromen beschikbaar.

Het is uitzonderlijk dat REMO al 2x ondersteund is. Bij de 2e subsidie in 2009 heeft de raad ook besloten dat het college aan REMO per brief meldt dat subsidie voor niveau 4 niet aan de orde kan komen. En dit voorstel gaat over een niveau 4 opleiding.

Volgens de wethouder en CU is het een nieuwe opleiding en voldoet het aan de strategische wensen en het coalitieprogramma en zijn ze trots hieraan te mogen bijdragen.

Jan Aanstoot accentueert zijn zorgen dat het opnieuw bijdragen aan deze regionale bedrijfsopleiding voor de metaalbranche een precedentwerking heeft voor meer bedrijfsopleidingen. De gemeentebijdragen zijn bedoeld om een start te stimuleren en niet om structureel bij te dragen. Er zijn veel branches die zich kunnen melden zoals de bouw, de zorg etc..

Tijdens de commissie vergadering was al duidelijk dat bij de andere partijen de drive groot is om aan het verzoek van REMO/metaalwerkgevers bij te (mogen) dragen. Een drive zo groot dat het zicht op de noodzakelijkheid ervan wordt vertroebeld. Van de SGP en Lokaal Liberaal mag de bijdrage van de gemeente nog wel hoger. (Pas volgende week staan weer de lopende en nieuwe sociale bezuinigingen op het programma! ).

Het is ondankbaar praten voor een onwillig gehoor en GB stemt als enige niet in.

 

Niet alle thema’s kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl.