Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen (GEMEENTEBELANG commissielid Wim Muller beschouwt vanuit de schaduw de raadsvergadering)

Raadsvergadering 12 november 2010.

Wel een lichte kater, zonder het voorafgaand genot.

De raadsvergadering van 12 november was dagvullend gepland voor de begroting 2011.
In de voorbereiding raakten de e-mailbox en het postvak overvol met rapporten, nota’s, cijferopstellingen, voorstellen, visies en (tunnel)lay-outs.
De agenda’s en alle bijlagen zijn op te roepen op de site van http://www.rijssen-holten.nl en binnenkort zijn daar ook de notulen beschikbaar voor de zeer geïnteresseerden.

Wij (fractie GEMEENTEBELANG) hadden afgesproken extra aandacht te geven aan de onderwerpen Sport, Toerisme, de Sporthalproblematiek, Onderwijs en Verkeer.
De door GEMEENTEBELANG ingediende moties/amendementen gingen daar dan ook over.

De vergadering startte met de algemene beschouwingen, waarbij de partijen verschillende invalshoeken hadden gekozen. De ene was meer idealistisch en beschouwend, de ander meer praktisch en georiënteerd op de zorgen van de dag. Ook werd regelmatig de link gelegd naar moties die later zouden volgen.
De bezuinigingsnoodzaak heeft de toon van de beschouwingen en de hele dag sterk bepaald.
De Algemene Beschouwing van onze GEMEENTEBELANG fractievoorzitter, Jan Aanstoot, staat te lezen op deze site.

Waarom de kater?
Snel werd herkenbaar dat de coalitiepartijen (SGP, CDA, CU en PvdA) aan elkaar geketend waren met weinig bewegingsruimte.
Onze moties en ook die van de VVD kregen weinig steun.

Aanvankelijk werd een amendement van GEMEENTEBELANG met een oplossing voor het akoestiek probleem in sporthal ’t Mossink mede ondersteund door de Christen Unie. Maar na een schorsing bleek, dat de Christen Unie gebonden was aan de coalitie-afspraken, om deze begrotingsronde niet met afwijkende voorstellen te komen, of deze van anderen te steunen.
Blijkbaar wordt er een verschil gemaakt tussen juridische plichten en morele verplichtingen.

Ook ons voorstel over de toekomstige sportinvesteringen werd alleen door de VVD gesteund. Het doel van GEMEENTEBELANG was om de noodzakelijke en toegezegde sportinvesteringen in Holten voor de periode tot 2019 keihard vast te leggen en extra middelen vrij te maken voor aanvullende initiatieven van alle verenigingen in Rijssen-Holten.
Nu wordt het weer afwachten. . . . .

De tunnel was terecht een aandachtspunt en is eerder in onze fractie uitvoerig besproken om “tunnelvisie” te voorkomen.
GEMEENTEBELANG heeft voorgestemd. De voordelen voor de bewoners van de grote wijk Veeneslagen zijn enorm, zoals meer veiligheid voor onder andere de schoolgaande kinderen, betere verkeersdoorstroming. Mede gezien de bijdrage van Prorail van € 2 miljoen euro, die eenmalig beschikbaar is. Doorslaggevend voor een twijfelaar is de zekerheid, dat de tunnelinvesteringen niet ten koste gaan van (verkeers)investeringen in en om Holten. Dan mag afgunst geen leidraad tot de tegenstem zijn.

De blijvende aandacht van het college voor de Holtense verkeersproblematiek werd geprikkeld door ons amendement over de Verlengde Waagweg.
Er zijn middelen gereserveerd voor de eventuele aanleg van de Verlengde Waagweg. Het college wilde die reservering binnenkort ter discussie stellen bij de strategische visie.
GEMEENTEBELANG diende een amendement in om die discussie pas te voeren na evaluatie van uitvoering fase 1 van het VerkeersStructuurPlan (VSP).
Na een schorsing heeft het college deze visie overgenomen en hebben wij het amendement ingetrokken.


Niet alle thema’s kunnen hier nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden graag uw vragen.
Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl