Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen (GEMEENTEBELANG commissielid Wim Muller beschouwt vanuit de schaduw de raadsvergadering)

Raadsvergadering 9 december 2010.

Een bomvolle zaal, maar geen knallen of vuurwerk.

Een grote groep middelbare scholieren ging er eens goed voor zitten en ze waren serieus geïnteresseerd in het toneelspel “De Raadsvergadering”.
De opening leek voor hun veelbelovend met een verontwaardigde heer De La Haye, die luid zijn misnoegen toonde. Boosheid omdat de ontwerptekening van het Wansinktracé niet ter toelichting en ter inzage lag in het Kulturhus Holten.
Het vuur werd getemperd door de uitleg van de burgemeester met o.a. de melding dat de tekening en toelichting voor alle inwoners van Rijssen-Holten inzichtelijk zijn op http://www.rijssen-holten.nl.
Het thema “informatie over Holten moet in Holten” wordt door de PvdA op de Commissie – agenda gezet. Voor de aanwezige jeugd was het geen punt, zij vinden de digitale weg sneller dan de dorpsstraat.

Door GEMEENTEBELANG is gevraagd om een brief van de gemeenteraad Dinkelland op de agenda van het volgende overleg Commissie Grond te zetten. Het betreft een motie over de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
De agrarische ondernemers hebben via LTO nadrukkelijk en begrijpelijk aandacht gevraagd voor de EHS perikelen.

Er volgde een hele reeks agendapunten, die in de voorgaande commissies al meer of minder waren besproken en goedgekeurd.
Gaandeweg de vergadering werd het achter mij iets rumoeriger en dat was te begrijpen.
De burgemeester leverde door de vele hamerstukken wel een gedegen, maar geen spannend timmerwerk.

Bij agendapunt 24 Kosten Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) pleit Jan Aanstoot (GEMEENTEBELANG) voor beperking van de enorme tariefsverhoging (van € 89 - € 129), maar helaas...
De kosten zijn gestegen door andere eisen bij de medische keuring, maar wat kan de gehandicapte daaraan, of aan zijn handicap doen?
Er was nauwelijks sociale bijval, alleen de SGP zal het onderwerp bij de kaderstelling opnieuw bezien.
Onbegrijpelijk vind ik dit gebrek aan inleving voor de gehandicaptengroep. De mensen die al met zo veel extra kosten worden geconfronteerd in 2010 / 2011.
Waarom moeten deze plaatsgenoten zoveel extra kosten maken om de voorzienig van een “gratis” parkeerplaats te kunnen gebruiken?
Jammer dat die extra kostenstijging niet bespaard mocht blijven aan de circa 70 aanvragers per jaar.

Blaffende honden bijten niet.
Ons amendement om de hondenbelasting voor het buitengebied af te schaffen stuitte op de gesloten coalitiemuur en werd alleen gesteund door de VVD.
Het blijft vreemd dat hondenbezitters in het buitengebied mee moeten betalen aan de hondentoiletten in de bebouwde kom. In 30 % van de gemeentes bestaat geen hondenbelasting voor het buitengebied, waaronder Apeldoorn en buurgemeente Hellendoorn.
De buitenhonden leveren geen (poep)overlast en de enige overbodige kosten zijn de controle en administratie.
Afschaffen dus!

De heer Beens (SGP) gromde luid over het opnieuw aan de orde stellen van dit onderwerp. Blijkbaar begrijpt hij niet dat onredelijkheid nooit went.
Wij konden niet bijten, maar zullen hierover blijven blaffen.

De Borkeld is BrandONveilig.
Keer op keer heeft Ab Hofhuis (GEMEENTEBELANG) de onveiligheid op De Borkeld aan de orde gesteld.
Wethouder Ligtenberg beloofde in de commissie ABZM daarover uitleg te geven.
Er was eerder € 252.000 gereserveerd voor noodzakelijke maatregelen.
Het college sluisde dit bedrag weg naar de algemene reserve. Een mooie truc om tekorten weg te poetsen, maar extra lastig om die middelen later weer beschikbaar te krijgen.
Een nieuw onderzoek naar de brandveiligheid is afgerond en wordt binnenkort besproken. De wethouder meldde in deze vergadering alvast de niet verrassende hoofdconclusie: De Borkeld is BRANDONVEILG.
Alle partijen werden het snel eens over de noodzaak om die € 252.000 in de Borkeldreserve pot te houden voor de noodzakelijke maatregelen.


Niet alle thema’s uit de vergadering en de commissies kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden dan graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl.