Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen door Wim Muller, raadslid Gemeentebelang Rijssen-Holten, mei 2017.

De moties brachten de emoties.

De officiële agenda voor de raadsvergadering van 23 mei 2017 bevatte vooral hamerstukken en slechts één bespreek punt. In de voorbereidende commissies was al veel besproken en besloten.

Uit de commissies.

De discussies in de commissievergaderingen gingen vooral over de opinies op de plannen van restaurant Schwarzwald, het plan Vosman en de vijver op het industrieterrein Rijssen.

Restaurant Schwarzwald. De buren vrezen uitbreiding van de huidige overlast. Het GB-standpunt heeft 2 aspecten: De huidige en al langer bestaande situatie is acceptabel, maar uitbreiding niet.

Projectplan Vosman. De commissie kan in meerderheid de plannen ondersteunen. Wel pleitten enkele partijen voor aanpassingen in het project. Aanpassingen waarbij het huidige pand of delen daarvan onderdeel worden van een nieuw projectvoorstel. GB heeft twijfels over de haalbaarheid van die aanpassingen. Het pand is nooit als monument of als “karakteristiek” vastgelegd. Ook GB vindt het jammer dat er geen toekomst voor het pand is. Maar dit voorstel is beter dan verpaupering en dit plan met levensloop bestendige woningen sluit aan bij de behoefte.

De vijver op het industrieterrein. Over het dempen bleven de meningen verdeeld. Het bedrijf PRM wil dringend uitbreiden en daarvoor de naastgelegen vijver aankopen van de gemeente en dempen. De buurvrouw pleitte voor het behoud van de vijver vanwege het woongenot en de omgeving. Ook bleek dat de onderhandelingen over verkoop aan PRM van hun woonhuis- en bedrijf waren vastgelopen. (De vijver als industriegrond verslechtert hun onderhandelingspositie). Het GB-standpunt is: De vijver was aangelegd voor waterbeheersing, als overloop. Die functie is door andere beheersmaatregelen niet meer relevant. Op een industrieterrein is privé woongenot ondergeschikt aan de industrie en door de nieuwe maatregelen zijn extra groen en afwatering toegevoegd. Van ons mag de vijver dicht. De meeste partijen roepen op tot verdere onderhandelingen tussen de partijen. Het wordt afwachten welke keuze PRM gaat maken, nu het niet zeker is of de gemeenteraad akkoord zal gaan met de verkoop en dempen van de vijver.

De raadsvergadering van 23 mei 2017

De vergadering begon met een herdenking aan Han van Veen. Han (68) was schaduwfractielid van D66 en meer dan veertig jaar werkzaam voor de gemeente als afdelingshoofd. Het persoonlijke contact was altijd uitstekend en gaat terug naar de ouderraad van de openbare basisschool in Rijssen. Triest dat Rita en hij niet lang konden genieten van de seniorfase.

Aanvullend op de agenda waren ingediend drie moties: Het politiebureau, kruispunt Dijkerhoek en de kleine veeboeren.

Motie politiebureau

Het CDA pleitte opnieuw voor behoud van een politiebureau in Rijssen. De motie gaat uit van twee politiekantoren, één in Rijssen en één in Nijverdal. Het doel (behoud van een politiebureau in Rijssen) kan onze fractie delen en daarom gaven we steun. Wel is onze voorkeur de realisatie van één centraal clusterbureau in Rijssen en daarnaast meerdere wijkbureaus in de gemeenten Hellendoorn en Wierden. De motie werd aangenomen met één tegenstem van D66.

Motie kruispunt Dijkerhoek

De VVD diende een motie in om de veiligheid van het kruispunt Dijkerhoek te onderzoeken naar aanleiding van een recent ernstig ongeluk. Uit de reactie van wethouder Jan Aanstoot bleek dat er al een gedegen onderzoek was opgestart. Daarover spraken meerdere partijen hun waardering uit en nam ook de VVD het wijze besluit om de overbodige motie in te trekken.

Opvallend is wel dat de VVD na de raadsvergadering een persbericht verstuurt zonder vermelding van het intrekken van de motie en de brede waardering voor de al genomen actie.

GemeenteBelang heeft met verbazing geconstateerd dat op de ongevallenkaart van onze gemeente het kruispunt Dijkerhoek niet gemarkeerd staat met de aantallen ongevallen. En dit kruispunt ook niet benoemd is in het rapport “veiligheid buitengebied 2016”. Het blijkt dat de provinciale wegen niet zijn opgenomen in het onderzoek en actieplan. Hierdoor is het aan de aandacht van de raad ontsnapt. Wij hebben gevraagd om in de toekomst ook die informatie toe te voegen.

Motie Help de kleine veehouder

Herman Klein Velderman (D66) kwam met een motie “Help de kleine veehouder”. De motie werd één dag eerder ingediend, daarom kon geen enkele fractie zich daarop voorbereiden en de informatie toetsen.  De techniek om zo laat mogelijk met veel en soms suggestieve informatie te komen past D66 vaker toe.  Het leidt sneller tot verwarring en krantenkoppen.

De motie bleek uit Enschede te komen. Het betrof een oproep aan Den Haag om landelijk de kleine veehouders te ontzien. Hij kon geen antwoorden geven op de diverse vragen zoals: wie met de kleine veehouder bedoeld wordt, welke de problemen zijn, waarom de speciale knelpuntenregeling niet zou werken, waarom de vrijstelling voor niet melk producerende bedrijven niet zou voldoen, waarom wordt de schuld bij de grote veehouders gelegd, hoeveel kleine veehouders in onze gemeente hebben problemen, etc..

Meerdere fracties adviseerden hem om de motie in te trekken en het onderwerp in de commissie te agenderen na een goede voorbereiding. Het advies werd genegeerd. Blijkbaar is de bühne belangrijker dan de zaak. De motie werd weggestemd met één stem voor.

Onder vermeld staat de GB reactie op de motie.

 

Motie D66 over de kleine veehouders.

Reactie GemeenteBelang tijdens de raadsvergadering 23 mei 2017

GemeenteBelang hecht veel waarde aan een goed agrarisch beleid. Dat er problemen zijn wordt bekend verondersteld. Mede naar aanleiding van vragen door GemeenteBelang heeft het college bericht dat in de conceptbegroting 2018 een gebiedsmakelaar wordt ingezet om ondersteuning te bieden aan agrarische bedrijven met problemen.

De problematiek in de doelgroep kleine veehouders en de juridische ontwikkelingen daarin zijn ons onvoldoende bekend. Ook de belangenorganisaties hebben daarover geen duidelijke signalen afgegeven. Niet zoals in de varkens sector.

Binnen de doelgroep moet goed in zicht zijn welke bedrijven problemen hebben. Want de niet melk leverende bedrijven en veel biologische bedrijven zijn vrijgesteld en belangrijk is de groei van het aantal koeien vanaf 2015. Groei is waarschijnlijk niet aan de orde bij de kleine bedrijven.

Als er problemen zijn waar de gemeente oplossend kan meewerken dan staan wij daar zeker voor open. Waarschijnlijk kan de gebiedsmakelaar daarbij betrokken worden. We moeten wel oppassen voor het verschuiven van de problematiek tussen de bedrijven.

Het gaat om landelijke politieke keuzes en er ligt blijkbaar een rol voor de commissie “knelgevallen fosfaatrechten”.

Wij hechten wel aan een duidelijke agenda omtrent dit onderwerp met als startpunt een notitie over de problematiek met objectieve informatie over de situatie in onze gemeente.

Mijn advies aan dhr. Klein Velderman is: Zorg daarvoor en agendeer het onderwerp in een commissievergadering. Dan kunnen ook belanghebbenden en fracties zich voorbereiden. En krijgt het onderwerp de aandacht die het verdient.

 

Niet alle thema’s kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl en FB: gbRijssenHolten