Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Jaarverslag 2016 Gemeentebelang Rijssen-Holten

In 2016 stonden voor GB Rijssen-Holten zowel politiek als organisatorisch belangrijke thema’s op de agenda.

Voor de fractie was de aandacht met name gevestigd op de monitoring van de gevolgen van de diverse transities in het sociaal domein. Nu met name de verantwoording en regie naar de gemeentelijke overheden is gegaan, was het belangrijk goed de consequenties van dit beleid, dat ook nog eens met een forse bezuiniging gepaard ging, goed te volgen en te voorkomen dat er inwoners in de knel zouden komen. De werkgroep decentralisaties sociaal beleid waar GB krachtig in participeerde ziet voor alsnog geen aanleiding tot rigoureuze beleidsbijstellingen met uitzondering van de situatie rondom de huishoudelijk hulp, daar gaat onze gemeente een andere route kiezen, los van de andere Twentse gemeenten.

De financiële positie van de gemeente Rijssen-Holten was, ondanks de economische crisis, ook in 2016 gezond, zodat er zelfs ruimte was voor bescheiden nieuw beleid. Door het gezonde financiële beleid van de gemeente kon een verlaging van gemeentelijke lasten voor de burgers gerealiseerd worden.  

In Holten kwam de afronding van de centrumsituatie ook in 2016 nog niet tot stand, dat wordt met name veroorzaakt door de vertraging in de ontwikkelingen bij Albert Heijn, waardoor de definitieve verkeersafwikkeling niet gerealiseerd kan worden. De gemeente zegde toe wel maximale druk op de zaak te zetten. Ook werden er goede stappen gezet door de intentieovereenkomst over de verplaatsing van de Enkco naar het industrieterrein, waardoor op termijn een prachtige bouwlocatie voor met name appartementen dicht bij het centrum en bij de Holterberg beschikbaar komt. Dat met deze overeenkomst ook de verbetering van de inrichting van de Stationsstraat snel aangepakt kan worden was te verwachten maar concreet is daar nog geen ontwikkeling waar te nemen.

De afronding van de reconstructie van de binnenring en de Haarstraat in Rijssen konden in 2016 gerealiseerd worden. Daar wacht nu de aanpak van de stationsomgeving, Boomkamp en Molenstalweg. Middelen zijn beschikbaar gesteld voor de buitenwegen en verbeteringen van de fietspaden.

Mede op voorstellen en inbreng van de fractie van GB heeft de gemeente Rijssen-Holten veel aandacht geschonken aan een duidelijk en heldere communicatie met en participatie van haar burgers. Ook daar zullen we in de toekomst alert op blijven, juist in een tijd dat er allerlei signalen zijn dat de burger zich afwendt van het bestuur, is het nodig de betrokkenheid van de burgers tot speerpunt te maken.

De discussie over de zondagopenstelling van winkels in Holten kwam in 2016 op initiatief van enkele ondernemers opnieuw op gang, duidelijk mag zijn dat GB in de voorbereiding van haar verkiezingsprogramma 2018-2022 daar de nodige aandacht aan zal moeten schenken.

Samenwerking met buurgemeenten en de dertien andere Twentse gemeenten stond vaak op de politieke agenda. Een belangrijk deel van de huidige Raad staat uiterst kritisch ten opzichte van samenwerking en wil graag haar eigen boontjes kunnen blijven doppen. De fractie van Gemeentebelang had daar dikwijls een wat meer genuanceerde kijk op: Samenwerking kan ook veel brengen en het is goed die mogelijkheden te benutten zonder je als gemeente te verliezen in constructies, waarbij het democratisch proces in gevaar komt, of meegesleurd te worden in financieel of beleidsmatig onverantwoorde risico’s.

Voor Gemeentebelang stond de kadervorming in 2016 nadrukkelijk op de agenda. Hoewel we met tevredenheid naar de rol van onze wethouder en fractie in het gemeentelijk spel kijken, is een aanwas van politiek actieve leden dringend noodzakelijk.

Bestuur en fractie hebben daar veelvuldig over gesproken en ook acties ondernomen.

Zo is na een zorgvuldig vooroverleg met buurtverenigingen en dergelijke een groslijst geproduceerd met een dertigtal burgers, die gezien belangstelling en capaciteiten een rol binnen GB zouden kunnen gaan vervullen. Deze kandidaten zijn in het afgelopen jaar allemaal persoonlijk benaderd en dat heeft erin geresulteerd dat onze stuurgroep, die maandelijks met de fractie de politieke agenda doorspreekt, uitgebreid is met acht nieuwe leden. Dat is een verheugende situatie. Gezien de functie van deze maandelijkse besprekingen hebben we naam van de stuurgroep gewijzigd in klankbordgroep, een naam die de lading beter dekt. We vertrouwen erop dat we straks uit de deelnemers aan het klankbordoverleg een sterke kandidatenlijst voor de verkiezingen in 2018 kunnen samenstellen.

Om het functioneren in het raadswerk te optimaliseren, was er voor alle fracties een analyse over het functioneren van de fracties door deskundigen van buiten, met aansluitend een training debatvaardigheden.

De heren Beunk en Kroeze hebben onder andere naar aanleiding van de ledenvergadering in november voorstellen ontwikkeld over een moderne uitstraling van GB en het optimaliseren van de facebook-  en websitefunctie omwille van de betrokkenheid en communicatie met onze burgers.

Al met al is er door een groot aantal mensen binnen GB ook in 2016 weer veel energie gestoken in onze politieke groepering, die zich volledig richt op inwoners van Rijssen-Holten. We vertrouwen, ook in de naaste toekomst, op een sterke de positie van GB binnen onze mooie gemeente Rijssen - Holten

April 2017