Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen (GEMEENTEBELANG commissielid Wim Muller beschouwt vanuit de schaduw de raadsvergadering)

Raadsvergadering 15 april 2011

Raad stapt achteruit richting toekomst.

In de politiek krijgen woorden een eigen betekenis.
Kadernota blijkt een gedetailleerde afsprakenlijst en een Strategische Visie is wishfull thinking gebaseerd op het principe van selffulfilling prophecy, oftewel wat je verwacht gaat daardoor ook gebeuren.
De eigen verwachtingen waar maken kan lukken als je daarop keuzes maakt, maar meerdere keuzes die vrijdag gemaakt zijn sluiten niet aan op de Strategische visie.

Vrijdag 15 april een hele dag in de raadszaal, een verlichte tafel voor de schaduwraadsleden en op de publieke tribune tot 17.30 alle topambtenaren en 2 man publiek.
Interessant om er bij te zijn. Frustratie over onze beperkte invloed op het coalitie machtsblok van “SGP tot PvdA” laat ik niet toe.
De Strategische Visie voor 2030.

De behandeling van de Visie 2030 begon met een schermutseling of er wel of niet nog iets in veranderd mocht worden op het ingediende concept. Voor GB geen discussiepunt. Tot de hamer valt blijft alles bespreekbaar zolang er geen beloftes worden geschonden.

GB had vooraf enkele amendementen geformuleerd en bracht deze in met een korte inleiding. O.a. amendementen over het beter verwoorden van het belang van landbouw.
Maar. . . . het coalitieblok gaf geen krimp. De PvdA vond “landbouw hoort gewoon onder de categorie ondernemers”, de SGP had geen enkele behoefte de landbouw te benoemen en zelfs de VVD stelde dat de gemeente niet veel kan doen voor die branche.
Opvallend is dat de Visie 2030 de bouw en de toeristenindustrie wel en terecht benoemd.

Ook ons voorstel om de ambitie en verwachting te melden dat alle scholen in 2030 brede scholen zijn, werd weggestemd.
Het troost mij dat maatschappelijke ontwikkelingen niet door het kaartlijntje van de gemeentegrens worden tegengehouden.

De kaderbegroting.
32 amendementen en 3 moties allemaal apart bespreken, teveel om hier te behandelen. Daarom enkele hoogte- en dieptepunten.
Opvallend was bij meerdere voorstellen het brede draagvlak, zelfs coalitie- overschrijdend. Het bovenkamertjesoverleg met alle fractieleiders, georganiseerd door Ben Beens (SGP), bleek effectief.

Bezuinigen bepalen de teneur en het geprojecteerde scorebord de “winst”.
Helaas, een stap terug moet genomen worden. Veel keuzes zijn ook voor GB acceptabel. Maar enkele niet.
In zijn inleidende beschouwing benoemde Jan Aanstoot:
– de kunstgrasvelden: het gebruik van 7 dagen p/w moet voorwaarde zijn vanwege de ingezette gemeenschapsgelden
– zorg en welzijn: versobering ja, verschraling nee
– de jeugdsubsidie: voor sport en cultuur moet beschikbaar blijven
– wijk en groen: minder mag, maar onveilig nooit
– onderhoud en preventie: bijna alles beëindigen is geen bezuiniging, het is wel kapitaalsvernietiging en leidt als boemerang tot extra investeringen vanwege achterstallig onderhoud.

De schijnbesparingen op onderhoud scoren nu op het bord, deze winst wordt verlies.
Goed nieuws is de adoptie van de eerdere GB-voorstellen zoals een oplossing voor de akoestiek problematiek sporthal 't Mossink en het investeringsbudget € 40.000 voor sportverenigingen.
Jeugdledensubsidie: gelukkig kon GB er aan bijdragen om die afschaffing terug te draaien.
Het was duidelijk dat in het collegevoorstel de aanschaf van de kunstgrasvelden betaald moest worden met de korting op de jeugdledensubsidie.
Omdat alle partijen die koppeling los lieten en over de dekking zwegen, bleef jeugdsubsidie overeind en komen de contouren van de Kahramanweide in zicht.
Een beetje spannend wordt het nog wel. Aan het einde van de dag stelde de PvdA het 7 daags gebruik van kunstgras opnieuw aan de orde. Een getergde Ben Beens (SGP) dreigde prompt bij de begrotingsronde “er de stekker uit te trekken”.

Jeugdledensubsidie voor de muziekorganisaties een valse noot.
Het collegevoorstel was de muziekorganisaties te korten via de jeugdsubsidies, maar de raad wilde niet op jeugdsubsidies bezuinigen.
Na schorsing kwam het voorstel om de muziekorganisaties met 10% te korten.
Jan Aanstoot vroeg om welk bedrag het ging, dat was onbekend en zou worden uitgezocht. Echter de besluitvorming denderde voort.
Niemand constateerde het onredelijke effect dat de muziekorganisaties daardoor voor een groter bedrag aan subsidie moeten inleveren dan bij het eerder voorstel. (nu € 41.000 i.p.v. € 38.500) Goed bedoeld, maar slecht gespeeld.

Het was een minpunt dat ons kleuterplus voorstel is afgewezen. Het doel was om bestaand succes te continueren door gericht te investeren in een geselecteerde groep kleuters. De extra winst ontstaat door energie uit het gezinsenthousiasme.
De € 35.000 verwatert nu in het peuterbudget Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Ik vermoed dat deze keuze beïnvloed is door het recent toetreden van de reformatorische peuterspeelzalen aan VVE en het ontbrekende aandeel allochtonen daarbij.

Molen De Hegeman.
De Strategische Visie accentueert het belang en noodzaak van vrijwilligersinzet.
De gemeentelijke molen De Hegeman wordt draaiend gehouden door vrijwilligers. Een club die de subsidie broodnodig heeft om de kosten te dekken. Ons voorstel was; minder uit te geven voor kunst in het gemeentehuis en daarvan € 6.000 te besteden aan het draaiende houden van de molen.
Ons argument “Liever een draaiende molen in het landschap dan een landschap met molen aan de muur” botste tegen de coalitiemuur.

Parkgebouw en Kulturhus kortingen
De PvdA en VVD wilden minder bezuinigen dan het voorstel en ook GB vindt de kortingen ongehoord en voor het Kulturhus zelfs onacceptabel (de inkt van de overeenkomst is nog niet droog).
CDA vreesde dat Parkgebouw en Kulturhus de huurtarieven gaan verhogen, waardoor de andere verenigingen de rekening gepresenteerd krijgen.
Een opvallende afronding ontstond: De wethouder gaat in de periode tussen de kadernota en de begroting beoordelen welke ruimte alsnog gevonden kan worden en zal hier op terugkomen bij de begroting.
De bezuiniging werd wel alvast ingeboekt.
Het lijkt mij de ideale “oplossing” voor alle heikele thema's.

Gehandicaptensport en jeugd-EHBO.
Het is een goed gevoel dat het GB voorstel werd aangenomen om de korting op subsidie voor gehandicaptensport te halveren tot € 8.000. Helaas waren er geen medestanders voor het GB voorstel om de jeugd-EHBO lessen te handhaven. De noodzakelijke vrijwilligers, volgens Visie 2030, moeten blijkbaar vanzelf tot ontwikkeling komen.

De fractie heeft er veel tijd ingestoken en dossiers doorgespit.
Bij veel voorstellen heeft GB mee getekend, waaronder vervelende maar noodzakelijke bezuinigingen.
Wel blijkt bij menings- en visieverschillen dat de coalitiediscipline als een betonnen muur wordt neergezet.

De zeer geïnteresseerden verwijs ik naar de raadsnotulen en voor vragen is de GB op http://www.gb-rijssen-holten.nl/ graag bereikbaar.