Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Beantwoording college over vragen naar aanleiding van de aanvliegroutes voor vliegveld Lelystad.

Geachte mevrouw Kuiper,

 

Informatie

 

Voorafgaand aan de beantwoording van de door u gestelde vragen wil ik u het volgende meedelen. Een aantal Overijsselse gemeenten hebben zich verenigd m.b.t. de onderhavige problematiek. Het gaat om de gemeenten: Dalfsen, Hellendoorn, Hardenberg, Ommen, Zwartewaterland, Raalte, Kampen, Staphorst, Zwolle en Olst-Wijhe. Inmiddels heeft de gemeente Rijssen-Holten deelgenomen aan het (eerste) bestuurlijk overleg op 6 maart j.l. Ik ben de mening toegedaan dat het goed is dat de direct betrokken Overijsselse gemeenten hierin gezamenlijk gaan optrekken?

 

Beantwoording van de vragen

 

1. Is er sprake van mogelijke toekomstige overlast en zo ja, is er inzicht in de mate van overlast waarmee onze Gemeente wordt geconfronteerd?

 

Reactie: Het is voor de gemeente Rijssen-Holten nu nog niet mogelijk om hier een onderbouwd antwoord op te geven. Wel is nu duidelijk dat de in 2014 uitgevoerde MER betrekking had op het gebied rond Zwolle. Gezien de recente reacties in de landelijke en lokale media kan en mag er vanuit worden gegaan dat de geplande vliegbewegingen boven Salland en ook in onze gemeente niet onopgemerkt zullen blijven.

 

2. Is het college bereid alsnog aan te dringen op de niet uitgevoerde MER rapportage?

 

Reactie: Ja daartoe zijn we wel bereid. In het bestuurlijk overleg van 6 maart j.l. is besloten om nader te bezien wat de juridische mogelijkheden zijn die een gemeente heeft om een dergelijke verzoek in te dienen. Ik wil dit advies afwachten om daarna de keuze te maken om een dergelijk verzoek in te dienen.

 

3. Heeft het college overleg gehad met de gemeente Hellendoorn over dit onderwerp en de mogelijke gevolgen voor de Sallandse Heuvelrug? Zowel betreffende de natuur/milieu-aspecten als ook voor de inwoners en verblijvenden in het gebied.

 

Reactie: De gemeente Rijssen-Holten heeft zich zoals al aangegeven aangesloten bij een bestuurlijk overleg dat is geïnitieerd door de gemeente Dalfsen. Bij dit overleg zijn de volgende gemeenten aangesloten: Hellendoorn, Hardenberg, Ommen, Zwartewaterland, Raalte, Kampen, Staphorst, Zwolle en Olst-Wijhe. Er heeft separaat overleg met de wethouder van de gemeente Hellendoorn plaatsgevonden.

 

4. De aanvliegroutes naar Lelystad gaan over de hele provincie. Heeft het college al overleg met de provincie over dit dossier gehad of is op korte termijn overleg in de planning?

 

Reactie: Het gesprek aangaan met de provincie maakt zeker onderdeel uit van het hiervoor genoemde bestuurlijk overleg met de gemeenten. Gedeputeerde de heer Boerman neemt namens de provincie deel aan het bestuurlijk overleg.

 

5. De actiegroep Hoog Over(ijssel) stelt dat het hoger aanvliegen een verantwoord alternatief is om overlast en milieuschade te beperken. Kunt u deze standpunten in samenwerking met betrokken gemeenten en provincie laten onderzoeken?

 

Reactie: De actiegroep Hoog Over(ijssel) neemt ook deel als direct betrokkene aan het bestuurlijk overleg. Tijdens het overleg van 6 maart j.l. is uitgesproken om gezamenlijk (provincie, gemeenten en actiegroep) op te trekken richting het ministerie.

Aanvullend:

Het voorstel is om de raad via de commissievergadering Grondgebied op de hoogte te houden van de te ondernemen stappen.

 

Met vriendelijke groet,

 

A.J.(Jan) Aanstoot,
 wethouder