Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Beschouwing door de fractievoorzitter van GEMEENTEBELANG op de Begroting 2017

Voorzitter, dames en heren,

GemeenteBelang vindt deze begroting een goede uitwerking van het bestendige beleid, van de afspraken van 24 juni en van de extra mogelijkheden door de september circulaire. Waarvoor dank aan het college en de ondersteunende organisatie.

Die septembercirculaire heeft het college geïnspireerd tot beleidsvoorstellen die GemeenteBelang van harte ondersteunt.

Door de dalende inwonerslasten wordt Rijssen-Holten mogelijk de goedkoopste van Overijssel en hoort bij de laagste 50 van Nederland.  

De intentieverklaring met de Enkco geeft mogelijkheden om het centrumgebied te versterken.

Meer wooncapaciteit in het centrum en de industrie naar het industrieterrein leidt tot economische groei in de diverse branches, waaronder de middenstand.

Samen met de nieuwe structuurvisie een enorme impuls voor Holtense ondernemers.

Het Enkco-proces zal misschien hobbels kennen, maar kan de stationsbocht als eerste en binnenkort genomen worden?

Wij blijven aandringen op het realiseren van de volledige toegankelijkheid tot de Kalfstermansweide, op realisatie van de noordelijke fietsweg en de afronding van het brandveiligheidprogramma op de Borkeld.

In het voorstel tot daling van de toeristenbelasting herkennen wij het belang dat Gemeentebelang hecht aan de recreatiebranche.

U meldt: “De opbrengst van de toeristenbelasting wordt ingezet voor voorzieningen waar toeristen profijt van hebben”. Kan het college duiden hoe daar invulling aan gegeven wordt in uitvoering en rapportage?

Deze begroting geeft ook mogelijkheden om in de komende jaren aanvullingen te doen op bestaand beleid en tot nieuw beleid.

Ruimte die nodig is om de diverse onderzoeken tot uitvoering te brengen en niet in bureaulade's op te bergen.

Bijvoorbeeld het toegankelijkheidsonderzoek. Eenieder die ooit een rolstoel door Rijssen heeft geduwd weet dat het onderzoeksresultaat tot kosten gaat leiden.

De 3-Decentralisatie's zijn, zoals nu de signalen zijn, redelijk goed gestart. Er is nog onvoldoende zicht op alle gevolgen van diverse openeinderegelingen en de Huishoudelijke Hulp regeling.

De echte cultuurverandering is een meerjarig project. De raad heeft duidelijk gekozen om het transformatie traject in te gaan.

Wij verwachten dat het college in 2017 duidelijkheid geeft over de gevolgen van budgetneutraliteit in de komende jaren en over de wenselijke hoogte van de sociale reserve.

Betreffende armoedebeleid nog een vraag: Er is onlangs 100 miljoen landelijk extra beschikbaar gesteld om de gevolgen van armoede bij kinderen te beperken. Op welke wijze maakt onze gemeente daarvan gebruik?

Gemeentebelang heeft eerder aandacht gevraagd voor het onderhoud van de AED – apparatuur. Er zijn ook reacties opgepikt over de beschikbaarheid van AED's in onze gemeente. Daarover volgt een motie.

2017 Heeft alles in zich om een goed jaar te worden.

Een sprong voorwaarts door het verder vorm geven van de zorg, de extra investeringen in wegen, onderwijs, economie, woningbouw, etc...   

Wij vertrouwen op daadkrachtige voortzetting en wensen het college veel succes.

 

Wim Muller, fractieleider GEMEENTEBELANG Rijssen-Holten.