Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Reclamebelasting Rijssen.  Inbreng GemeenteBelang raadsvergadering 22 september 2016

Voorzitter,

GB vindt het voorstel met de veiligheidsmaatregelen een goed initiatief. Wel vinden wij dat er sprake moet zijn van een breed draagvlak. En daar zit ook het probleem.

De meest logische vorm als ondernemers collectief willen investeren in gebiedsverbetering is het oprichten van een Bedrijfsinvesteringszone, een BIZ. Deze nieuwe wet van 2015 is daar specifiek voor bedoeld. In de BIZ-wet zijn ook de draagvlak voorwaarden vastgesteld.

In dit voorstel wordt gekozen voor reclamebelasting als bron. Als motivatie geldt blijkbaar de regel: één gemeente één methode en de gebiedsgerichte toepasbaarheid.

Maar een belangrijk verschil ten opzichte van de BIZ is ook dat bij reclamebelasting een draagvlakmeting niet wettelijk vereist is. Draagvlak is dus niet vereist maar wel gewenst.

Hoe groot is het draagvlak dan?

Het voorstel raakt 400 ondernemers.

De initiatief nemende verenigingen (KWR en De Tijd) hebben samen 104 = leden, 26%

Van die 104 leden hebben 45 deelgenomen aan een stemming met de uitkomst 44 voor en 1 tegen.

Concreet is aangetoond dat 44 leden voor zijn. Dat is een minderheid van een minderheid en 11 % van het totaal. GemeenteBelang vindt dat onvoldoende draagvlak.

Wij pleiten voor een goede draagvlakrapportage, voordat wij goedkeuring aan dit voorstel willen geven. Niet om verantwoordelijkheid te ontlopen, maar omdat wij een extra belasting een stevige maatregel vinden, vooral als die ingesteld wordt op verzoek van collega-ondernemers.

 

Mantelzorgwaardering Rijssen-Holten.  

Inbreng GemeenteBelang raadsvergadering 22 september 2016

Voorzitter,

In de commissie hebben wij al gemeld dat GemeenteBelang waardering heeft voor het actieplan in bijna alle aspecten. Wij zullen daarom het raadsvoorstel steunen.

Betreffende speerpunt 5 de mantelzorgwaardering hebben wij een aanvullende motie.  

In combinatie met het overhevelen van de mantelzorgwaardering naar gemeenten is € 210.000 via het gemeentefonds beschikbaar gekomen.

GemeenteBelang pleit ervoor om die € 210.000 ook daadwerkelijk als budget en merkbaar voor mantelzorgbeleid in te zetten.

Het is een nadrukkelijk gebaar van sympathie en erkenning voor het werk dat verricht wordt.

Over de wijze van besteding kan overleg gevoerd worden met de Adviesraad Sociaal Domein.

Vaker hoorden wij in deze raad. “Uw voorstel is sympathiek, maar...... helaas, er is geen budget voor”.  Het eerste is aan u te beoordelen, maar het budget is nu beschikbaar.

Het voormalige mantelzorgcompliment van 200 euro is gekomen door een initiatief van de heer van der Vlies, later is door een motie van de heer van der Staaij nog 11 miljoen voor 2016 structureel toegevoegd aan het gemeentefonds. Deze initiatieven hebben geleid tot de € 210.000 voor deze gemeente.  

Beschikbaar gesteld met de oproep in de tweede kamer dat gemeenteraden er alert op moeten zijn dat het geld ook op een goede manier voor dat doel wordt aangewend.

Het zal jammer en verassend zijn als dit SGP-erfgoed in het gemeentehuis te Rijssen wordt afgebrokkeld.

Het GB-pleidooi is: Besteed het budget. Maak de waardering kenbaar door de beschikbare mogelijkheden ook in te zetten.