Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen (GEMEENTEBELANG commissielid Wim Muller beschouwt vanuit de schaduw de raadsvergadering)

Raadsvergadering 28 april 2011

Op de raadsagenda van 28 april stond de vaststelling van het bestemmingsplan "de Kol" geagendeerd. Als gevolg van de grondposities heeft de gemeente flink moeten onderhandelen met Rotij over aantallen te bouwen woningen.
Gelukkig is er een overeenkomst tussen Rotij en de gemeente tot stand gekomen, waarin ook de positie Hogeslag is opgenomen en de zienswijze van de Enkco van tafel is.
Hiermee zijn alle belemmeringen van tafel en kan na vaststelling van het bestemmingsplan, de bouw van woningen voortvarend worden uitgevoerd.
Tevens is hiermee de financiële bijdrage van de provincie voor "de Kol" veilig gesteld.
Om de voortgang erin te houden hebben wij als fractie GEMEENTEBELANG hiermee ingestemd.

Los van de agenda bracht het CDA nog een motie in om de “Balkenendenorm” toe te passen op personeel van maatschappelijke organisaties, waar de gemeente mede-aandeelhouder van is.
Er ontspon zich een heftige discussie over de wijze waarop dit signaal zou worden overgebracht in de Regioraad. Mede daardoor en door het niet tactisch handelen van de CDA-fractie kreeg de motie onvoldoende steun. Ondanks dat wij wel achter het principe staan om de salarissen van aan de overheid gelieerde bedrijven c.q. organisaties aan banden te leggen, hebben wij samen met CU, VVD, PvdA en SGP (5 st.) tegen de motie in deze vorm gestemd.
Achteraf leek het meer een speeltje ter profilering van het CDA.

Ook op donderdag was er nog een vergadering van de commissie Grondgebied waarin gesproken werd over de overdracht van aandelen Twence naar de gemeenten.
Dit is eigenlijk een uitvoeringszaak van een besluit van de Regioraad uit 2009 om de aandelen over te doen naar de deelnemende gemeenten. Elke gemeente moet zich hier separaat over uitspreken. Ook hier is, net als bij de onderhandeling met projectontwikkelaars, sprake van een "achterhoedegevecht".
De gemeente heeft niet veel keuze aangezien het aandeelhouderschap gekoppeld is aan een verplichte levering van huishoudelijk afval aan Twence. De discussie spitste zich toe op de levering van het Holtense afval na 2016 aan Twence.
Momenteel zijn we verplicht om het Rijssense afval aan Twence te leveren en gaat het Holtense afval naar Wijster. Dit vindt zijn oorsprong in de keuzes van de voormalige gemeenten Holten en Rijssen.
We hebben het college meegegeven om het afval uit Holten na 2016 tegen markttarieven aan te willen bieden aan Twence.
Indien dit niet mogelijk is en we tegen de veel hogere contractprijzen moeten leveren, dan willen we ook meer zeggenschap in de vorm van meer aandelen.

De zeer geïnteresseerden verwijs ik naar de raadsnotulen en voor vragen is de GB op http://www.gb-rijssen-holten.nl/ graag bereikbaar.