Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Beschouwing door de fractievoorzitter van GEMEENTEBELANG op de Kadernota 2017

Voorzitter, dames, heren.

Soms zit het mee, soms zit het tegen. Nu zit het mee.

Maar altijd geldt; als het fundament goed is dan kun je tegen een stootje.

In het concept kadernota 2017 blijft het fundament stevig en de informatie uit de meicirculaire geeft ruimte voor aanvullend nieuw beleid.

Op enkele thema's willen wij ingaan.

Inwoners en Organisatie.

De ambitie om goed te communiceren met inwoners wordt duidelijk in beeld gebracht door de burgervaderlijke poster. Geen bestuurlijk opgeheven vinger maar een uitnodigende vinger “kom mee doen”.

Toch is er nog een weg te gaan. Regelmatig passeren verhalen over miscommunicatie, boosheid en ergernissen in de contacten met de gemeentelijke organisatie. Zowel vanuit particulieren als ook vanuit bedrijven.

In de plannen om de dienstverlening te verbeteren ligt het accent op de digitale communicatie.

Een terecht aandachtspunt, maar ligt er ook een plan om door omdenken tot meer meedenken te komen vooral in de één op één relatie?

Wij vertrouwen erop dat in 2017 de waardering van de dienstverlening minimaal de 7 haalt. Maar vooral dat ook bij een tegenvallend bericht het meedenken herkenbaar is.

Samenwerken.

Twente en het Twentebedrijf zijn samenwerkingsverbanden met het doel daar samen en individueel beter van te worden. Win-win.

Het werken met een basispakket en eventueel aanvullende modules spreekt ons aan.  

De gezamenlijke aanpak van decentralisaties bewijzen de kracht, nut en noodzaak van Twente.

Het investeringsprogramma “De Agenda van Twente”.  Hoe verder en tegen welke prijs? zal zeker de najaarsagenda domineren.

Wij zullen niet bij voorbaat op de rem staan, maar alert manoeuvreren. Wij sturen niet naar een Rexit.

Onderwijs

Het basisonderwijs heeft na 2017 een goede uitgangspositie voor de komende decennia.

Vanwege diverse nieuwbouw en renovaties in de voorgaande jaren en nu bouwplannen voor de Haarschool, de Brekeld en de Regenboog.

Wij rekenen erop dat het terugdringen van de extreem hoge kosten leerlingenvervoer vanaf komend schooljaar succesvol gaat slagen.

Voor de toekomst houden wij zorgen omtrent leegstand van lokalen of locaties en verwachten daarover een beleidsnotitie.

Samen Zorgen

Gemeentebelang heeft veel waardering voor de manier waarop het opstarten van de nieuwe zorgtaken naar de gemeente is verlopen.

Het lijkt goed gegaan te zijn, het gevoel is goed. Toch ontbreekt nog de zekerheid over het feitelijke resultaat. Er is geen duidelijk antwoord op de vraag: zijn er inwoners geschaad en is er zorgmijding?

Niemand die inlevert is blij, maar belangrijk is te bewaken dat de Haagse bezuiniging geen slachtoffers maakt.

Van het college verwachten wij nog aanvullende informatie.

De gevolgen van de gerechtelijke uitspraken over gemeentelijke ondersteuning kunnen in eerste instantie met de financiële buffer “zachte landing” verrekend worden.

Die buffer lijkt ons goed gevuld met één miljoen zevenhonderd duizend euro.

Kan het college voor het definitief vaststellen van de begroting in november een indicatie geven van de wenselijke hoogte van de buffer?

Het bemiddelen en stimuleren van werk voor speciale doelgroepen heeft hoogste prioriteit. Het GGD-rapport is duidelijk.

“Werkzaam zijn is een preventief en het best werkende middel voor gezond zijn en welzijnsbeleving”.

Het vangnet tegen armoede wordt ook vastgehouden door particuliere organisaties zoals de Voedselbank en dat waarderen wij zeer.  

De huisvestingsproblematiek van de voedselbank is echter in eerste instantie hun probleem en kan niet zonder meer op het bordje van de gemeente gelegd worden.

Maar de gemeente kan en mag niet weg kijken.

Welke taak en mogelijkheden ziet het college om aan een oplossing mee te werken?

Gemeentebelang betwijfelt overigens zeer of verhuizing naar de Plus lokatie een bestendige oplossing is en vreest herhaling na enkele jaren.

Hopelijk zijn er mogelijkheden om de uitvoering uit te stellen zodat meer tijd beschikbaar is voor een overgang.

Sport

Kort en krachtig.

Gemeentebelang pleit al jaren voor een hoger aandeel kunstgrasvelden. Een basale voorziening voor de clubs, zoals blijkt uit de landelijke gegevens.

Samen met de collega's van CDA en PvdA dienen wij daarvoor amendementen in.

Ook een oplossing voor de zoektocht naar een skeelerbaanlocatie wordt daarbij betrokken.

Grote Projecten.

Mooie projecten zijn afgerond of in uitvoering zoals de centrumring Rijssen, de stationsomgeving Holten en het Parkeerplein Holterberg.

Helaas zijn nog niet gelukt: de realisatie van een volwaardig ontsluiting Kalfstermansweide, de Enkco-bocht en het doortrekken van het fietspad ten noorden van de spoorlijn.

Wij dringen erop aan dat deze plannen en het brandveiligheidsprogramma de Borkeld tot afronding komen.

Buitengebied

De scan over de aanleg grasbetonstenen bij buitenwegen geeft duidelijk aan dat van de 150 kilometers buitenweg er 10 kilometers zijn waarvan het zeer noodzakelijk is dat de bermen worden aangepast. Samen met de VVD-lokaal zal Gemeentebelang daar een amendement over indienen.

Veiligheid

Rijssen-Holten is een relatief veilige gemeente.

In de kadernota staat dat Woning-inbraak, ondanks een forse afname in 2015, een prioriteit blijft

Vanwege de recente golf van auto-inbraken gaan wij er van uit dat ook de auto-inbraken als prioriteit beoordeeld en behandeld zullen worden.

Wij danken het college en de ambtelijke organisatie voor de uitgebreide en leesbare informatie. Het moet elk jaar weer een flinke klus zijn.

Wim Muller, fractieleider GEMEENTEBELANG Rijssen-Holten.