Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

 

Raadsperikelen 26 juni 2015 (GemeenteBelang raadslid Wim Muller beschouwt de Raadsvergadering)

De kadernota 2016

De raadsvergadering over de kadernota begroting 2016 werd een lange zit. Van 10.00 tot 18.45 afstemmen (soms letterlijk) over de kadernota en de 29 moties.

Voorafgaand aan de vergadering werden in de hal van het gemeentehuis de 2 nieuwe toeristische folders over Rijssen en Holten aangeboden aan de burgemeester en de fractievoorzitters.

André Scheppink (SGP) constateerde met enige humor dat op de frontzijde van de Holten-folder de kerk prominent geplaatst staat en dat in de sfeerfoto's van Rijssen de kerk volledig ontbreekt. Is dat de omgekeerde wereld of de toekomst?

Als vrijwilliger bij de Toeristische Informatie ben ik blij met deze folders, vooral omdat er ook gebruikersvriendelijke plattegronden in staan.

De kadervergadering begint met algemene beschouwingen. De fractievoorzitters geven hun visie op het beleid voor de komende jaren en geven signalen af over de moties die later worden ingediend. De tijdslimiet van 5 minuten per spreker werd duidelijk als ondergrens beschouwd. Mij blijft het verbazen dat de SGP de algemene beschouwingen combineert met een uitgebreid religieus verhaal. Alsof het katheder een kansel is. De bijdrage van GEMEENTEBELANG staat op deze internetsite.

De eerste motie betrof de teruggave riool heffing in combinatie met verhoging OZB. GEMEENTEBELANG kan die maatregel billijken vanwege het nuttige gebruik van de extra middelen en omdat het geen effect heeft op de lasten van de gemiddelde inwoner. Er is zelfs een klein voordelig verschil van €26 voor huurders en €12 per jaar voor de gemiddelde woningbezitter. Een nadelig verschil ontstaat vanaf een OZB-waarde boven de € 368.000.  Voor gebouwen die geen woning zijn is het ingewikkelder om de effecten hier toe te lichten.

De verontwaardiging van de oppositiepartijen bleef luid hoorbaar. Het feit dat Rijssen-Holten €100,- per jaar minder rekent dan het landelijk gemiddelde vond geen gehoor.

De hondenbelasting leidde tot enig geblaf en gehijg. In november 2014 heeft GEMEENTEBELANG bij de eerste begroting van het nieuwe college ingestemd met het niet verlagen van het hondenbelasting tarief. Onze prioriteit lag toen bij een gezamenlijke, eensgezinde begroting. Het niet verlagen van de hondenbelasting viel mij in 2014 zwaar, daarover ben ik duidelijk geweest.

De motie die ik nu indiende kon rekenen op een brede steun. Het doel is om geen winst te maken met de hondenbelasting maar alleen de werkelijke kosten door te belasten.

De oppositie (PvdA en VVD) had een vergelijkbare motie ingediend. De discussie over de verschillen en gevolgen had blijkbaar alleen tot doel om GEMEENTEBELANG proberen te beschadigen. De opmerkingen van de heer Ter Keurst (PvdA) gingen tot onder de gordel. Ik had hem meer hoogstaand ingeschat. Uiteindelijk werd de motie van GEMEENTEBELANG en Lokaal Liberaal unaniem aangenomen. Het resultaat, daar gaat het om.

GEMEENTEBELANG was van diverse moties de (mede) indiener of stemde voor zoals: Bijdrage nieuwbouw ' t Trefpunt in Espelo, aanpassing bezuiniging jeugdledensubsidie voor de gym- en zwemverenigingen, geld voor een beiaardier en extra middelen om wegwerkzaamheden te combineren met duurzaamheids maatregelen o.a. door het plaatsen van ledverlichting.

GEMEENTEBELANG heeft niet ingestemd met de € 21.000 om het stadhuisorgel in het gemeentehuis te kunnen behouden en € 12.500 voor de kleiduivenschietvereniging (KDV). Bij de KDV zou het gaan om een morele plicht vanwege vrijwillige medewerking aan de verhuizing in 2005. Die morele plicht is ons niet gebleken uit de dossiers en uit gesprekken met onze toenmalige politici.

Over het financieren van de sport en de toekomst van jeugdledensubsidie zal in 2016 met de raad overleg gevoerd worden. Het is duidelijk dat de jeugdledensubsidie anders bepaald en toegepast moet worden.

Alle moties betreffen extra wensen of veranderingen van de kadernota 2016. In die kadernota staan al veel zaken opgenomen waar wij zeer tevreden over zijn zoals:

· Kunstgrasveld voor BlauwWit. Veel verenigingen hebben dezelfde wens, de keuze nu voor Blauw Wit is terecht vanwege de veldproblemen en het intensieve gebruik.

· Uitbreiding praktijkonderwijs Reggesteyn

· Economische investeringen in Deltaplan-2 om de werkgelegenheid te versterken

· De Haarschool. Gelukkig dat de ouders en en het schoolbestuur raadsbreed gehoor hebben gevonden voor de noodzaak van een gezonde en veilige leeromgeving.

· Extra investeringen in een sfeervol centrum Rijssen

· Extra geld voor de het ondersteunen en begeleiden van mantelzorgers en vrijwilligers.

Niet alle thema’s kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl.