Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen over de commissievergaderingen van mei 20155. (GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller belicht actuele onderwerpen uit de diverse commissievergaderingen.)

Het echte werk gebeurt in de commissies, tijdens de raadsvergadering volgt de formele klap.

De laatste 3 raadsvergaderingen waren politiek saai. In goede werksfeer werd efficiënt getimmerd.

In de commissies worden de visieverschillen hoorbaar en pleiten de insprekers.

Daarom een terugblik op de discussiepunten uit de commissievergaderingen van afgelopen week.

De commissie Algemene-Zaken ging vooral over de toekomstige samenwerking in Twente. De wettelijke basis van de huidige samenwerking vervalt. De hele raad is terughoudend in het overdragen van bevoegdheden aan het nieuwe Twente. Er zijn lastige en kritische vragen voor het nieuwe Twente-bestuur vastgesteld. En wat zijn de gevolgen als onze gemeente wil stoppen met onderdelen van de samenwerking? Wel merk ik een verschil. Bij de SGP is er een Twents wantrouwen en maximale oriëntatie op de lokale organisatie. Bij ons (GB) is de wens om open te staan voor uitvoeringstaken met voordeel in kosten en/of kwaliteit. Dhr. Scheppink (SGP) pleitte voor twee Twente-organisaties, één met de taken waarbij samenwerking wettelijk verplicht is en één organisatie met de vrijwillige onderdelen. Dit werd niet door alle partijen ondersteund. Niet door GB en niet door de PvdA en VVD. Die willen eerst beantwoording van de ingediende vragen voordat de raad verder beslist. Op 28 mei is een bijeenkomst met alle 350 Twentse raadsleden.

 

De commissie Maatschappelijke-Zaken ontving 7 insprekers.

Twee bestuursleden van gymnastiekverenigingen uitten nadrukkelijk hun zorg en gram over de bezuinigen op sport. De korting op zaalhuur voor jeugdleden stopt, een geleidelijke afbouw in 4 jaar. En de zaalhuur stijgt elk jaar met 10 %. Juist verenigingen met veel jeugd en zonder eigen accommodatie zijn de klos. De boosheid richtte zich op de sportraad, die begrip toonde voor de bezuinigingen zonder overleg met de gymverenigingen.

Helaas voor de insprekers was het rapport geen agendapunt. Hun signaal is duidelijk. De bespreking volgt in een komende vergadering.

De visienota jeugd- en jongerenwerk domineerde de vergadering en trok vijf insprekers, vertegenwoordigers van de uitvoerende, gesubsidieerde, organisaties.

De reacties over de visie waren even divers als de organisaties. Stichting ViaVie omarmde het voorstel, de PC-stichtingen hadden moeite met: het onderscheid tussen recreatief en specifiek jeugd-jongerenwerk, met de keuze voor één gemeentelijke organisatie en met de huisvestingsaanpassing. Stichting Pand 11 accentueerde het belang van de professionals en drong aan op heldere en meetbare doelstellingen en de stichting Abgar was blij met de resultaten van de eerste bestaansjaren, vooral door de eigen (Aramese) jeugd te verbinden en sturing te geven.

Alle insprekers deelden het belang van preventie als hoofddoel maar kiezen daartoe verschillende wegen. De ambitie tot samenwerking werd veelal beleden, maar alleen Pand 11 stipte daarbij de teleurstellende ervaringen uit het verleden aan.

In de eerste gespreksronde overheerste de vraag: “wat wordt verstaan onder één centrale organisatie” en “waarom een onderscheid tussen recreatief en specifiek jeugd- en jongerenwerk”.

De christelijke partijen vinden dat de jongeren het beste bereikt kunnen worden bij organisaties met een specifieke eigenheid. D66 en GB hechten meer aan centrale sturing en prioriteitsstelling, waarbij D66 zelfs opteert voor een professioneel bezette gemeentelijke afdeling. Voor GB telt het eindresultaat dat jeugd- en jongerenwerk gelijkwaardig beschikbaar moet zijn voor alle jongeren ongeacht de levensbeschouwelijke en/of culturele achtergrond. Het geld moet ingezet worden, waar het rendement het beste is.

Aan de orde kwam ook de verplichte locatie-nering door het beperken van huursubsidie bij huisvesting in panden die niet van de gemeente zijn.

Voor de kersverse wethouder Tijhof was de reactie en beantwoording een pittige klus die hij bekwaam klaarde. Niet alle tegengestelde wensen worden uitgevoerd. Die ene organisatie ziet hij als een samenwerkingsverband van professionals en niet als een aparte stichting. De commissie kwam niet tot een afgerond en eensluidend oordeel. Wordt vervolgd, in de raadsvergadering van 4 juni.

 

De commissie Grond kende geen hoogtepunt wel een dieptepunt. De uithaal van dhr. Noordam (VVD) die zijn collega's van dictatoriaal gedrag beticht.

De aanleiding was het raadsvoorstel “Aanvulling op de Kadernota landelijk gebied”. De VVD hekelde het voorstel omdat deze onduidelijk zou zijn en stelde een hele reeks vragen. Te veel vragen om in de vergadering beantwoord te krijgen. Een groot deel van de vragen was technisch. De VVD vroeg om het voorstel terug te nemen.

De verbazing bij de andere partijen ontstond mede omdat het gebruik is om technische vragen vooraf in te dienen. De antwoorden zijn dan bekend bij het begin van de vergadering.

De VVD-kritiek op de kwaliteit was opvallend omdat de nota al eerder was besproken. Het ging nu om een aantal wijzigingen. Waarom voluit afkraken wat eerder geaccepteerd werd?

De heer Berkhoff (CU) meldde zijn verbazing en ergernis dat de VVD deze methodiek had gekozen en kreeg bijval.

De nota met wijzigingen werd door alle andere partijen positief beoordeeld met enkele kanttekeningen. Omdat er geen eensgezindheid is wordt het onderwerp opnieuw besproken in de raadsvergadering.

 

Niet alle thema’s kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl