Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen Begrotingsraad 7 november 2014 (GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller belicht actuele onderwerpen uit de raadsvergadering.)

Sober, maar niet somber.

 

De eerste Begrotingsraad als raadslid en meteen als fractievoorzitter, een leerzaam proces.

De agenda was kort, maar de vergadering lang. Start om 10.00 uur en afsluiting om 17.00 uur.

Het doel is bekend. Het realiseren van een verantwoorde verhouding tussen inkomsten en uitgaven.

Wensen zijn er veel en de kapitale verplichtingen uit het verleden domineren het heden.

Elke oppositie neigt naar klagen en vragen en voor coalities geldt de taak om samen te dragen.

De verbale inbreng is gelijkwaardig, maar de uitkomst was veelal vooraf bekend 20 : 5.

 

De algemene beschouwingen waren wel interessant en functioneel, maar zelden boeiend. Blijkbaar werd de beste prestatie door D'66 geleverd, want dhr. Klein Velderman werd geprezen omdat hij de 5 minuten correct bewaakt had. Mijn bijdrage staat elders op de site van GEMEENTEBELANG. 's Morgens, na het lezen van de Tubantia, heb ik de tekst aangevuld bij het onderwerp onderwijshuisvesting/Haarschool. De krant berichtte op één pagina over de komende uitbreiding van de Friso-school in Rijssen en over de wens voor een nieuwe Haarschool. Om misverstanden te voorkomen; er ligt geen afwegingsrelatie tussen beide plannen. Voor de Friso-school is in 2013 raadsbreed het geld beschikbaar gesteld.

 

Alle partijen waren positief over het positieve financiële resultaat. Geen tekorten, zelfs een opvallend overschot door een nagekomen en meevallende verdeling van het geld uit Den Haag.

Begrijpelijk kwamen de vragen: hebben we niet teveel bezuinigd, zijn er overbodige maatregelen genomen en welke wensen zijn nu wel bereikbaar? Vragen die door oppositiepartijen makkelijk beantwoord werden met amendementen om de afvalstoffenheffing te verlagen, de hondenbelasting te verlagen en de Haarschool nu te bouwen. Als oppositiepartij pleitte zelfs de PvdA er voor om de inflatiecorrectie op toeristenbelasting niet door te voeren. Het zijn voorstellen die ook GB “zeer sympathiek” vindt.

(Ooit dacht ik als commissielid een puntje te scoren toen wethouder ter Keurst mijn voorstel over ouderenzorg “zeer sympathiek” vond. Nu weet ik beter. En dat bleek een breed gedeelde ervaring.)

GB heeft het amendement van de oppositie over verlagen van de hondenbelasting niet gesteund. Dat was een heel lastig besluit, het hart riep ja om de hondenbelasting te verlagen en het verstand zei nee. Nee, niet nu, maar wel volgend jaar aan de orde stellen bij de kaderstelling voor de begroting 2016.

Wij stemden tegen en hebben daarbij wel een stemverklaring afgelegd. Belangrijk is dat er geen verhoging van de lokale lasten komt.

De Haarschool is in het beleidsakkoord opgenomen. Agendering binnen de coalitie is de weg naar resultaat.

De optie om sloop en nieuwbouw van de school te combineren op het ruime perceel werd door de oppositie bekritiseerd. Dhr. Wevers van ROOS denkt daar anders over, zoals hij mij eerder verteld had. In onze gemeente zijn meerdere succesvolle voorbeelden van bouw- en sloopcombinaties bij scholen en verzorgingscentra.

 

De insteek van de coalitiepartijen was om de begroting eensgezind af te ronden en bij de kaderbegroting in 2015 de diverse keuzes te maken.

Over de GB-reactie op de diverse amendementen / moties zal ik zeker nog spreken en aangesproken worden op de aanstaande ledenvergadering.

Dit jaar is er geen kaderbegroting geweest, vanwege de verkiezingen. De ambities liggen vast in het beleidsakkoord, maar veel moet nog uitgewerkt worden. Voor 2015 speelt de onzekerheid van de zorgtaken die naar de gemeenten gaan. Dit bleek ook uit de discussies.

Er lagen moties over o.a. leerlingenvervoer, sport, leegstand centra, ondernemen/werk en de Sallandse Heuvelrug.

Al deze moties hadden als kenmerk het bestaande beleid extra te stimuleren of aspecten ervan te accentueren.

De discussies met het college spitsten zich toe op woordgebruik en zinsopbouw, terwijl de doelen en de intenties in principe gedeeld werden. Die moties werden aangenomen of overgenomen door het college. Vanaf de publieke tribune hoorde ik enig zuchten.

De inbreng van de oppositie partijen PvdA, VVD en D'66 was overduidelijk hoorbaar, waarbij geen verbale grenzen werden opgezocht of overschreden.

De begroting is aangenomen met 20 voor en 5 tegen (PvdA, VVD en D'66)

 

Niet alle thema’s kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl.