Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen 24 april 2014 (GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller belicht actuele onderwerpen uit de raadsvergadering.)

(Door het aanschuiven aan de raadstafel verandert mijn rubriek 'raadsperikelen'. Als deelnemer is de combinatie van beschouwen en becommentariëren een lastige. De invalshoek wordt het toelichten van actuele onderwerpen.)

 

GEMEENTEBELANG Rijssen-Holten gaat voor het haalbare.

Tijdens de raadsvergadering van 24 april heeft de nieuwe coalitie van SGP, CDA ,CU en Gemeentebelang- Rijssen-Holten het beleidsakkoord gepresenteerd en zijn de wethouders benoemd. Door vertrek  van Jan Aanstoot naar het college van B&W zijn Jan Beunk als raadslid en Willem ter Schure als commissielid voor GEMEENTEBELANG benoemd en beëdigd. Jan Beunk was eerder GB-commissielid en met Willem ter Schure wordt veel ervaring en kennis toegevoegd door zijn ervaring als raadslid in Holten en wethouder in Rijssen-Holten in de periode 2001-2010. GB is trots op het nieuwe team uit Rijssen en Holten.

Het beleidsakkoord is na toelichting en discussie aangenomen, 5 van de 25 raadsleden stemden tegen.

De oppositiepartijen hebben in persberichten kritiek geuit op GEMEENTEBELANG onder andere door suggesties dat GB terrassen wil sluiten op zondag en dat GB niet het belang van Rijssen EN van Holten dient. Zelfs met begrip voor hun teleurstelling blijft het jammer dat voor die strategie werd gekozen.

In het partij-programma van GEMEENTEBELANG staat als een standpunt (geen belofte) dat in de bestuurskosten bezuinigd kan worden door te streven naar een college met 3 wethouders.

Alleen D66 heeft dit standpunt vooraf gedeeld. En over de koopzondag is ons standpunt dat de middenstandsverenigingen daar zelf over gaan (daar is niet om gevraagd).

Na de verkiezingen werd direct duidelijk dat geen coalitie-meerderheid te vinden is voor deze ambities.

Wetende dat dit streven niet gerealiseerd kan worden, niet met GB in het college en niet zonder GB, dan komt de vraag: “stappen we uit of nemen we verantwoordelijkheid”. Voor het laatste is gekozen na overleg met bestuur en fractie. GEMEENTEBELANG Rijssen-Holten gaat voor het haalbare.

GEMEENTEBELANG heeft na de eerste hobbel volwaardig deelgenomen aan de besprekingen. Er werd niet gekwartet maar samengewerkt. Van hoofdlijn naar detail en van detail weer terug naar hoofdlijn.

De luide mening van afwezigen, die wel oordelen over die besprekingen, is op emotie gebaseerd. Er werd geen verstopte microfoon of een roestige spijker in de muur gevonden tijdens de diverse bijeenkomsten, anders wisten ze beter.

GEMEENTEBELANG beseft dat het verkiezingsprogramma niet hetzelfde is als een coalitieprogramma, niet in Den Haag en niet in Rijssen-Holten, zoals vooral VVD, PvdA en D66 weten.

GB is zeer tevreden met haar inbreng en de accenten. Veel programmapunten hebben onderdelen die extra aanspreken zoals: de aandacht voor onderwijshuisvesting, de opleidingsprioriteiten, de ontschotting van zorg/jeugdzorg, de heroriëntatie op de positie van ouderen, het standpunt over Maatschappelijk Verantwoord Verenigen, het behoud van de jeugdledensubsidie, de zakelijke benadering van het Sowecoprobleem, aandacht voor armoedebeleid, meer kavels voor zelfbouw en Collectief Particulier Opdrachtgeversschap, grondprijzen inzetten als instrument voor  het bouwen, veiligheid op het spoor, glasvezel in het buitengebied, geen lastenverzwaring voor particulieren en bedrijven waaronder ook de toeristenbelasting valt, het merk “De Holterberg” etc. etc.

Verder ziet GEMEENTEBELANG, bij dit beleid op hoofdlijnen, binnen de coalitie en met Jan Aanstoot als wethouder meer mogelijkheden tot meedoen en tot bijdragen aan besluitvorming dan in de oppositie.

De vorige coalitie was gebaseerd op dezelfde verhouding van raadszetels. GEMEENTEBELANG verwacht binnen het nieuwe college een gelijksoortige en gelijkwaardige samenwerking.

De kiezer mag ons de komende jaren aanspreken op inzet en resultaat en over 4 jaar beoordelen.

Wim Muller

fractievoorzitter GEMEENTEBELANG Rijssen-Holten

Niet alle thema’s kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl.