Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen (GEMEENTEBELANG commissielid Wim Muller beschouwt vanuit de schaduw de raadsvergadering)
Raadsvergadering 11 november 2011
Begrotingsdebat blijft beperkt tot kleinigheden – Coalitieteugels en oogkleppen bepalen de koers.

De begrotingsvergadering is elk jaar weer speciaal, de raadsleden strak in het (mantel)pak en de schaduwfractieleden, Ab Hofhuis en ik, mochten 2e-rangs in de spotlights plaatsnemen.
Officieel wordt o.a. besloten over de uitgaven van meer dan € 65.000.000 maar de discussie gaat vooral over het niet uitgeven van € 5.000.
De kadernota 2012-2015 is in april besproken en vastgesteld met daarin een dominante rol voor noodzakelijke bezuinigingen.
Normaal is een kader de omlijsting van een voorstelling of de afbakening van informatie over één onderwerp. Deze kadernota in april was echter zeer gedetailleerd ingevuld en daarom bracht het begrotingsdebat weinig nieuws. De coalitie-afspraak was duidelijk: Rechtstreeks door het begrotingsboek zonder afleiding van links of rechts.
Iedere fractieleider hield een bondige inleiding waarbij de partijprioriteiten herkenbaar waren.
Naast de brede overeenstemming over de noodzaak tot bezuinigingen passeerden ook herkenbare stellingnames, zoals; recht in de bezuinigingsleer, geen subsidie bij zondagsactiviteiten, niet nu maar misschien wel straks, uitstellen van een lastig besluit en de menselijke maat.
GEMEENTEBELANG had nog dezelfde insteek als in april met de benadering van:
 Wel de noodzaak tot bezuinigingen onderkennen.
 Niet vluchten voor moeilijke, noodzakelijke keuzes.
 Het doel heiligt de middelen, maar het middel is niet heiliger dan het doel.
Opvallend was dat meerdere coalitiepartijen de deur wijd openden om diverse lastige bezuinigingen opnieuw te bespreken in het overleg over 2013.
Jan Aanstoot (GEMEENTEBELANG) kreeg geen duidelijk antwoord op de vraag: “Waarom wachten?“. Het jaar 2012 wordt financieel goed afgesloten en het gaat over relatief bescheiden wensen.
Het 1e amendement van de PvdA was een aangename verassing, bijna een feest van herkenning.
Er lag een politiek creatief geformuleerd voorstel, waarbij elastisch werd omgegaan met de spagaat van het sociaal willen en het coalitief moeten. De totale bezuiniging werd omarmd en tegelijkertijd werd een beperkt doorschuiven en het heroverwegen in 2013 overwogen.
De PvdA wilde één jaar uitstellen en daarna heroverwegen van het afschaffen van de bijdrage aan: jeugd EHBO-lessen (€ 1.100), schoolsportdagen (€ 2.000), avondwandelvierdaagse (€ 1.100) en de boomplantdag (€ 3.100).
Ook GEMEENTEBELANG koestert deze jeugdactiviteiten, maar werd in april onvoldoende gesteund. De GEMEENTEBELANG-amendementen tegen deze bezuinigingen lagen opnieuw klaar.
Jan Aanstoot en Rob de Koe (VVD) probeerden nog van dit ene jaar uitstel een duidelijk afstel te maken, maar helaas.
De heer Beens (SGP) reageerde fel op de afvallige partner en ook de heer Kahraman (CDA) was afwijzend. De CU toonde begrip voor de PvdA-wensen en wilde ook voorkomen dat kleine verenigingen/clubs gemangeld worden door het grote bezuinigingsgeweld.
Na schorsing werd het PvdA amendement ingeperkt. De bezuinigingen op schoolsportdagen (€2.000) en de avondwandelvierdaagse (€ 1.100) schuiven één jaar door en er komt een heroverweging in 2013. Dit afgeslankte PvdA-amendement werd unaniem aangenomen.
GEMEENTEBELANG stemde hiermee in, want een doel voor 2012 is in elk geval bereikt. GEMEENTEBELANG trok daarom later de klaarliggende amendementen over de jeugdsportactiviteiten in.
Het was veel discussie over weinig geld, alleen aan enveloppen heeft de gemeente al € 3.000 voor 2013 begroot.
De SWORH, Stichting Welzijn Ouderen Rijssen-Holten
Het VVD-amendement om meer bijdrage aan de SWORH leidt tot een moeizame discussie over verwachtingen, beloftes, wensen en de noodzaak van meer middelen.
De conclusie: Er is sprake van nieuw beleid als SWORH met meer ouderenadviseurs gaat/wil werken dan in het verleden. En nieuw beleid is in deze vergadering niet aan de orde, maar hoort in de kadernota volgend jaar. De wethouder legt uit dat de SWORH bij hem kan aankloppen voor medewerking bij het zoeken naar oplossingen bij tekorten. De VVD trekt het amendement in.
De Hegeman molen.
GEMEENTEBELANG en VVD willen de vrijwilligers die de gemeentelijke molen draaiend houden graag de bezuinigingen besparen. Volgens de Jannen (Aanstoot – Kevelam) moet de gemeente heel blij zijn, dat een gemeentelijke taak met zoveel enthousiasme vrijwillig wordt uitgevoerd. Als deze kostenreductie effect heeft op de motivatie is het resultaat contraproductief. Wethouder Ligtenberg benadrukt dat hij bij eventuele problemen meewerkt aan oplossingen.
Het amendement werd alleen gesteund door de indieners en door de coalitie verworpen.
Houtsnijvereniging De Burijn.
Deze houtsnijvereniging met 25 leden huurt van de gemeente de `hobbyboerderieje` voor € 3.200 en treedt op als doorverhuurder aan een tiental verenigingen. De vereniging heeft zelf ook geïnvesteerd en verricht onderhoud aan het pand. De subsidie van € 2.950 wordt beëindigd.
De VVD stelt voor de subsidie te handhaven omdat de Burijn-leden een gemeentelijk pand/monument onderhouden en omdat ook andere verenigingen, die bij Burijn huren, getroffen worden.
Wethouder Ter Keurst ontraadt het amendement, hij stelt dat het onderhoud al bij de gemeente is begroot en zegt toe om met de Burijn te overleggen over een invulling die het gebruik van de verenigingen niet verstoort. De VVD trekt het amendement in.
Lijken in de kast? Muziekonderwijs, Parkgebouw en Kulturhus.
Niet ter discussie kwamen de bezuinigingen op Muziekonderwijs, Kulturhus, Parkgebouw en de vervolgschade trekkenwand Parkgebouw.
Ook het college heeft geconstateerd dat bij de kaderstelling in april een besluit is genomen met waarschijnlijk onbedoelde effecten. Jan Aanstoot heeft er op gewezen dat GEMEENTEBELANG een voorstel van het college graag in dit overleg had betrokken, want de effecten zullen deels in 2012 herkenbaar zijn. Het blijft nu wachten tot 2013.

Betaalbaar wonen
Ja, Iedereen is het met elkaar eens. Jongeren binden door goede en goedkope huisvestingsmogelijkheden is nodig. Niet alleen voor de startende koper, maar ook voor de jonge huurder.
De HIG brief (werkgevers Holtense Industrie Groep) over jongerenhuisvesting is duidelijk aangekomen. Uiteraard ontstond de gebruikelijke discussie dat het thema niet alleen Holten, maar ook Rijssen betreft (of andersom). Omdat de woonvisie en de wethouder al nadrukkelijk dit belang verwoorden wordt het amendement ingetrokken, maar het thema blijft staan.
De Holtense paaltjes.
Het beter/anders ontsluiten van de Kalfstermansweide werd uiteindelijk door alle partijen wenselijk gevonden. Uitvoering wordt belemmerd vanwege eerdere afspraken met omwonenden, maar de wethouder werd gevraagd “er voor te gaan”.
De heer De la Haye ziet geen nut en noodzaak voor dit subsidiëren van de middenstand en roept de heer Cornelissen (CDA) op om meer ruggengraat te tonen en ook op te komen voor een autovrije Smidsbelt. De heer Cornelissen nodigt de heer De la Haye uit om zijn ruggengraat tastbaar te komen toetsen, maar deze kans werd niet benut.
De wethouder wordt aangegeven om met omwonenden te overleggen, de gevreesde overlast van een mogelijke sluiproute wordt onwaarschijnlijk geacht. Na schorsing bleek ook de ruggengraat van de heer De la Haye plooibaar. Het CDA amendement werd unaniem aangenomen.
Accommodatie Tennisclub De Mors
De beantwoording van de VVD vraag over nieuwe sportaccommodatie voor Tennisclub De Mors heeft uitgebreid in de TCTubantia gestaan. Er loopt al een breed onderzoek over een mogelijk sportcomplex bij de toekomstige wijk Het Opbroek.

De zeer geïnteresseerden verwijs ik naar de raads- en commissienotulen. Voor vragen is GEMEENTEBELANG op http://www.GEMEENTEBELANG-rijssen-holten.nl/ graag bereikbaar.