Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

 

Raadsperikelen 13 februari 2014 (GemeenteBelang commissielid Wim Muller beschouwt de Raadsvergadering vanuit de schaduw.)

Een zware avond voor wethouder Hans ter Keurst.

Op de agenda van de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen stonden stevige onderwerpen zoals de “eindrapportage wegenstudie Holten-Noord” en de “verordening WMO 2015”.

Maar emotioneel werd de vergadering ingevuld met 2 onderwerpen, die niet voor bespreking gepland stonden; de € 75.000 inrichtingskosten voor de bieb en het faillissement van RealWork, met als gedupeerden bijstandsgerechtigden uit onze gemeente en de gemeente zelf.

 

Huisvesting bibliotheek

Over de vreemde gang van zaken bij de onderhandelingen door het bestuur van de bibliotheek en de rol van de wethouder heeft de Tubantia al duidelijk gerapporteerd. Samenvattend blijkt dat de raadscommissie onvolledig is geïnformeerd en dat verhuizen niet nodig is om de bezuinigingsopdracht te realiseren. Als de bieb in de Hoge Wal blijft is de € 75.000 niet nodig.  

Maar….. de bieb wil wel graag naar Tusveld en daarom is blijkbaar een schimmenspel gespeeld met het motto “wat de raad niet weet, de bieb niet deert”. De wethouder gaf in de discussie toe dat hij had moeten doorvragen over het tegenbod.

De verhuurder van de Hoge Wal heeft achteraf alle politieke partijen per brief geïnformeerd over het afgewezen voorstel, een huurverlaging van € 62.000 per jaar.

Alleen Jan Aanstoot (Gemeentebelang) pikte dit op. Hij heeft schriftelijke vragen gesteld en het op de agenda gezet. Zijn kritiek betrof het onvolledig informeren van de raadscommissie en het lichtvaardig omgaan met € 75.000 gemeenschapsgeld. Bij enkele partijen bleek nog verwarring over de chronologische volgorde van de diverse contact- en contractmomenten. De antwoorden van het college bevestigden dat de commissie op 27 januari onvolledig geïnformeerd is.

Er volgde een stevig debat waarbij 3 aspecten door elkaar liepen: De misleiding van de raadscommissie, de strategie van de onderhandelende partijen en de voordelen van de Tusveldlokatie. Een poging van de SGP om de besluitvorming te knippen in een politiek deel en een besluit over wel/niet verhuizen werd door de voorzitter afgewezen. Na 2 schorsingen is besloten om de huisvesting van de bieb opnieuw te agenderen in een volgende vergadering.

 

Raadsvoorstel WMO.

Een belangrijk thema en een dik dossier. Voor de overdracht van de sociale taken naar de gemeente is veel voorwerk verricht, lokaal en in regioverband.

De CU vroeg nadrukkelijk aandacht voor de communicatie met de burgers die hulp nodig hebben. De wethouder meldde dat een professionele folder in de maak is en beloofde regelmatige evaluaties na invoering van de nieuwe methodiek.

 

Raadsvoorstel uitgangspunten buitengebied

Het onderwerp is te technisch om kort weer te geven. Enkele aspecten waren:

Het amendement van VVD en Gemeentebelang om bij “karakteristieke woningen” de criteria duidelijk vast te stellen werd verworpen.

Een probleempje werd het amendement over maatregelen en vergoedingen na het verhogen van de grondwaterstand bij aanleg van nieuw natuurgebied. De stemmen staakten, want dhr. Kastenberg was al naar huis. In de volgende raadsvergadering wordt opnieuw gestemd.

Betreffende windmolens werd een SGP-amendement, mede getekend door GB, aangenomen. De ashoogte van windmolens is op maximaal 10 meter vastgesteld.

 

Raadsvoorstel wegenstudie Holten-Noord.

De complimenten aan het college dat de studie nog in de huidige raadsperiode wordt behandeld. De oude stokpaardjes werden weer bestegen en bereden. De SGP en VVD plengden tranen over de ontbrekende Noordelijke rondweg. Jan Aanstoot prikte Gradus Kreijkes (SGP) door de constatering dat de SGP dit “belang” snel had ingeleverd bij de coalitiebesprekingen in 2010. De PvdA wilde alle mogelijke wegenopties open houden. De VVD en SGP willen geen doorgetrokken Waagweg, nu niet en nooit niet. Jan Aanstoot pleit nogmaals voor betere ontsluiting Kalfstermansweide.

 

Faillisement re-integratiebedrijf Real Work

Isa Kahraman (CDA) had schriftelijke vragen gesteld aan het college over dit faillissement. Blijkbaar wist hij dat onze gemeente met dit bedrijf samenwerkte. Het bedrijf bood werk aan bijstandgerechtigden, o.a. inpakwerk, en kreeg daarvoor een loonkostenvergoeding. Hij schetste een onthullend beeld over de werkwijze zoals het creëren van schijndrukte bij bezoek van gemeente-functionarissen, volle dozen werden eerst uitgepakt en tijdens het bezoek weer ingepakt.

De 8 medewerkers/sters uit onze gemeente zijn nu werkloos en over het subsidievoorschot van €47.000 is contact met de curator en het UWV, maar ….

De wethouder gaf uitleg over de begeleiding en de contacten met de 8 getroffenen en over het beperken van de schade. Als toehoorder lijkt het erop dat die 8 goed geholpen worden binnen de mogelijkheden. Dhr. Kahraman accentueerde zijn zorgen voor de getroffenen en hekelde de wethouder over de feiten dat de raad van Almelo op 4 febr. werd ingelicht en de raad van Rijssen-Holten nooit, dat signalen van de medewerkers niet serieus waren opgepikt, dat de selectie van dit bedrijf onzorgvuldig was, dat Enschede geen voorschot betaalde maar Rijssen-Holten wel, etc..

De CDA-toonzetting was zeer scherp en hard. Door de verkiezingsschijnwerpers werd de vooruitgeworpen schaduw goed zichtbaar.

Niet alle thema’s kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl.