Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

 

Raadsperikelen 19 december 2013 (GemeenteBelang commissielid Wim Muller beschouwt de Raadsvergadering vanuit de schaduw.)

De meeste discussie ging over het minst belangrijke.

Veronderstellend dat niemand echt (of echt niemand!) op mijn verhaaltje zit te wachten, hebben we eerst elders genoten van een guur pre-kerstweekend, vervolgens de feestdagen voorbereid en die heerlijk beleefd.

De kerstgedachte was nog niet nedergedaald in de raadszaal op 19 dec.

Het eerste bespreekonderwerp was de Drank-en Horecaverordening. De verordening is met de buurgemeenten ontwikkeld. Voor Rijssen-Holten is een uitzondering opgenomen voor de paracommerciële instellingen waar ook bijeenkomsten worden gehouden voor niet leden, zoals bij speeltuinen, sportkantines etc.. Het betreft bijeenkomsten, zoals feesten, waarbij alcoholische dranken worden verstrekt.

Het college stelt voor om de ontstane en gedoogde situatie te legaliseren, waarbij de instellingen samen tot 580 bijeenkomsten/feesten mogen houden en één speeltuin zelfs 100 feesten.

Roland Cornelissen (CDA) trok direct fel van leer tegen de VVD. Omdat de VVD nu tegen het voorstel is vanwege oneerlijke concurrentie voor de horeca, terwijl de VVD in het verleden niet meewerkte om het gebruik van indrink-keten terug te dringen. In de commissie zou Frans Noordam (VVD) woorden als illegaal, onwenselijk, top-gedooggemeente, etc. gebruikt hebben. Een dankbare kapstok voor het CDA om strategisch aan te vallen. Jan Kevelam (VVD) leek net zo overvallen als bij de afsplitsingrede van zijn ex-voorzitter Rob de Koe. Hij constateerde dat een onterecht verband gelegd werd.

De strategie van het CDA werkte wel. Er werd niet inhoudelijk gereageerd op de bezwaren van oneerlijke concurrentie en de ongelijkheid, dat om de kas te spekken, de ene club 6 en een andere club 100 feesten mag houden. Ook was er nauwelijks aandacht voor de onjuiste en onvolledige informatie in het voorstel. De melding dat de plaatselijke horeca zich kan vinden in het bevriezen van de huidige situatie klopte absoluut niet en het contract met speeltuinverenigingen was niet in het voorstel vermeld.

Jan Aanstoot (GB) pleitte voor een geleidelijke afbouw van het aantal feesten; in 8 jaar naar 6 feesten voor de sportverenigingen en 12 voor de andere organisaties. Het bleek niet haalbaar. Alleen VVD en GEMEENTEBELANG stemden tegen de verordening. Jan Aanstoot (GB) diende geen amendement in omdat de uitslag vooraf al bekend was. Opvallend was dat Rob de Koe (LL) “met pijn”, maar zonder voorbehoud, vóór stemde, omdat er onvoldoende draagvlak bleek voor een aanpassing. Hoe dubbel kan men zijn.

Jan Aanstoot attendeerde de burgemeester erop dat de verordening niets regelt over het verhuur van een zaaltje/kantine en dat daardoor alsnog problemen kunnen ontstaan. De burgemeester gaf aan dat de Drank&Horecawet voldoende oplossingen biedt.

(N.B. de verordening heeft een overgangsbepaling die alleen gaat over feestjes/bijeenkomsten waarbij de verenigingen/clubs zelf de alcoholhoudende drank verstrekken en die niets regelt over verhuur. Omdat het formeel niet geregeld is, kan eenieder eisen dat het verhuur van een zaaltje stopt en dan wordt het juridisch lastig voor de gemeente. Het standpunt van GEMEENTEBELANG -RH over de Horeca-verordening is toegelicht op www.GB-Rijssen-Holten.nl.)

Het raadsvoorstel Reclamebelasting werd breed ondersteund. Eerst sputterde de SGP een beetje tegen voor de bühne, maar omdat een evaluatie is toegezegd ging men akkoord (het toezeggen van evaluaties is populair als politieke draaitruc). De Rijssense middenstand had via de HABI het plan al omarmd en nu de ledenvergadering van de Holtense Handelsvereniging ook positief bleek, volgde een unaniem besluit. De grenzen van het belastbare gebied stonden even ter discussie en worden volgend jaar opnieuw beoordeeld.

Ook de wijziging bestemmingsplan Veendijk 4 Rijssen verliep vlotjes. De familie Altena kan de groei doorzetten met groepsaccommodaties en plattelandsappartementen.

Motie “vreemd aan de orde van de dag”: De VVD deed een oproep aan het college om in overweging te nemen om de naam Nelson Mandela aan een straat of plein te verbinden.

De motie overviel de partijen. Onverwachte voorstellen geven blijkbaar een weerstandsreflex, maar zijn wel publiciteitsgevoelig. Bert Tijhof (CU) vond een vluchtweg naar het ambtelijke doolhof van de straatnamencommissie en CDA, SGP en LL volgden graag. VVD, GEMEENTEBELANG en PvdA stemden vóór, maar dat gaf geen meerderheid.

Opvallend was de argumentatie van het college en de tegenstemmers, dat de straatnamencommissie leidend is en daarin gerespecteerd moet blijven. Nu blijkbaar wel; bij het verzoek van ouders en bestuur Holterenkschool om de Slachthuisstraat anders te noemen, kwam de straatnamencommissie niet in beeld maar besloot een verdeeld college geen medewerking te geven.

Feitelijk was het geen belangrijk agendapunt, maar door de verrassing, de tegenstelling en het live zoeken naar argumentaties wel het meest boeiende.

 

Niet alle thema’s kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl.