Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

 

Raadsperikelen 8 november 2013 (GemeenteBelang commissielid Wim Muller beschouwt de Raadsvergadering vanuit de schaduw.)

Een politiek spelletje zonder verliezers,

Het belangrijkste agendapunt was de begroting 2014. Voor de meeste gemeenteraden een stevige klus, maar in Rijssen-Holten een hapklaar, voorgekauwd, voorstel.

In juni is de kadernota 2014-2017 vastgesteld. Voor 2014 werd het geen kader, maar een gedetailleerde invulling. Toen zijn alle wensen besproken en de koppen geteld. Helaas werden diverse voorstellen van GB niet gewaardeerd. Nu ging het om de gevolgen van de laatste ontwikkelingen in stad en land, zoals de geldstromen uit Den Haag en de tariefaanpassingen met o.a. verlaging riool- en afvalheffingen en verhoging van de marktgelden.

Een extra bijdrage aan armoedebestrijding in 2013 was nog niet besteed en dit leidde tot een boeiend politiek spelletje.

 

De fractievoorzitters begonnen met Algemene Beschouwingen. De afgesproken spreektijd was 2 minuten. Ben Beens (SGP) kon het niet laten om Jan Aanstoot (GB) aan te spreken op de, door hem, geklokte 5.10 minuten. Als toehoorder had ik liever een inhoudelijke reactie gehoord. De hr. Beens zelf had herkenbaar tijdwinst geboekt door het inkorten van de levensbeschouwelijke elementen. De inbreng van Jan Aanstoot met zijn visie over 2014 staat op deze site.

“ Bouw geen muur om Rijssen (+Holten) heen”, geen fusies, geen Twenteparlement, wel samenwerken, deze oproepen kwamen van CU, PvdA en GB tijdens de beschouwingen en ook later in de vergadering. Het klonk als tegenwicht aan de visie waarbij samenwerken met buurgemeenten blijkbaar als een noodzakelijk kwaad en cultuurbedreigend wordt gezien.

Jan Aanstoot vroeg nadrukkelijk aandacht voor o.a. de jongerenhuisvesting, de brandonveiligheid op de Borkeld en de risico's van het toenemende goederenvervoer. Onderwerpen waar de wethouders duidelijk op reageerden met de aankondiging dat de jongerenhuisvestiging in een afrondende fase is, dat een nieuw actievoorstel voor de Borkeld helaas moet en zal volgen. Het college standpunt over het goederenvervoer is verschoven van “Ja, mits” via “Nee, tenzij” naar “NEE”.

Raadsbreed was er waardering voor de hulp aan de ex-Oadmedewerkers. Mooi dat dit gebeurt, maar helaas is het werkgelegenheidsprobleem groter, zo was het algehele gevoel.

De begroting is sluitend en gaat uit van 1,3 miljoen bezuinigen in de komende 4 jaar. De bijdragen uit Den Haag en van de provincie vallen mee, maar er zijn grote onzekerheden over o.a. de zorgtaken die naar de gemeente gaan en het Soweco-traject.

Behandeld werd het voorstel om de marktgelden met 8% te verhogen omdat er minder kramen zijn en de kosten gelijk blijven. De marktkooplui willen meedenken en meewerken om de kosten te verlagen. Een amendement van CU en GB om eerst op kostendaling in te zetten en de tarieven een jaar te bevriezen werd aangenomen. De SGP vroeg om een advies van het college, toen dat niet kwam, werd schoorvoetend ingestemd.

Boeiend werd het bij de behandeling van de motie “extra middelen voor armoedebestrijding”.

Via het gemeentefonds is € 15.000 extra ontvangen voor armoedebeleid in 2013. De PvdA had eerder gepleit om dit geld specifiek in te zetten voor kinderen. Tijdens een commissievergadering verzorgde De Voedselbank een presentatie en vervolgens kwam de oproep van de PvdA en CU om die € 15.000 in te zetten voor De Voedselbank en de Waander Companje Stichting. De meeste partijen werden toen verrast door die gelinkte oproep en mij prikkelde een lichte geur van cliëntelisme vanwege bestuurdersverstrengelingen tussen de betalende en de ontvangende partijen. De onterechte indruk werd gewekt dat die middelen in 2013 besteed moeten worden of anders in de grote pot verdwijnen om er lantarenpalen van te kopen. Het zat menig commissielid niet lekker; de volgorde om eerst uit te geven en pas daarna het armoedebeleid te maken. Besluitvorming werd uitgesteld tot de begrotingsvergadering.

Na brieven van de stichtingen lag er toch een motie om de € 15.000, dit jaar te besteden aan de Voedselbank en de Waander Companje Stichting en een oproep om het armoedebeleid 2014 vast te stellen, mede door GB en VVD getekend.

Tot verrassing van velen kwam een motie van SGP, CDA en Lokaal Liberaal om € 15.000 extra beschikbaar te stellen en te verdelen onder alle organisaties die armoedehulp verlenen. Hiermee werd de PvdA links voorbij geracet. Niet het maken van beleid kreeg prioriteit, maar de geldverdeling of eigenlijk het missen daarvan door de andere (diaconale) hulpverleners.

De motie heeft bij het indienen al een meerderheid (SGP 7+ CDA 5+LL 1= 13/25), het voorstel is sympathiek en de Voedselbank en de Waander Companje Stichting krijgen hun aandeel. Bert Tijhof reageerde alert. Na zijn verzoek tot schorsing werd die motie raadsbreed ingediend en aangenomen met het dringend verzoek om een nota armoedebeleid, die werd toegezegd. Monique Tijhof (PvdA) mocht de tekst voorlezen en kon het niet laten om de bestemming van de Haagse geldstroom als een lokale PvdA overwinning te introduceren.

Achteraf werd nog pittig gediscussieerd en gefilosofeerd waarom de SGP en CDA hun meerderheid veilig stelden met Rob de Koe, de ex- VVD fractievoorzitter, en niet met de coalitiepartner CU. Zijn het de eerste flirts ?

Het was een politiek spelletje zonder verliezers omdat het resultaat van 2013 meeviel en het doel “Help de helpers” uitstekend is. Opvallend was de twitterexplosie van raadsleden en fracties die (vooral) zichzelf borstkloppend complimenteren. Je zou haast denken dat die bijdrage uit de eigen knip betaald werd.

 

Niet alle thema’s kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl.