Ledennieuwsbrief juli 2023

Met deze nieuwsbrief willen we onze leden op de hoogte houden van waar wij zoal mee bezig zijn. Klik hier om de volledige nieuwsbrief te bekijken. Veel leesplezier!

Namens het bestuur en de fractie,
Patrick, Dennis, Arjan, Jolanda, Erik, Jannette, Sander en Jan

 

Willem ter Schure erelid Gemeentebelang Rijssen-Holten

Tijdens de algemene ledenvergadering van Gemeentebelang Rijssen-Holten is Willem ter Schure benoemd tot erelid. Dit vanwege zijn jarenlange verdiensten voor de partij. Willem is vanaf 1988 commissielid, raadslid en wethouder geweest en heeft daarna nog jaren onderdeel uitgemaakt van het bestuur.

Tevens werd in deze vergadering ook afscheid genomen van de bestuursleden Wim Muller en Henk Scheperboer en van Jan Aanstoot, tot voor kort wethouder in Rijssen-Holten.

Patrick Kroeze en Jolanda Bronsvoort treden toe tot het bestuur, respectievelijk als algemeen bestuurslid en secretaris.

De vergadering was goed bezocht en vond plaats in het Kulturhus in Dijkerhoek.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022

Gemeentebelang Rijssen-Holten is winnaar bij de verkiezingen. Als partij winnen we twee zetels en worden we de tweede partij in die gemeente met zes zetels!
Bekijk hier de volledige uitslag: https://www.rijssen-holten.nl/wp-content/uploads/2022/03/osv4-3_telling_gr2022_rijssen-holten.csv

Logo Gemeentebelang Rijssen-Holten

Verkiezingsprogramma 2022-2026

De afgelopen jaren zijn er, vanuit de gemeente Rijssen-Holten bekeken, een aantal onderwerpen in een participatieve vorm opgepakt. Mooi om dit te zien. Wat ons betreft mag het een enorme schep meer: meer in de zin van het aantal onderwerpen en meer in de zin van de mate van participatie. Met dit partijprogramma in de hand wil Gemeentebelang Rijssen-Holten daar grotere stappen in zetten. Om te beginnen is dit partijprogramma daarom participatief tot stand gekomen. Door de 15-koppige werkgroep is aan zo’n 70 groepen in de samenleving de vraag voorgelegd ‘Wat kan er nog beter in Rijssen-Holten?’. Het heeft ons input opgeleverd. Ook bevestiging van een aantal belangrijke onderwerpen. Bovenal was het voor ons ook leuk. Van de groepen kregen we ook te horen dat zij het ook leuk hebben gevonden dat we hen die vraag hebben voorgelegd. Wij danken iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Klik hier om ons verkiezingsprogramma te bekijken.

Jannette Haverslag nieuwe lijsttrekker Gemeentebelang

Jannette Haverslag-Pekkeriet wordt de nieuwe lijsttrekker voor Gemeentebelang Rijssen-Holten.

Tijdens de algemene ledenvergadering werd de lijst met de eerste 9 kandidaten bekendgemaakt. Haverslag staat op nummer 1 en voert daarmee de lijst aan. De andere kandidaten zijn Jan Beunk, Erik Alberda, Sander ter Harmsel, Jolanda Bronsvoort-Scholman, Arjan Tuijnder, Dennis Krikkink, Michelle Klingeman-den Bouwmeester en Wouter Reilink. Als bestuur zijn we blij met de samenstelling van deze lijst. Het is een goede mix van kandidaten uit zowel Rijssen als Holten, die ieder voor zich en samen met elkaar beschikken over mooie kwaliteiten. De overige namen op de kieslijst worden binnenkort bekendgemaakt. Jan Aanstoot zal de volgende raadsperiode niet meer beschikbaar zijn.

Ook werd tijdens de alv het verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026 vastgesteld. Dit programma is participatief tot stand gekomen. Door de 15-koppige werkgroep is al begin dit jaar aan 70 groepen in de samenleving de vraag voorgelegd ‘Wat kan er nog beter in Rijssen-Holten?’ Het heeft ons als partij nieuwe inzichten gegeven en bestaande ideeën ondersteund en aangescherpt. Belangrijke thema’s in het programma zijn onder meer woningbouw met aandacht voor nieuwe woonvormen zodat we zoveel mogelijk inwoners een passende woonplek kunnen bieden. Ook de energietransitie en duurzaamheid staan bij ons op de agenda. Er ligt op dit gebied een grote opgave voor ons als gemeente. Openbaar onderwijs in alle kernen en aandacht voor de landbouw en het platteland vinden we ook belangrijk. Kortom, een breed verkiezingsprogramma met genoeg uitdagingen. Wij willen iedereen die op welke wijze dan ook hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken voor de input.

Logo Gemeentebelang Rijssen-Holten

Speech kadernota 2021

Beste collega-raadsleden, college en alle anderen die vandaag met ons meeleven.

Afgelopen week kreeg ik een foto van een spreukentegeltje onder ogen. U kent ze wel, die witte tegeltjes met in Delfts blauw een versierde rand met een pakkende tekst in het midden.

De tekst op dit tegeltje luidde: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder.” Ik vind dit een goede typering van hetgeen we vandaag bespreken. De beleidsarme kadernota van de gemeente Rijssen-Holten anno 2021.

De eerste druk geeft een tekort aan over de jaren 2024 en 2025. Als gemeente moeten we het tekort maar op zien te lossen. Als gemeente hebben we lage gemeentelijke lasten, en om die niet onevenredig te verhogen maakt het dat bepaalde zaken in onze gemeente blijven liggen. Financiële dekking voor uitwerking van de speeltuinvisie bijvoorbeeld, is er niet. Echter we schrijven vandaag 9 juli 2021 en enkele dagen geleden kwam er vanuit het college een brief over de effecten van de meicirculaire. En wat blijkt, het tekort voor 2024 en 2025 is door, noodzakelijke, toezegging vanuit Den Haag omgebogen tot een klein overschot. Dus het tweede deel van de spreuk op het tegeltje komt uit, samen kom je verder. En dat is ook noodzakelijk want een landelijke overheid die scheutig is met taken overhevelen naar gemeentes, maar akelig zuinig is met geld overboeken naar de gemeentes voor de noodzakelijke bekostiging van deze taken, is vaak lastig voor de snelle solist.

Dat corona nog steeds een wissel trekt op onze samenleving moge duidelijk zijn. Het heeft een enorme impact op ons als samenleving gehad. We zien de gevolgen ook nu nog. Eenzaamheid bij ouderen en ook bij de jeugd is er één van. Overheidsregelingen waren soms nodig om ons bedrijfsleven in leven te houden, denk aan o.a. de TONK-regeling. 

Echter was er ook best wat positiefs aan de hele crisis.  De lucht bijvoorbeeld was nog nooit zo blauw. De belasting door CO2-uitstoot is in deze periode enorm teruggelopen. We zagen dat mensen weer meer naar buiten gingen, de natuur in. Er waren geen files, het fenomeen thuiswerken kreeg een eigen dimensie. Voor de één een blijvertje voor de ander was het een crime. Al met al kent de coronacrisis vele gezichten.

Voor ons ligt de laatste kadernota voor de verkiezingen. Als gebruikelijk een beleidsarme nota. Echter terugkijkend op de afgelopen 3 jaar zien we dat er ook veel positieve zaken zijn bereikt. Ik licht er een aantal uit;

  • Heel voorzichtig heeft het woord participatie ook in onze gemeente betekenis gekregen. Van voorbeelden van de vuilnisbak van de buren aan de weg zetten, tot het laten meedenken en meepraten van inwoners over de invulling van hun toekomstige woonlocatie. Het proces rondom het meedenken bij de invulling van het Enkco-terrein. Voorbeelden hoe eenieder op zijn eigen wijze invulling geeft aan participatie. Wat Gemeentebelang betreft pakken we de komende jaren meer en meer zaken participatief op.

  • Wat we ook gerealiseerd hebben is het vernieuwde evenementenbeleid. Eindelijk een beleid waarin per kern en buurtschap wordt afgestemd wat daar de mogelijkheden zijn, dus beter aansluit op de wens van de aanvrager.

  • Ook in de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid zijn stappen gezet. Met name ook in het traject dat volgt nadat jongeren hun opleiding hebben afgerond, is een grote stap gezet. Dit heeft geresulteerd in een kenniscentrum voor vakmensen voor de regio. Het heeft ondertussen ook een naam gekregen; Kampus. Het wordt ook wel: “een gebouw vol talent” genoemd. Jongeren van elk niveau werken daar aan ontwikkeling en innovatie.
  • Ook de afronding van het centrumplan Rijssen is vrijwel geheel gerealiseerd. Een aantrekkelijk winkelcentrum is belangrijk voor de positie van Rijssen als regiotrekker. Ook het vrij parkeren in de centrums speelt hierin mee. Wij kijken ook uit naar de realisatie van een aantrekkelijk centrum voor de kern Holten. De realisatie van de 2e volwaardig ontsluiting van de Kalfstermansweide dient dan ook voortvarend opgepakt te worden.

Er zijn nog voldoende vraagstukken en uitdagingen over. En soms stopt het niet bij onze gemeentegrenzen. Ook buurtgemeentes hebben vaak dezelfde uitdagingen en vraagstukken. Wat Gemeentebelang betreft kan het soms goed zijn om juist met je naaste buren te streven naar efficiëntie en kennisdeling.

Belangrijk is ook om te gaan van iets willen naar iets uitvoeren. Ervaren hoe nieuwe dingen werken, ervaren hoe het is om met innovaties om te gaan kan voor iedereen leerzaam en nuttig zijn. Denk aan het bouwen. Bouwen moeten we voor jong en oud, duurzaam zeker, circulair daar waar kan. Maar ook het experimenteren met nieuwe woonvormen moeten we als gemeente oppakken.

Een wederkerend thema zal ook de komende jaren duurzaamheid zijn. Een thema waarbij soms de gemoederen hoog oplopen, zoals we onlangs hebben gemerkt. Om hier nog meer voortgang in te krijgen zullen wij hiervoor een motie indienen om te onderzoeken wat een duurzaamheidsfonds hierin kan betekenen.

Ook mag op deze plaats zeker niet voorbijgegaan worden aan de inzet van de vele vrijwilligers in onze gemeente. We dienen ze te koesteren. Vrijwilligers vind je niet alleen in de zorg maar ook in alle spectrums daarbuiten. Mooi voorbeeld is het inzaaien van de akkerranden door de vrijwilligers van “Greun Holten”. Weken noeste handarbeid heeft geresulteerd in prachtig bloeiende berm- en akkerranden. Wel zien we dat er steeds minder vrijwilligers komen en daar is voor de directe toekomst visie voor nodig, hoe we de taken die nu nog door vrijwilligers gedaan worden, kunnen opvangen.

Het is van groot belang dat er voldoende ruimte is om te leven, werken en recreëren binnen onze gemeentegrenzen. En laten wij als inwoners, bestuurders, bedrijfsleven, verenigingen en stichtingen hieraan onze bijdrage leveren.

Samen kom je verder.

Gemeentebelang: Aandeel vrouwen in raad Rijssen-Holten stijgt

Het aandeel vrouwen in de raad van de gemeente Rijssen-Holten is weer gestegen. Tijdens de raadsvergadering op donderdag 25 maart is afscheid genomen van Patrick Kroeze. Hij heeft zijn ontslag als raadslid ingediend wegens het aanvaarden van een nevenfunctie. Patrick wordt opgevolgd door Jolanda Bronsvoort-Scholman. Zij is tijdens dezelfde vergadering beëdigd. Jolanda was de afgelopen 3 jaar al actief als commissielid van Gemeentebelang. gemeentebelangrijssenholten@gmail.com

Beëdiging Jolanda

Afscheid Patrick

Bestuurswisseling bij Gemeentebelang Rijssen-Holten

Woensdagavond 9 december werd tijdens een ledenvergadering van Gemeentebelang in het Trefpunt Espelo afscheid genomen van bestuursvoorzitter Henk Vincent. Na een informatieve vergadering bedankte Wim Muller Henk voor zijn jarenlange inzet. Jan Aanstoot sprak een bedankwoordje namens de fractie.

Henk Vincent wordt ad interim opgevolgd door Henk Scheperboer. Verder traden ook Dennis Krikkink en Arjan Tuijnder toe tot het bestuur. Met het oog op de verkiezingen in 2022 zijn zowel het bestuur als de fractie erg blij met de benoeming van de nieuwe bestuursleden. “Hiermee zijn we klaar voor de toekomst”.

Na de vergadering werden de leden, het bestuur en de fractie rondgeleid door het vernieuwde Trefpunt en gaf Wouter Reilink een uitleg over het traject dat vooraf ging aan de verbouwing. De zonnepanelen, die mede dankzij een motie van Gemeentebelang en CDA mogelijk worden gemaakt, komen volgend jaar op het dak van het Trefpunt, waarmee de metamorfose van het gebouw gereed is.

Logo Gemeentebelang Rijssen-Holten

Gezocht: enthousiastelingen die Gemeentebelang in het bestuur meehelpen op weg naar 2026!

Wij zijn op zoek naar versterking van ons bestuur. Ben jij geïnteresseerd in wat er in Rijssen-Holten gebeurt, krijg je een warm gevoel bij Gemeentebelang en heb je zin in een leuke bestuurlijke functie? Kom dan eens langs voor een kop koffie en een goed gesprek!

Bekijk via deze link de volledige vacature.

Interesse? Stuur een mail met je gegevens naar: hvincent@introweb.nl of info@gb-rijssen-holten.nl Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur Henk Vincent via: hvincent@introweb.nl of bel 06-20 00 60 56.

Logo Gemeentebelang Rijssen-Holten

Update gevolgen coronavirus – Gemeentebelang Rijssen-Holten

Update gevolgen Coronavirus – Gemeentebelang Rijssen-Holten Via deze weg een beknopte update ten aanzien van de gevolgen van het Coronavirus en gemeentebelang Rijssen-Holten. Al het politieke gemeentewerk ligt t/m 6 april stil. Op 2 april zal het presidium (van de gemeenteraad) weer bijeen komen om de situatie dan opnieuw te bezien. Commissie, raad, fractie en […]