Logo Gemeentebelang Rijssen-Holten

Speech kadernota 2021

Beste collega-raadsleden, college en alle anderen die vandaag met ons meeleven.

Afgelopen week kreeg ik een foto van een spreukentegeltje onder ogen. U kent ze wel, die witte tegeltjes met in Delfts blauw een versierde rand met een pakkende tekst in het midden.

De tekst op dit tegeltje luidde: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder.” Ik vind dit een goede typering van hetgeen we vandaag bespreken. De beleidsarme kadernota van de gemeente Rijssen-Holten anno 2021.

De eerste druk geeft een tekort aan over de jaren 2024 en 2025. Als gemeente moeten we het tekort maar op zien te lossen. Als gemeente hebben we lage gemeentelijke lasten, en om die niet onevenredig te verhogen maakt het dat bepaalde zaken in onze gemeente blijven liggen. Financiële dekking voor uitwerking van de speeltuinvisie bijvoorbeeld, is er niet. Echter we schrijven vandaag 9 juli 2021 en enkele dagen geleden kwam er vanuit het college een brief over de effecten van de meicirculaire. En wat blijkt, het tekort voor 2024 en 2025 is door, noodzakelijke, toezegging vanuit Den Haag omgebogen tot een klein overschot. Dus het tweede deel van de spreuk op het tegeltje komt uit, samen kom je verder. En dat is ook noodzakelijk want een landelijke overheid die scheutig is met taken overhevelen naar gemeentes, maar akelig zuinig is met geld overboeken naar de gemeentes voor de noodzakelijke bekostiging van deze taken, is vaak lastig voor de snelle solist.

Dat corona nog steeds een wissel trekt op onze samenleving moge duidelijk zijn. Het heeft een enorme impact op ons als samenleving gehad. We zien de gevolgen ook nu nog. Eenzaamheid bij ouderen en ook bij de jeugd is er één van. Overheidsregelingen waren soms nodig om ons bedrijfsleven in leven te houden, denk aan o.a. de TONK-regeling. 

Echter was er ook best wat positiefs aan de hele crisis.  De lucht bijvoorbeeld was nog nooit zo blauw. De belasting door CO2-uitstoot is in deze periode enorm teruggelopen. We zagen dat mensen weer meer naar buiten gingen, de natuur in. Er waren geen files, het fenomeen thuiswerken kreeg een eigen dimensie. Voor de één een blijvertje voor de ander was het een crime. Al met al kent de coronacrisis vele gezichten.

Voor ons ligt de laatste kadernota voor de verkiezingen. Als gebruikelijk een beleidsarme nota. Echter terugkijkend op de afgelopen 3 jaar zien we dat er ook veel positieve zaken zijn bereikt. Ik licht er een aantal uit;

  • Heel voorzichtig heeft het woord participatie ook in onze gemeente betekenis gekregen. Van voorbeelden van de vuilnisbak van de buren aan de weg zetten, tot het laten meedenken en meepraten van inwoners over de invulling van hun toekomstige woonlocatie. Het proces rondom het meedenken bij de invulling van het Enkco-terrein. Voorbeelden hoe eenieder op zijn eigen wijze invulling geeft aan participatie. Wat Gemeentebelang betreft pakken we de komende jaren meer en meer zaken participatief op.

  • Wat we ook gerealiseerd hebben is het vernieuwde evenementenbeleid. Eindelijk een beleid waarin per kern en buurtschap wordt afgestemd wat daar de mogelijkheden zijn, dus beter aansluit op de wens van de aanvrager.

  • Ook in de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid zijn stappen gezet. Met name ook in het traject dat volgt nadat jongeren hun opleiding hebben afgerond, is een grote stap gezet. Dit heeft geresulteerd in een kenniscentrum voor vakmensen voor de regio. Het heeft ondertussen ook een naam gekregen; Kampus. Het wordt ook wel: “een gebouw vol talent” genoemd. Jongeren van elk niveau werken daar aan ontwikkeling en innovatie.
  • Ook de afronding van het centrumplan Rijssen is vrijwel geheel gerealiseerd. Een aantrekkelijk winkelcentrum is belangrijk voor de positie van Rijssen als regiotrekker. Ook het vrij parkeren in de centrums speelt hierin mee. Wij kijken ook uit naar de realisatie van een aantrekkelijk centrum voor de kern Holten. De realisatie van de 2e volwaardig ontsluiting van de Kalfstermansweide dient dan ook voortvarend opgepakt te worden.

Er zijn nog voldoende vraagstukken en uitdagingen over. En soms stopt het niet bij onze gemeentegrenzen. Ook buurtgemeentes hebben vaak dezelfde uitdagingen en vraagstukken. Wat Gemeentebelang betreft kan het soms goed zijn om juist met je naaste buren te streven naar efficiëntie en kennisdeling.

Belangrijk is ook om te gaan van iets willen naar iets uitvoeren. Ervaren hoe nieuwe dingen werken, ervaren hoe het is om met innovaties om te gaan kan voor iedereen leerzaam en nuttig zijn. Denk aan het bouwen. Bouwen moeten we voor jong en oud, duurzaam zeker, circulair daar waar kan. Maar ook het experimenteren met nieuwe woonvormen moeten we als gemeente oppakken.

Een wederkerend thema zal ook de komende jaren duurzaamheid zijn. Een thema waarbij soms de gemoederen hoog oplopen, zoals we onlangs hebben gemerkt. Om hier nog meer voortgang in te krijgen zullen wij hiervoor een motie indienen om te onderzoeken wat een duurzaamheidsfonds hierin kan betekenen.

Ook mag op deze plaats zeker niet voorbijgegaan worden aan de inzet van de vele vrijwilligers in onze gemeente. We dienen ze te koesteren. Vrijwilligers vind je niet alleen in de zorg maar ook in alle spectrums daarbuiten. Mooi voorbeeld is het inzaaien van de akkerranden door de vrijwilligers van “Greun Holten”. Weken noeste handarbeid heeft geresulteerd in prachtig bloeiende berm- en akkerranden. Wel zien we dat er steeds minder vrijwilligers komen en daar is voor de directe toekomst visie voor nodig, hoe we de taken die nu nog door vrijwilligers gedaan worden, kunnen opvangen.

Het is van groot belang dat er voldoende ruimte is om te leven, werken en recreëren binnen onze gemeentegrenzen. En laten wij als inwoners, bestuurders, bedrijfsleven, verenigingen en stichtingen hieraan onze bijdrage leveren.

Samen kom je verder.