Logo Gemeentebelang Rijssen-Holten

Begroting 2020 – speech

Voorzitter, collega raadsleden, geachte aanwezigen, toehoorders op afstand en zij die op een ander wijze met ons verbonden zijn, geacht college:
Is het lokale bestuur in Nederland nog wel in staat om een sluitende begroting te maken?


Veel gemeenten kampen met dit probleem. Veel begrotingen lopen tegen enorme tekorten op waardoor er bezuinigd moet worden. Deze bezuinigingen hebben een enorme impact op de begroting. In onze gemeente is gelukkig al jarenlang sprake van structurele batige saldi in de begrotingen. Het financieel perspectief is volledig de verdienste van onze gemeente zelf. Door voorzichtig en behouden beleid heeft onze gemeente de basis hiervoor gelegd. Van de landelijke overheid moet je het tegenwoordig niet meer hebben.


Veel problemen waarmee we in het sociale domein te maken hebben zijn veroorzaakt door het over de schutting gooien van het sociale domein naar de gemeenten door die landelijke overheid. Neem nu de lokale uitvoering van de WsW en participatiewet.


In wezen is het een prima idee om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een normale plek in de samenleving te geven. Echter de problematiek waar we nu als lokale overheid tegenaan lopen is veroorzaakt door het kabinet Rutte 2. Het kabinet met VVD en PvdA. De uitvoering van deze decentralisatie wordt ernstig belemmerd door de bom van bezuinigen die we mee over de schutting geworpen kregen. We kunnen algemeen constateren dat we er vrijwel niet in slagen om dit Haagse falen terug te draaien. De enorme bezuinigingen en onzekerheden domineren de gehele begroting. En toch hebben we al jarenlang een sluitende begroting. Weliswaar door een enorm bezuinigingsprogramma maar toch.

Als GB zijn we blij dat het college de handschoen heeft opgepakt ten aanzien van de regeldruk, o.a. bij het aanvragen van evenementenvergunningen. Begin volgend jaar zal ook het evenementenbeleid in de raad besproken worden. Wij zien er naar uit.


De begrotingspost voor het streven naar een meer duurzame samenleving dient in 2020 inzichtelijk te worden. Wat willen we nu als samenleving en als raad? Waar zetten we op in? Dat dit onderwerp dynamisch is blijkt wel uit de steeds wisselende doelstellingen en keuzes die voorliggen. Wat voor effect heeft de Regionale Energie Strategie nu? Wat brengt het klimaatakkoord voor onze gemeente teweeg? Gezond realisme en tomeloos idealisme rollen vaak over elkaar heen. Wordt het nu een windmolen, zonnepark grondgebonden of leggen we alle bedrijfsdaken vol? Of wordt het een mix van alles? Dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden is voor iedereen duidelijk.


Blij zijn we met de eerste aanzet van het Integraal huisvesting Plan voor scholen. Uiteraard is het zeer zuur dat er geen wettelijke mogelijkheden meer zijn voor het in stand houden van openbaar onderwijs in de kern Rijssen. Zou hier een slimme creatieve oplossing nog soelaas bieden? Wie het weet, mag het zeggen! Goed is het om te weten dat er nog tijdens deze coalitieperiode duidelijkheid komt voor de Waerdenborch in Holten. Wij zien de uitwerking van de scenario’s daarvoor graag tegemoet. Voortvarendheid zien we bij de samenwerking tussen arbeidsmarkt en onderwijs. De reeds bestaande structuur wordt meer en meer uitgebouwd. Super!


Fijn dat er gezorgd wordt voor het onderhoud van de AED’s in onze gemeente. De vervanging daarvan kan ook nog steeds van harte op onze steun rekenen.


Dat betaalbare woningen voor alle doelgroepen een hot item is blijkt nogmaals uit het onderzoek onder de jeugd. Komende maand gaat het college in gesprek met hen over dit onderwerp. In Holten wordt tijdens een thema-avond ingegaan op dit vraagstuk. Welke behoeften en mogelijkheden zijn er? Deze avond dient als input voor de te ontwikkelen plannen. Gelukkig zien we meer en meer van dit soort initiatieven die participatief opgepakt worden. De aanpak van de invulling van het Enkco terrein is hier een voorbeeld van. Wat ons betreft mag participatie nog veel meer ‘de manier van doen zijn’. Dat we als gemeente hierin nog lerende zijn is niets nieuws. Als Gemeentebelang zijn we blij dat dat een begin is gemaakt.
Een leefbaar en vitaal platteland is belangrijk voor onze gemeente. We zien dat de landbouwsector blijft vernieuwen. Door innovaties ontstaan nieuwe verdienmogelijkheden voor hen. Bij deze vernieuwing kan het gaan om een nieuwe techniek, een nieuw product of de vernieuwing van het proces. Laten we als gemeente alles doen wat hen daarbij helpt of het hen vergemakkelijkt. Creatieve oplossingen voor vrijkomende agrarische verbouwing verdienen een positieve kans. Hierin speelt het ja- mits principe uit ons coalitieakkoord een belangrijke rol. Bedrijfsovername is in de landbouwsector een groot probleem. Maar binnen onze gemeentegrenzen hebben we ze nog. Jonge ondernemers die vol overgave kiezen voor het boeren vak. Wij zijn als GB blij dat onze gebiedsmakelaar bij hen over de vloer komt. Een luisterend oor is vaak heel veel waard.

Als GB roepen we alle fracties op om de begroting constructief te benaderen en deze te ondersteunen. Kritisch daar waar het moet en ondersteunend daar waar nodig. Niet weglopen voor een begroting maar volop meedoen. Terugkijken is goed maar vooruitzien is noodzaak.