Rijssen, 13 juli 2017

Voorzitter, dames en heren hier aanwezig en elders.

Rijssen-Holten …. Het kan beter, maar het is lang niet slecht.

Het gaat zelfs goed, maar er is nog veel te doen.

De afgelopen jaren zijn veel thema’s uit het coalitieakkoord bereikt of nu in uitvoering. Waaronder onderwerpen die Gemeentebelang extra aanspreken, zoals: sportvelden met kunstgras, onderwijshuisvestingsprojecten o.a. bij de Reggesteijn, de Haarschool en het MBO.

Blijkbaar gaat de besluitvorming in onze gemeente sneller dan de uitvoering, dat blijkt uit de budgetoverheveling van 4,9 miljoen naar 2018.

Dus zonder de toevoegingen van nieuw beleid wordt al veel gerealiseerd in 2018.  Zoals wegreconstructies, afronding glasvezel, skeelerbaan, veiligheid op De Borkeld en het Trefpunt Espelo.

En niet te vergeten het geld dat al lang klaar ligt om het centrum van Holten echt verkeersluw te maken. Het project dat jaren gegijzeld werd door de plannen en planning van Albert Heijn en andere betrokkenen. Gelukkig is vandaag raadsbreed het bestemmingsplan vastgesteld.

Voor Gemeentebelang blijft een tweede volwaardige ontsluiting van de Kalfstermansweide belangrijk.

Een sluitende begroting is voor onze gemeente een vanzelfsprekendheid en de afgelopen drie jaar zijn naast de investeringen ook de reserves aangevuld en de risico’s goed afgedekt.

De enorme uitdaging van de sociale decentralisaties hebben veel energie gevraagd en doen dat nog steeds. De uitvoering is misschien niet vlekkeloos verlopen, maar blijkbaar zonder grote problemen. Onze waardering voor het hele sociale team en haar vele partners zoals ViaVie, VraagRaak, Evenmens, et cetera.

De instelling van een Advies Raad Sociaal Domein die in eerste instantie het college adviseert helpt ook ons als raad en wij waarderen die inbreng.

Vooral bij de Huishoudelijke Hulp komen in 2018 grote veranderingen. Veel gebruikers kunnen de eigen bijdrage in 2018 niet meer declareren en de mogelijkheid tot inhuur van extra uren voor 5 euro per uur vervalt. Het vaststellen van de eigen bijdrage voor 2018 wordt binnenkort een belangrijk beslispunt.

 

Zoals al gemeld door de collega’s geeft de financiële positie van de gemeente ruimte om ook dit laatste coalitiejaar extra wensen voor de inwoners en voor de organisatie uit te voeren.

Wie is niet blij met woonlastenverlaging?

Als Gemeentebelang zijn we content met de overgenomen GB-inbreng, zoals extra BOA-inzet, de gebiedsmakelaar voor de agrarische bedrijven, diverse ICT maatregelen, het opknappen en onderhoud van de vijver Vletgoor en de fietstunnels in Holten.

Niet alle wensen zijn vervuld en daar hebben we begrip voor. Er blijven wensen en ambities voor na deze raadsperiode.

De goede financiële positie wordt relatief als je leest dat de sportinventarisatie alleen al een investeringsbehoefte aangeeft van 15 miljoen op de korte termijn en 13 miljoen op de lange termijn.

Over Twente is veel gesproken, ik houd het nu kort.

GemeenteBelang vindt: Wij horen bij de regio Twente, maar tegelijkertijd geldt dat… Deventer onze buurman is en niet Enschede. En een muur om stad, gemeente of regio is niet in het belang van de gemeente.

De 40.000 euro per jaar aan Twente Marketing ondersteunen wij van harte.  

 

Van de vele, vele onderwerpen die binnen een gemeente spelen hierbij enkele uitgelicht.

Bij milieu zal de asbestverwijdering een steeds belangrijker thema worden, vooral voor een leefbaar platteland. Daarom zijn we blij met de aanvullende taken van de gebiedsmakelaar, maar wij zien dat als de beginfase in het buitengebied.

Bij economie: De werkloosheid is flink gedaald, toch blijft werken en participeren het belangrijkste doel met het participatiepact en waar nodig met Soweco.

Wonen: Voor seniorenhuisvesting is veel aandacht geweest, waarbij projectontwikkelaars vooral lonken naar de welvarende ouderen.

Wat kunnen wij in 2018 nog verwachten van het college over jongerenhuisvesting? Die behoefte is blijkbaar groot, zoals ook blijkt bij de wachtlijst voor de jongerenwoningen op de Kol in Holten.  

Van de fietsambitie zijn in 2018 in elk geval de stallingen in Holten en Rijssen gerealiseerd, de uiteindelijke verkiezing van fietsstad zou mooi zijn om promotionele redenen.

Wordt in 2018 het grote geheim onthuld “waar komt het wielerhuis” of komt het college eerder met informatie?

Veiligheid, Bij het onderwerp politie blijft de wens van 7 FTE-wijkagenten bestaan en is de keuze voor het bureau balen. Of verwacht het college nog een vruchtbare landing van de Rijssense motie in Haagse grond?

Betreffende het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. Blijft dit ook in 2018 een praatthema of verwacht het college een bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing?

Samenvattend: 2018 kan een zeer productief jaar worden door afronding van bestaande projecten en door de start van nieuwe initiatieven.

Gemeentebelang draagt daar graag aan bij.

Onze dank aan de ambtelijke organisatie die met de toenemende taken en een lopende reorganisatie goed is blijven presteren. Onze dank voor de uitgewerkte en efficiënt bijgestuurde kadernota en wij wensen het college en de raad hiermee veel succes de komende jaren.

Wim Muller

Fractievoorzitter GemeenteBelang Rijssen-Holten